Wurd stiper

Folje it formulier hjirûnder yn om stiper te wurden fan de Ried fan de Fryske Beweging. Foar €25,- yn it jier stypje jimme ús krewearjen foar de Fryske taal en kultuer. Njonken berjochten op dizze side hâlde we jim dêr dan fan op de hichte mei nijsbrieven. Stipers krije boppedat it tydskrift De Nije, dat elts fearnsjier ferskynt, der op ta.

Foar fragen: stjoer in mail nei ynfo@fryskebeweging.frl.

Jim kinne ek freon wurde fan de Ried fan de Fryske Beweging op Facebook. En/of folgje ús op Twitter.