Wurd stiper

Folje it formulier hjirûnder yn om stiper te wurden fan de Ried fan de Fryske Beweging. Foar €25,- yn it jier stypje jimme ús krewearjen foar de Fryske taal en kultuer. Njonken berjochten op dizze side hâlde we jim dêr dan fan op de hichte mei nijsbrieven.

Foar fragen: stjoer in mail nei ynfo@fryskebeweging.frl.

Jim kinne ek freon wurde fan de Ried fan de Fryske Beweging op Facebook of ús folgje op X.