Wurd stiper fan de Fryske Beweging

Folje it formulier hjirûnder yn om lid te wurden fan de Ried fan de Fryske beweging. Foar €25,- yn it jier stypje jo de Fryske taal en kultuer. Wy hâlde jo op de hichte fan alderhande Fryske saken middels de nijsbrief en www.itnijs.nl. En fansels oer de aktiviteiten fan de Ried fan de Fryske Beweging middels dizze webside.

Mochten jo fragen haw stjoer in mail nei ynfo@fryskebeweging.nl

Jo kinne ek freon wurde fan de Ried fan de Fryske Beweging en dat is fergees. Klik hjir

Jo namme

Strjitte

Postkoade

Plaknamme

Rekkennûmer

Telefoannûmer (hoecht net)

Jo email *

Eventuele opmerkings