De Ried fan de Fryske Beweging set har yn foar mear romte foar it Frysk en de Fryske kultuer.
Understeand in oersjoch fan saken der’t de Ried op’t stuit mei dwaande is.

Rinnende saken

Febrewaris 2020 - Nynke Beetstra is nij bestjoerslid wurden fan de Ried. Hja hat koartlyn ôfskied naam…

Jannewaris 2020 (ôfbylding Willy Sietsma, Pixabay) - Om’t de Ried yn 2020 75 jier bestiet is der…

Jannewaris 2020 (foto: Hindrik Sijens, Flickr) - Riedslid Jehannes Elzinga striidt foar Fryske plaknammen yn de Waadhoeke.…

Novimber 2019 - De jierlikse Fedde Schurer lêzing hie as tema ‘Minder jarre, mear boeren, mear fûgels’. De…

Novimber 2019 - Op in ferfolch brief oan rjochtbankpresidint frou Maria van de Schepop oer it brûken fan…

Septimber 2019 - It Krystkongres fan Bernlef kriget € 250 stipe. De organisaasje moat fan de gearkomste…

19 april - Op 6 maart waard de earste gearkomste fan WUB (Wat ús bynt) holden mei sa’n…

2 oktober 2017 - It krewearjen oer it brûken fan it Frysk troch ANBI-ynstellingen by it ferantwurdzjen by…

7 april 2017 - De Ried wie mei de Provinsje útnûge troch de Beauftragte der Bundesregierung für Aussiedlerfragen…

15 febrewaris 2017 - De Ried hat te set west oer de programma’s fan de ferskate politike…

Oer de Ried

De Ried fan de Fryske Beweging is de belange-organisaasje foar minsken dy’t wiis binne mei Fryslân en har ynsette foar mear romte foar it Frysk en de Fryske kultuer. De Ried is in ûnôfhinklike frijwilligersorganisaasje. It is in stifting, dêr’t ferskate  organisaasjes by oansletten binne. In oersjoch fan dy organisaasjes stiet op Oer ús.

De Ried wurket mei in deistich bestjoer en in stikmannich wurkgroepen fan riedsleden en frijwillige meiwurkers. Foar in part strike de aktiviteiten fan de Ried mei it belied en de doelstellings fan de provinsje Fryslân; faak binne se dêr ek in oanfolling op.

Foar fragen en opmerkings kinne jo maile nei ynfo@fryskebeweging.frl. Of folje it formulier ûnder Kontakt yn. Wy besykje jo berjocht sa fluch as mooglik te beäntwurdzjen.

Stypje ús

Jo kinne ‘stiper wurde’ fan de Ried fan de Fryske Beweging. Dat binne jo al foar € 25,- it jier. Jo krije dan ús blêd ‘Swingel’ fergees tastjoerd. En jo kinne meiprate oer aksjes yn it belang fan Fryslân en it Frysk. Jou jo hjir op.

It lêste nijs út ItNijs.frl

 • North Sea Jazz 2020 in Concert: Metropole Orkest & Friends
  De NTR, North Sea Jazz Festival en it Metropole Orkest slane de hannen yninoar foar in spesjaal konsert dêr’t de ...
  Publisearre op 04-07-2020
 • De Oerpolder, It Heidenskip
  Toeristyske tip It Heidenskip, de oerpolder, dat is it gea fan lân, wyn en wetter. It lân fan de mûnen ...
  Publisearre op 04-07-2020
 • Printeboek fan it jier 2017 ‘De kleine walvis’ no ek yn it Frysk
  By de Afûk is ferskynd De lytse walfisk, skreaun en yllustrearre troch Benji Davies. Dat boek wie yn 2017 printeboek ...
  Publisearre op 04-07-2020
 • Ryk honorearret ynnovaasje-eksperiminten provinsje Fryslân
  It Ryk stipet twa fernijende projekten dy’t de provinsje Fryslân yntsjinne hat by it Innovatiebudget Digitale Overheid. De projekten Open ...
  Publisearre op 03-07-2020

It lêste nijs fan De Moanne

 • Erotic Heechterp-Schieringen oan de Volga
  ARJAN HUT –  Ulyanovsk is in grutte stêd yn Ruslân. It leit oan de Volga en is (krekt as Ljouwert) ...
  Publisearre op 29-06-2020
 • Fertutearz(g)je en reiz(g)je
  HENK WOLF –  In skoft lyn brûkte ik yn in artikeltsje in sitaat út in folksferhaal, optekene troch Ype Poortinga. ...
  Publisearre op 26-06-2020
 • “Pak even in DeWolff foar dizze man”
  ARJAN HUT –  Tink net dat der yn de takomst in Streaming Day, of Playlist Day komt. Mar Record Store ...
  Publisearre op 24-06-2020
 • De 18%-Fries
  GERBEN DE VRIES –  Behalve de jongen die vierhonderd jaar oude postzegels in bezit had en de man in kakibroek ...
  Publisearre op 22-06-2020

It lêste nijs fan Ensfh

 • Natuer yn de Twizelermieden fan nasjonale betsjutting
  De natuerwearden yn in part fan de Twizelermieden binne yn fiif jier tiid bot tanaam. Sa bot dat it gebiet ...
  Publisearre op 06-07-2020
 • Miny-Young Solar Challenge by de alve stêden del
  Alle jierren kinne bern tusken de 14 en 17 jier meidwaan oan de Young Solar Challenge, in race mei boaten ...
  Publisearre op 06-07-2020
 • Heechlearaar: “Boeren sette trekkers yn as geweldsynstrumint”
  Boeren meitsje harren skuldich oan misbrûk fan geweld troch diken te blokkearjen mei harren trekkers, seit heechleraar Jan Brouwer. Lês ...
  Publisearre op 06-07-2020
 • Provinsje en Sport Fryslân stelle jild beskikber foar mear sport yn de simmer
  Klups kinne in voucher fan 500 euro oanfreegje om dizze simmer ekstra sportaktiviteiten te organisearjen. Lês mear oer: Provinsje en ...
  Publisearre op 06-07-2020

It lêste nijs fan Omrop Fryslân

 • Opsetten koöperaasje sinnepark is dreech: “Der kennis moat der wêze”
  Ien fan dy koöperaasjes is Duorsum Akkrum Nes (DAN). Dy bestiet al acht jier en is oprjochte troch Harry Haitsma ...
  Publisearre op 06-07-2020
 • Opsetten koöperaasje sinnepark is dreech: “De kennis moat der wêze”
  Ien fan dy koöperaasjes is Duorsum Akkrum Nes (DAN). Dy bestiet al acht jier en is oprjochte troch Harry Haitsma ...
  Publisearre op 06-07-2020
 • Heechwetter bedriget fûgel-eilân by Holwert
  Ofrûne wike skreau boskwachter Henk-Jan van der Veen noch optein oer de bried-resultaten op it eilân, mar no hâldt er ...
  Publisearre op 06-07-2020
 • Heech wetter bedriget fûgel-eilân by Holwert
  Ofrûne wike skreau boskwachter Henk-Jan van der Veen noch optein oer de bried-resultaten op it eilân, mar no hâldt er ...
  Publisearre op 06-07-2020