De Ried fan de Fryske Beweging set har yn foar mear romte foar it Frysk en de Fryske kultuer.
Understeand in oersjoch fan saken der’t de Ried op’t stuit mei dwaande is.

Rinnende saken

 • Tenei digitale nijsbrief Ried Fryske Beweging
  De Ried fan de Fryske Beweging set útein mei in digitale nijsbrief om de efterban geregeldwei te ynformearjen. Sûnt koart ...
  Publisearre op 31-08-2020
 • Wa set ‘Somewhere in Europe’ it bêste oer?
  OERSETWEDSTRIID: “Somewhere in Europe” fan Liam Reilly Alle kearen komt tydskrijft DE NIJE mei in wedstriid. Meidat de folgjende jefte ...
  Publisearre op 28-08-2020
 • Fedde Schurer syn striid is dy fan ús
  Taspraak fan Willem Schoorstra by de Fedde Schurerbetinking 15 augustus 2020 My tinkt, it is in unikum dat in byld ...
  Publisearre op 18-08-2020
 • Wa wie Schurer?
  Taspraak fan Peter Boomsma by de Fedde Schurerbetinking 15 augustus 2020 Rju achte minsken, In stânbyld ûntbleatsje fan Fedde Schurer ...
  Publisearre op 18-08-2020
 • Stean foar jim taal!
  Taspraak by de iepening fan Fedde Schurerbetinking, 15 augustus 2020 Rûnom Fedde, mei it Hearrenfean as episintrum. It plak dêr’t ...
  Publisearre op 18-08-2020
 • Fedde Schurerbetinking op It Hearrenfean
  Skôging As guon fan de besikers fan de Fedde Schurerbetinking op sneon 15 augustus by it stânbyld op It Hearrenfean ...
  Publisearre op 18-08-2020
 • Slagge gearkomste by byld Schurer
  “Fedde soe him yn it grêf omdraaie, tink ik”, sei âld-sjoernalist en skriuwer Hylke Speerstra oer it folslein Hollânsktalige feestje ...
  Publisearre op 15-08-2020
 • Ried Fryske Beweging sleept noch gjin skoallen foar de rjochter
  Is it oanhâldend strieminne ûnderwiis yn it Frysk en fangefolgen – yn kombinaasje mei just wol goed ûnderwiis yn it ...
  Publisearre op 29-07-2020
 • DE NIJE
  Wa hie dat tocht. Hjoed, 24 july, foel de fiifde DE NIJE by ús en grif ek by party oaren ...
  Publisearre op 24-07-2020
 • 46e Fryske Bûsboekje: alle tiid foar spultsjes
  It nije Fryske Bûsboekje foar takomme jier leit yn ’e winkels! It hat spultsjes as tema, want spultsjedwaan helpt minsken ...
  Publisearre op 22-07-2020
 • Fideoferslach rjochtsaak plaknammen Waadhoeke
  Moat nei in fúzje fan gemeenten mei sawol formeel fêstleine Nederlânske as Fryske plaknammen de offisjele beneaming fan alle plakken ...
  Publisearre op 15-07-2020
 • Ingelske steatstsjerke net iens mei diskriminaasje Iersktaligen
  In tsjerklike rjochter yn it Ingelske Coventry oardiele juster dat it net tastien wie om op grêfkrusen in tekst yn ...
  Publisearre op 05-06-2020
 • Besjoch de digitale Upstalbeamfiering 2020 hjirre
  Omreden fan de koroana is de jierlikse betinking by de Upstalbeam, altyd op de tiisdei nei Pinkster, diskear digitaal. Der ...
  Publisearre op 31-05-2020
 • Komt der lang om let in Brede Maatskiplike Diskusje oer it Frysk?
  Lês dêroer yn de nijste Nijsbrief fan de Ried fan de Fryske Beweging. Dat nagelnije orgaan is tagelyk mei de ...
  Publisearre op 09-05-2020
 • Ried fan de Fryske Beweging set útein mei nije nijsbrief
  Yn de simmer fan 2017 ferskynde it lêste nûmer fan it blêd Swingel, dêr’t stipers mei op de hichte holden ...
  Publisearre op 04-03-2020

Oer de Ried

De Ried fan de Fryske Beweging is de belange-organisaasje foar minsken dy’t wiis binne mei Fryslân en har ynsette foar mear romte foar it Frysk en de Fryske kultuer. De Ried is in ûnôfhinklike frijwilligersorganisaasje. It is in stifting, dêr’t ferskate  organisaasjes by oansletten binne. In oersjoch fan dy organisaasjes stiet op Oer ús.

De Ried wurket mei in deistich bestjoer en in stikmannich wurkgroepen fan riedsleden en frijwillige meiwurkers. Foar in part strike de aktiviteiten fan de Ried mei it belied en de doelstellings fan de provinsje Fryslân; faak binne se dêr ek in oanfolling op.

Foar fragen en opmerkings kinne jo maile nei ynfo@fryskebeweging.frl. Of folje it formulier ûnder Kontakt yn. Wy besykje jo berjocht sa fluch as mooglik te beäntwurdzjen.

Stypje ús

Jo kinne ‘stiper wurde’ fan de Ried fan de Fryske Beweging. Dat binne jo al foar € 25,- it jier. Jo krije dan ús blêd ‘Swingel’ fergees tastjoerd. En jo kinne meiprate oer aksjes yn it belang fan Fryslân en it Frysk. Jou jo hjir op.