De Ried fan de Fryske Beweging set har yn foar mear romte foar it Frysk en de Fryske kultuer.
Understeand in oersjoch fan saken der’t de Ried op’t stuit mei dwaande is.

Rinnende saken

Septimber 2019 - It Krystkongres fan Bernlef kriget € 250 stipe. De organisaasje moat fan de gearkomste…

Septimber 2019 (foto: Hindrik Sijens, Flickr) - De Ried sil (yn gearwurking mei Sis Tsiis) dwaande mei…

Septimber 2019 - Theunis Piersma hat tasein mei te wurkjen oan de Fedde Schurerlêzing. Dy sil holden…

July 2019 - Folkje Koster wurdt beneamd ta skriuwer fan de Ried. Renze Valk en Geeske Krol-Benedictus…

Febrewaris 2019 - Eltsenien kin tsjintwurdich Frysk prate by de rjochtbank Noord-Nederland. In soad rjochters hawwe gjin…

19 april - Op 6 maart waard de earste gearkomste fan WUB (Wat ús bynt) holden mei sa’n…

2 oktober 2017 - It krewearjen oer it brûken fan it Frysk troch ANBI-ynstellingen by it ferantwurdzjen by…

7 april 2017 - De Ried wie mei de Provinsje útnûge troch de Beauftragte der Bundesregierung für Aussiedlerfragen…

15 febrewaris 2017 - De Ried hat te set west oer de programma’s fan de ferskate politike…

Oer de Ried

De Ried fan de Fryske Beweging is de belange-organisaasje foar minsken dy’t wiis binne mei Fryslân en har ynsette foar mear romte foar it Frysk en de Fryske kultuer. De Ried is in ûnôfhinklike frijwilligersorganisaasje. It is in stifting, dêr’t ferskate  organisaasjes by oansletten binne. In oersjoch fan dy organisaasjes stiet op Oer ús.

De Ried wurket mei in deistich bestjoer en in stikmannich wurkgroepen fan riedsleden en frijwillige meiwurkers. Foar in part strike de aktiviteiten fan de Ried mei it belied en de doelstellings fan de provinsje Fryslân; faak binne se dêr ek in oanfolling op.

Foar fragen en opmerkings kinne jo maile nei ynfo@fryskebeweging.frl. Of folje it formulier ûnder Kontakt yn. Wy besykje jo berjocht sa fluch as mooglik te beäntwurdzjen.

Stypje ús

Jo kinne ‘stiper wurde’ fan de Ried fan de Fryske Beweging. Dat binne jo al foar € 25,- it jier. Jo krije dan ús blêd ‘Swingel’ fergees tastjoerd. En jo kinne meiprate oer aksjes yn it belang fan Fryslân en it Frysk. Jou jo hjir op.

It lêste nijs út ItNijs.frl

 • Amazon-topman Bezos stekt 10 miljard yn klimaatbeskerming
  Jeff Bezos, de oprjochter fan Amazon en de rykste man op ierde, hat oankundige tsien miljard dollar yn klimaatbeskerming te ...
  Publisearre op 18-02-2020
 • No te sjen yn Museum Belvédère
  De hjoeddeiske haadútstalling yn Museum Belvédère is de earste museale presintaasje yn Nederlân fan de Frânske keunstner Martin Jarrie (1953). ...
  Publisearre op 18-02-2020
 • Online kwalifikaasje Grut Frysk Diktee los
  De kwalifikaasje foar it Grut Frysk Diktee 2020 is los. Minsken dy’t meidwaan wolle moatte harren kwalifisearje. Dat kin fan ...
  Publisearre op 18-02-2020
 • Hûdhonger
  Ferlet fan oanreitsjen begjint eins al by de berte as de lytse poppe op ’e siik is nei de memmetate, ...
  Publisearre op 18-02-2020

It lêste nijs fan De Moanne

 • Meiskriuwe oan ‘de Moanne’?
  Wolsto in bydrage leverje oan de Moanne online of op papier? Dat kin! de Moanne is altyd op syk nei ...
  Publisearre op 10-02-2020
 • Ernst Bruinsma yn Op en út
  Understeande boeken bespruts Ernst Bruinsma op 1 febrewaris yn Op en út, it kultuerprogramma fan Omrop Fryslân: Ntrij55 – Elske Kampen, ...
  Publisearre op 05-02-2020
 • BoekWinterBoek: der is muzyk, der binne ferhalen …
  ELSKE SCHOTANUS –  Maltsje de Ridder-Jansma har ferslach fan BoekSimmerBoek – in jûn, 21 juny 2019, mei rom omtinken foar ...
  Publisearre op 03-02-2020
 • Zeggingskracht
  DIRK VAN GINKEL –  Friesland kent veel kunstenaars die in alle stilte en afzondering hun werk doen. Dat bleek wel ...
  Publisearre op 31-01-2020

It lêste nijs fan Ensfh

 • ‘Welles-nietesspultsje’ oer stikstofsifers nei eigen ûndersyk fan Mesdagfûns
  De boeren sels sizze dat de RIVM-sifers net doge en hawwe dêrom sels ûndersyk dwaan litten troch it Mesdag Zuivelfonds. Lês ...
  Publisearre op 20-02-2020
 • Drachtster Boys komt mei reinbôgeflagge: “Van en voor iedereen”
  De fuotbalklup wol de akseptaasje fan diversiteit yn it fuotbal wykliks stypje troch de flagge sjen te litten. Lês mear oer: ...
  Publisearre op 20-02-2020
 • Blog Lomme Schokker: Los fan it liif
  Sûnt it Venusbyldsje op myn paad kaam falt it my gauris op hoefolle swierlivige minsken der wol net binne. Soks ...
  Publisearre op 20-02-2020
 • Aginda 01-03-20: Frysk Stellingwarfs mei Grytsje Kingma en Johan Veenstra
  ...
  Publisearre op 20-02-2020

It lêste nijs fan Omrop Fryslân

 • Wer grutte stofsûger op Skier om kerrels op te romjen
  De kerrels binne noch altyd ôfkomstich fan de MSC Zoe, dy't goed in jier lyn in grut tal konteners ferlear ...
  Publisearre op 20-02-2020
 • It Fryske Gea bestiet 90 jier: fan stekken pleatse oant natuerûntwikkeling
  De natuerbehearder begûn as in frijwilligersorganisaasje. Dy binne noch hieltyd hiel wichtich, mar der is yn dy tiid wol wat ...
  Publisearre op 20-02-2020
 • Dronken bromfytser trappearre op ride sûnder rydbewiis
  Hy blaasde 570 mikrogram, wylst dat yn it ferkear maksimaal 220 wêze mei. Lês mear oer: Dronken bromfytser trappearre op ride ...
  Publisearre op 20-02-2020
 • Manon Kamminga wint earste wedstriid yn Luleå
  Nei goed 80 kilometer wie se yn de sprint te rap foar Merel Bosma fan It Hearrenfean en Lisanne Buurman. ...
  Publisearre op 20-02-2020