De Ried fan de Fryske Beweging set har yn foar mear romte foar it Frysk en de Fryske kultuer.
Understeand in oersjoch fan saken der’t de Ried op’t stuit mei dwaande is.

Rinnende saken

Febrewaris 2020 - Nynke Beetstra is nij bestjoerslid wurden fan de Ried. Hja hat koartlyn ôfskied naam…

Jannewaris 2020 (ôfbylding Willy Sietsma, Pixabay) - Om’t de Ried yn 2020 75 jier bestiet is der…

Jannewaris 2020 (foto: Hindrik Sijens, Flickr) - Riedslid Jehannes Elzinga striidt foar Fryske plaknammen yn de Waadhoeke.…

Novimber 2019 - De jierlikse Fedde Schurer lêzing hie as tema ‘Minder jarre, mear boeren, mear fûgels’. De…

Novimber 2019 - Op in ferfolch brief oan rjochtbankpresidint frou Maria van de Schepop oer it brûken fan…

Septimber 2019 - It Krystkongres fan Bernlef kriget € 250 stipe. De organisaasje moat fan de gearkomste…

19 april - Op 6 maart waard de earste gearkomste fan WUB (Wat ús bynt) holden mei sa’n…

2 oktober 2017 - It krewearjen oer it brûken fan it Frysk troch ANBI-ynstellingen by it ferantwurdzjen by…

7 april 2017 - De Ried wie mei de Provinsje útnûge troch de Beauftragte der Bundesregierung für Aussiedlerfragen…

15 febrewaris 2017 - De Ried hat te set west oer de programma’s fan de ferskate politike…

Oer de Ried

De Ried fan de Fryske Beweging is de belange-organisaasje foar minsken dy’t wiis binne mei Fryslân en har ynsette foar mear romte foar it Frysk en de Fryske kultuer. De Ried is in ûnôfhinklike frijwilligersorganisaasje. It is in stifting, dêr’t ferskate  organisaasjes by oansletten binne. In oersjoch fan dy organisaasjes stiet op Oer ús.

De Ried wurket mei in deistich bestjoer en in stikmannich wurkgroepen fan riedsleden en frijwillige meiwurkers. Foar in part strike de aktiviteiten fan de Ried mei it belied en de doelstellings fan de provinsje Fryslân; faak binne se dêr ek in oanfolling op.

Foar fragen en opmerkings kinne jo maile nei ynfo@fryskebeweging.frl. Of folje it formulier ûnder Kontakt yn. Wy besykje jo berjocht sa fluch as mooglik te beäntwurdzjen.

Stypje ús

Jo kinne ‘stiper wurde’ fan de Ried fan de Fryske Beweging. Dat binne jo al foar € 25,- it jier. Jo krije dan ús blêd ‘Swingel’ fergees tastjoerd. En jo kinne meiprate oer aksjes yn it belang fan Fryslân en it Frysk. Jou jo hjir op.

It lêste nijs út ItNijs.frl

 • Gjin publyk by rjochtsaak
  Nettsjinsteande de ferromming fan de koroanabeheiningen dy’t op 1 july yngie, wurdt by rjochtsittingen noch hieltyd gjin publyk talitten. Sa ...
  Publisearre op 05-07-2020
 • Memmetaal yn Waadhoeke foaral yn ynformele sfear
  Ynwenners fan Waadhoeke brûke harren memmetaal it measte yn ynformele sfeer. Yn formele sitewaasjes begjinne minsken faak yn it Nederlânsk ...
  Publisearre op 05-07-2020
 • Live benefytsjo foar Suriname mei Jörgen Raymann en Humberto Tan
  Yn Suriname driget in humanitêre ramp no’t it tal koroanabesmettingen alle dagen tanimt. Nederland voor Suriname is in ynsammelaksje foar ...
  Publisearre op 05-07-2020
 • Dochs in Fryske Fierljepkompetysje 2020
  It FLB-bestjoer wie optein doe’t it regear ferline wike oankundige dat der fan 1 july ôf dochs wer yn wedstriidferbân ...
  Publisearre op 04-07-2020

It lêste nijs fan De Moanne

 • De berchrede van Govert Geldof
  Kommend wykein op Omrop Fryslân​ TV in twadde seary Fryslân DOK’s ûnder de titel ‘De Berchrede fan it Flakke Lân’. ...
  Publisearre op 02-07-2020
 • ‘Skiplân’ op it FAIM-festival yn Frankryk
  Arjan Hut die it ôfrûne wykein mei oan it FAIM-festival yn Frankryk mei de foardracht fan it gedicht ‘Skiplân’ út ...
  Publisearre op 01-07-2020
 • Is it Stedsk ‘fleis noch fisk’? Nee, it is in swan!
  REITZE JONKMAN –  Yn de earste Moanne fan dit jier (en op it webstek) hat Wim Aalbers (û.o. fan de ...
  Publisearre op 01-07-2020
 • Nûmer 3
  De Lêzende Mins Tsjalling BeetstraRedaksjoneel Amarins GevekeKollum Karen BiesKollum Siart SmitIt bêste fan deMoanne.nlByldzjende keunst Wendy Kennedy, Heleen HaijtemaPortfolio, Heleen HaijtemaYnterview ...
  Publisearre op 01-07-2020

It lêste nijs fan Ensfh

 • Veiligheidsregio Fryslân tinkt oan demonstraasjeferbod foar trekkers
  Veiligheidsregio Groningen hat moandei al oanjûn in demonstraasjeferbod foar trekkers yn te fieren. Dat ferbod stiet foar in wike.  Lês mear ...
  Publisearre op 06-07-2020
 • Brânbrief oer predaasje: mear as de helte fan de nêsten leechfretten
  Agraryske natuerbehearders freegje de provinsjale polityk harren de romte te jaan om alle predatoren te bestriden. Lês mear oer: Brânbrief ...
  Publisearre op 06-07-2020
 • Campus Fryslân krijt 400.000 euro foar ûndersyk nei regionale bestjoeren
  Sofie Dreef seit dat de Nederlânske steatsynrjochting op it earste each oersichtlik liket, mar dat dit eins al lang net ...
  Publisearre op 06-07-2020
 • Blog Johan Veenstra: mien ni’je roman die ankem jaor hopelik uutkommen kan
  Ik kreeg gister een kaorte van Frits en Ria toestuurd mit de karke van Dwingel d’r op. Ze infermeerden hoe ...
  Publisearre op 06-07-2020

It lêste nijs fan Omrop Fryslân

 • Natuer yn de Twizelermieden fan nasjonale betsjutting
  De natuerwearden yn in part fan de Twizelermieden binne yn fiif jier tiid bot tanaam. Sa bot dat it gebiet ...
  Publisearre op 06-07-2020
 • Miny-Young Solar Challenge by de alve stêden del
  Alle jierren kinne bern tusken de 14 en 17 jier meidwaan oan de Young Solar Challenge, in race mei boaten ...
  Publisearre op 06-07-2020
 • Heechlearaar: “Boeren sette trekkers yn as geweldsynstrumint”
  Boeren meitsje harren skuldich oan misbrûk fan geweld troch diken te blokkearjen mei harren trekkers, seit heechleraar Jan Brouwer. Lês ...
  Publisearre op 06-07-2020
 • Provinsje en Sport Fryslân stelle jild beskikber foar mear sport yn de simmer
  Klups kinne in voucher fan 500 euro oanfreegje om dizze simmer ekstra sportaktiviteiten te organisearjen. Lês mear oer: Provinsje en ...
  Publisearre op 06-07-2020