De Ried fan de Fryske Beweging set har yn foar mear romte foar it Frysk en de Fryske kultuer.
Understeand in oersjoch fan saken der’t de Ried op’t stuit mei dwaande is.

Rinnende saken

 • Kneppelfreed, in bysûndere teaterproduksje
  “Friesland is maar een klein deel van een klein land. We moeten ertegen waken tweedracht te zaaien. De belangen van ...
  Publisearre op 02-09-2021
 • Pytsje de Graaf hâldt op as wethâlder fan Noardeast-Fryslân
  Wethâlder Pytsje de Graaf (FNP) leit nei mear as tsien jier wethâlderskip har funksje del fanwegen har sûnens. Se makke ...
  Publisearre op 28-07-2021
 • 47e Fryske Bûsboekje: diel de romte
  “Ast romte joust, kinst romte werom krije” It nije Bûsboekje, edysje 2022, is juster presintearre. It earste eksimplaar gie nei ...
  Publisearre op 27-07-2021
 • Twatalige plaknammen
  Ynstjoerd Ik bin it meastentiids tige iens mei de ynstjoerde stikken fan Pyt Kramer út Mildaam, mar sa net mei ...
  Publisearre op 23-07-2021
 • ‘Rechtszaak kan Fries onderwijs helpen’
  Under de kop ‘Rechtszaak kan Fries onderwijs helpen’ publisearre it Friesch Dagblad tongersdei 15 july in artikel mei as opfallende ...
  Publisearre op 16-07-2021
 • Alles oer Frysktalige muzyk oersichtlik byinoar op Startside.frl
  Krekt as alle artysten hawwe sjongers fan Fryske lieten it dreech yn de koroanatiid. En krekt as oaren, besykje hja ...
  Publisearre op 11-07-2021
 • Pier Bergsma: Tiid foar kneppels yn ús ‘global goals gemeente’
  Kollum Yn 2017 en 2018 hie de Ried fan de Fryske Beweging in sit yn de wurkgroep Taalbelied Ljouwert. Fansels ...
  Publisearre op 08-07-2021
 • Taalstriid / 11e Dei fan de Fryske Taalkunde
  It Taalkundich Wurkferbân fan de Fryske Akademy organisearret dit jier op freed 19 novimber de 11e Dei fan de Fryske ...
  Publisearre op 29-06-2021
 • Pier Bergsma: In nij en soarchlik Deltaplan
  Skôging Op 8 maaie 1958 waard de Wet op het Deltaplan troch Keninginne Juliana ûndertekene. Der wie net ien dy’t ...
  Publisearre op 17-06-2021
 • Krityk Jongfryske Mienskip op provinsjebestjoer
  De Jongfryske Mienskip (JFM) is min te sprekken oer de gong fan saken om it plan ‘Bouwstenen voor het Deltaplan’ ...
  Publisearre op 16-06-2021
 • Bewegers besauwe har oer bedroefd bytsje skreaun Frysk
  De foarsitter fan de Ried fan de Fryske Beweging, Pier Bergsma, brocht okkerdeis by Omrop Fryslân Radio al op it ...
  Publisearre op 05-06-2021
 • Pier Bergsma: Mear Frysk yn it swimbad
  “Wêrom soest eins Frysk lêzen leare ast it net hoechst te lêzen?” Dat freget Pier Bergsma, foarsitter fan de Ried ...
  Publisearre op 20-05-2021
 • Frysk minder fansselssprekkend troch reorganisaasje Rabobank
  Klanten dy’t dat graach wolle, kinne noch hieltyd yn it Frysk te wurd stien wurde, sa wol de Rabobank ha. ...
  Publisearre op 19-05-2021
 • Plombrief Taalbelied Gemeente Achtkarspelen
  De Ried fan de Fryske Beweging stjoert geregeld Plombrieven nei persoanen of ynstânsjes dy’t it Frysk brûke. Tiisdei krige de ...
  Publisearre op 18-05-2021
 • Thomas Dijkstra
  Understeand artikel waard – ta gelegenheid fan de keninklike ûnderskieding dy’t Tom Dykstra fan Itens krige – op 11 maaie ...
  Publisearre op 11-05-2021

Oer de Ried

De Ried fan de Fryske Beweging is de belange-organisaasje foar minsken dy’t wiis binne mei Fryslân en har ynsette foar mear romte foar it Frysk en de Fryske kultuer. De Ried is in ûnôfhinklike frijwilligersorganisaasje. It is in stifting, dêr’t ferskate  organisaasjes by oansletten binne. In oersjoch fan dy organisaasjes stiet op Oer ús.

De Ried wurket mei in deistich bestjoer en in stikmannich wurkgroepen fan riedsleden en frijwillige meiwurkers. Foar in part strike de aktiviteiten fan de Ried mei it belied en de doelstellings fan de provinsje Fryslân; faak binne se dêr ek in oanfolling op.

Foar fragen en opmerkings kinne jo maile nei ynfo@fryskebeweging.frl. Of folje it formulier ûnder Kontakt yn. Wy besykje jo berjocht sa fluch as mooglik te beäntwurdzjen.

Stypje ús

Jo kinne ‘stiper wurde’ fan de Ried fan de Fryske Beweging. Dat binne jo al foar € 25,- it jier. Jo krije dan it blêd ‘De Nije’ fergees tastjoerd. En jo kinne meiprate oer aksjes yn it belang fan Fryslân en it Frysk. Jou jo hjir op.