De Ried fan de Fryske Beweging set har yn foar mear romte foar it Frysk en de Fryske kultuer.
Understeand in oersjoch fan saken der’t de Ried op’t stuit mei dwaande is.

Rinnende saken

Jannewaris 2020 (ôfbylding Willy Sietsma, Pixabay) - Om’t de Ried yn 2020 75 jier bestiet is der…

Jannewaris 2020 (foto: Hindrik Sijens, Flickr) - Riedslid Jehannes Elzinga striidt foar Fryske plaknammen yn de Waadhoeke.…

Desimber 2019 - Hans Kort hat ôfskied naam as bestjoerslid fan de Ried. Hy hat sûnt 2015…

Novimber 2019 - De jierlikse Fedde Schurer lêzing hie as tema ‘Minder jarre, mear boeren, mear fûgels’. De…

Novimber 2019 - Op in ferfolch brief oan rjochtbankpresidint frou Maria van de Schepop oer it brûken fan…

Septimber 2019 - It Krystkongres fan Bernlef kriget € 250 stipe. De organisaasje moat fan de gearkomste…

19 april - Op 6 maart waard de earste gearkomste fan WUB (Wat ús bynt) holden mei sa’n…

2 oktober 2017 - It krewearjen oer it brûken fan it Frysk troch ANBI-ynstellingen by it ferantwurdzjen by…

7 april 2017 - De Ried wie mei de Provinsje útnûge troch de Beauftragte der Bundesregierung für Aussiedlerfragen…

15 febrewaris 2017 - De Ried hat te set west oer de programma’s fan de ferskate politike…

Oer de Ried

De Ried fan de Fryske Beweging is de belange-organisaasje foar minsken dy’t wiis binne mei Fryslân en har ynsette foar mear romte foar it Frysk en de Fryske kultuer. De Ried is in ûnôfhinklike frijwilligersorganisaasje. It is in stifting, dêr’t ferskate  organisaasjes by oansletten binne. In oersjoch fan dy organisaasjes stiet op Oer ús.

De Ried wurket mei in deistich bestjoer en in stikmannich wurkgroepen fan riedsleden en frijwillige meiwurkers. Foar in part strike de aktiviteiten fan de Ried mei it belied en de doelstellings fan de provinsje Fryslân; faak binne se dêr ek in oanfolling op.

Foar fragen en opmerkings kinne jo maile nei ynfo@fryskebeweging.frl. Of folje it formulier ûnder Kontakt yn. Wy besykje jo berjocht sa fluch as mooglik te beäntwurdzjen.

Stypje ús

Jo kinne ‘stiper wurde’ fan de Ried fan de Fryske Beweging. Dat binne jo al foar € 25,- it jier. Jo krije dan ús blêd ‘Swingel’ fergees tastjoerd. En jo kinne meiprate oer aksjes yn it belang fan Fryslân en it Frysk. Jou jo hjir op.

It lêste nijs út ItNijs.frl

 • Palmpeaskefiering yn Martinustsjerke Snits
  Pastoar Peter van der Weide fan de Sint Antonius fan de Paduaparochy, hat sneon by in besletten Palmpeaskefiering de palmtûken ...
  Publisearre op 06-04-2020
 • Fryslân stelt wettersportseizoen foarearst út
  Yn Fryslân stelle provinsje en gemeenten it begjin fan it wettersportseizoen foarearst út oant en mei 28 april. De oerheden ...
  Publisearre op 06-04-2020
 • Vroege Vogels jout omtinken oan Fryske fûgelnammen
  It radioprogramma Vroege Vogels hie fan ‘e moarn in fraachpetear mei biolooch Sake P. Roodbergen oer Fryske fûgelnammen. Dat nei ...
  Publisearre op 05-04-2020
 • Fryslân yn Ferbining ferbynt yn koroanakrisis
  Troch de koroanakrisis driigje kwetsberen en âlderen yn in sosjaal isolemint telâne te kommen. De provinsje Fryslân set dêrom fan ...
  Publisearre op 05-04-2020

It lêste nijs fan De Moanne

 • Amarins Geveke nije haadredakteur ‘de Moanne’
  Amarins Geveke (1974) is mei yngong fan 1 april de nije haadredakteur fan kultureel tydskrift ‘de Moanne’. Geveke is direkteur ...
  Publisearre op 24-03-2020
 • LF2028 begjint digitale hûskeamer foar Fryslân
  De sosjale mediakanalen fan LF2028, it ferfolch op Kulturele Haadstêd, binne sûnt ôfrûne sneon 21 maart in kultuerpoadium dêr’t elkenien ...
  Publisearre op 23-03-2020
 • Stadsfries, een ‘Mearke’ of actuele werkelijkheid?
  WIM AALBERS –  Analyse van het Stadsfries als dialect tussen Fries en NederlandsNaar aanleiding van het De Dach fan ut ...
  Publisearre op 20-03-2020
 • Nûmer 1
  De Lêzende Mins, Karen BiesRedaksjoneelKollum, Karen BiesKollum, Janneke de HaanIt bêste fan deMoanne.nlYnterview Karen Bies, Janke BrandsPoëzij, Arjan HutPortfolio Rob SevereinByldzjende ...
  Publisearre op 20-03-2020

It lêste nijs fan Ensfh

 • Boskmaneezje Bakkefean yn finansjele problemen: “De takomst is ûnwis.”
  Troch it coronafirus bin der gjin ynkomsten mear foar de maneezje. Lês mear oer: Boskmaneezje Bakkefean yn finansjele problemen: "De ...
  Publisearre op 07-04-2020
 • Kollum Aant Mulder: Fan ûnderen nei boppen ta
  Under’ en ‘boppe’ lykje hiele gewoane wurdsjes. It binne bywurden, mar dat docht der no efkes net ta. It nijsgjirrige ...
  Publisearre op 07-04-2020
 • Sittingsseal rjochtbank Ljouwert krijt pleksyglês tsjin coronafirus
  De skermen van pleksyglês komme tusken de rjochters, griffier en offisier fan justysje. Lês mear oer: Sittingsseal rjochtbank Ljouwert krijt ...
  Publisearre op 07-04-2020
 • Heidehipper komt nei 20 jier mooglik wer werom
  It fûgeltsje krijt de kâns om te brieden yn twa gebieten dêr't de soart al jierren net mear sit; de ...
  Publisearre op 07-04-2020

It lêste nijs fan Omrop Fryslân

 • Kolleezje Eaststellingwerf: gjin nije supermerk yn Easterwâlde
  It past net yn it bestimmingsplan, sizze se. Dat seit dat it in gebiet bedriuweterrein is. Lês mear oer: Kolleezje ...
  Publisearre op 07-04-2020
 • Ljouwerter sit fêst yn Jordanië: “De panyk bruts in bytsje út”
  De 28-jierrige Jetze Roskam soe in pear moanne troch it Midden-Easten en Afrika reizgje, mar no sit er fêst yn ...
  Publisearre op 07-04-2020
 • Fysioterapeuten bliid mei regeling, mar sitte noch wol mei wat fragen
  "Der is ôfpraat dat 60 oant 85 prosint fan de omset fergoede wurdt", seit Jelle Eijzenga. "Mar fan welke omset?" ...
  Publisearre op 07-04-2020
 • Boetes foar Ljouwerters dy’t net oardel meter ôfstân hâlde
  It trijetal soarge ek foar lûdsoerlêst. De boete rint aardich yn de papieren: 390 euro plus nochris 9 euro administraasjekosten. ...
  Publisearre op 07-04-2020