De Ried fan de Fryske Beweging set har yn foar mear romte foar it Frysk en de Fryske kultuer.
Understeand in oersjoch fan saken der’t de Ried op’t stuit mei dwaande is.

Rinnende saken

 • Aant Mulder hâldt op mei alle wurk 
  Aant Mulder hâldt op mei alle wurk  Pier Bergsma  Alle wiken skriuw ik foar It Nijs. Om earlik te wêzen, ...
  Publisearre op 12-10-2021
 • Nije Kneppelfreed nedich foar Frysk yn rjochtseal?
  Dit jier betinke we 70 jier Kneppelfreed. Der waard doe yn 1951 yn Ljouwert letterlik fochten om Frysk prate te ...
  Publisearre op 08-10-2021
 • Nije tiden, oare kneppels
  Santich jier lyn, op freed 16 novimber 1951 wie der grutte opskuor op it Saailân yn Ljouwert. Dy hong nau ...
  Publisearre op 03-10-2021
 • Provinsje stipet rjochtssaak tsjin EU om taalbelied
  Deputearre Steaten fan Fryslân skriuwe dat se in rjochtssaak tsjin de Europeeske Kommisje “aktyf stypje sille”. De rjochtssaak wurdt oanspand ...
  Publisearre op 28-09-2021
 • De taspraken fan de ‘Wylde Warnsbetinking’
  Hoewol’t de Jongfryske Mienskip it ien en oar taret hie, mei sels in diske dêr’t tee, kofje en bearenburch omparten ...
  Publisearre op 27-09-2021
 • It ferkearde paad yn it ferline, it goede paad nei de takomst
  Taspraak holden op it Reaklif op 25 septimber 2021 Ik nim jimme mei, werom yn de tiid nei de rûzige nacht fan ...
  Publisearre op 26-09-2021
 • Arriva en it Frysk
  Ynstjoerd Neffens in berjocht yn de Ljouwerter Krante fan 15 septimber wurdt der yn de nije Wink-treinen fan Arriva gjin ...
  Publisearre op 26-09-2021
 • Wylde Warnsbetinking
  Hoewol’t de Stifting Slach by Warns om de koroanaregeljouwing der fan ôfsjoen hie om in betinking te organisearjen, wie der ...
  Publisearre op 25-09-2021
 • Mei de FUEN yn Triëste
  In soad minderheden hawwe gjin rjochten en wurde diskriminearre. Neffens sprekker De Varennes moatte wy just grutsk wêze op de ...
  Publisearre op 23-09-2021
 • Fryslân is ta oan in eigen Grûnwet
  Ynstjoerd Wat falt jimme op by ûndersteand rychje ‘lannen’?             Der binne fiif soevereine steaten ...
  Publisearre op 22-09-2021
 • Fryske Beweging wer libbensliif warber
  No’t it der op liket dat de koroanaweach wat belunet, is it foar it Deistich Bestjoer fan de Ried fan ...
  Publisearre op 20-09-2021
 • Gjin organisearre betinking op it Reaklif
  Sneon 25 septimber, de sneon fuortby Leaffrouwedei, is de dei fan de betinking fan de  Slach by Warns (26 septimber ...
  Publisearre op 19-09-2021
 • Jongfryske Mienskip yn petear mei deputearre Fokkens
  Deltaplan? Bouwe neffens Skandinavysk model foar de jongerein! Tongersdei 9 septimber hat in delegaasje fan de Jongfryske Mienskip (JFM) mei ...
  Publisearre op 10-09-2021
 • Jongfryske Mienskip wol Fryske autonomy
  Op de Algemiene Ledegearkomste fan de Jongfryske Mienskip (JFM) dy’t op 4 septimber holden waard, binne de takomstplannen fan de ...
  Publisearre op 07-09-2021
 • Kneppelfreed, in bysûndere teaterproduksje
  “Friesland is maar een klein deel van een klein land. We moeten ertegen waken tweedracht te zaaien. De belangen van ...
  Publisearre op 02-09-2021

Oer de Ried

De Ried fan de Fryske Beweging is de belange-organisaasje foar minsken dy’t wiis binne mei Fryslân en har ynsette foar mear romte foar it Frysk en de Fryske kultuer. De Ried is in ûnôfhinklike frijwilligersorganisaasje. It is in stifting, dêr’t ferskate  organisaasjes by oansletten binne. In oersjoch fan dy organisaasjes stiet op Oer ús.

De Ried wurket mei in deistich bestjoer en in stikmannich wurkgroepen fan riedsleden en frijwillige meiwurkers. Foar in part strike de aktiviteiten fan de Ried mei it belied en de doelstellings fan de provinsje Fryslân; faak binne se dêr ek in oanfolling op.

Foar fragen en opmerkings kinne jo maile nei ynfo@fryskebeweging.frl. Of folje it formulier ûnder Kontakt yn. Wy besykje jo berjocht sa fluch as mooglik te beäntwurdzjen.

Stypje ús

Jo kinne ‘stiper wurde’ fan de Ried fan de Fryske Beweging. Dat binne jo al foar € 25,- it jier. Jo krije dan it blêd ‘De Nije’ fergees tastjoerd. En jo kinne meiprate oer aksjes yn it belang fan Fryslân en it Frysk. Jou jo hjir op.