De Ried fan de Fryske Beweging set har yn foar mear romte foar it Frysk en de Fryske kultuer.
Understeand in oersjoch fan saken der’t de Ried op’t stuit mei dwaande is.

Rinnende saken

 • Provinsjale Steaten sprekt Europeeske Kommisje strang ta
  Wy binne net lilk, mar wol teloarsteld. Dat wie likernôch it boadskip fan Provinsjale Steaten fan Fryslân oan ‘e Europeeske ...
  Publisearre op 21-01-2021
 • Europa wol diskriminaasje minderheidstaalpraters net oanpakke
  Hoewol’t de lidsteaten fan de Europeeske Uny ôfpraat hawwe om harren taalminderheden te beskermjen tsjin diskriminaasje en assimilaasje, wol de ...
  Publisearre op 17-01-2021
 • Nochris oer “It aai fan Dingtiid”.
  Wy hawwe ferlet fan in sterke kennisstruktuer foar it Frysk. Neffens it Dingtiidrapport fan ôfrûne desimber soe dy sterker wurde ...
  Publisearre op 14-01-2021
 • De winner fan de 19e Fryske Reklamepriis is bekend!
  Rederij Doeksen hat 56% fan de stimmen krigen en hat dêrmei de priis wûn. De oare dielnimmers, Meulen & Baarsma ...
  Publisearre op 04-01-2021
 • Folle lok en seine!
  ...
  Publisearre op 01-01-2021
 • Folle lok en seine!
  ...
  Publisearre op 31-12-2020
 • Op ’en paad mei Johannes Herder
  Fan It Fryske Gea Op oantrúnjen fan de Ried fan de Fryske Beweging sil It Fryske Gea tenei yn syn ...
  Publisearre op 30-12-2020
 • Omtinken foar radioreklamepriis yn radioprogramma
  It radioprogramma Muzyk yn bedriuw fan Omrop Fryslân bestege hjoed omtinken oan de Fryske Reklamepriis. Op dit stuit kin der ...
  Publisearre op 21-12-2020
 • Ried fan de Fryske Beweging kritysk oer notysje DINGTIID
  Juster reagearre it bestjoer fan de Ried fan de Fryske Beweging op in notysje fan DINGTIID, dêr’t dat advysorgaan it ...
  Publisearre op 18-12-2020
 • Moasje Minority SafePack yn Twadde Keamer oannommen
  Juster, 17 desimber, binne yn de Twadde Keamer in grut tal moasjes yn stimming brocht. Dêr wiene ek fiif moasjes by ...
  Publisearre op 18-12-2020
 • Fryslân stiet pal efter Minority SafePack Initiative
  Ynstjoerd Hjoed waard der yn de Fryske Steaten stimd oer in moasje om stipe te jaan oan in inisjatyf dat ...
  Publisearre op 17-12-2020
 • Fryslân pal efter Minority SafePack Initiative
  Juster is yn de Fryske Steaten stimd oer in moasje om stipe te jaan oan in inisjatyf mei in lange ...
  Publisearre op 17-12-2020
 • Jongfriezen út ’e skroeven oer moasje Minority SafePack
  Ynstjoerd Hjoed komt yn it Fryske Parlemint – de Provinsjale Steaten – de moasje ‘Minority SafePack Initiative’ oan ’e oarder. ...
  Publisearre op 16-12-2020
 • It stimmen foar populêrste Fryske Radioreklame set útein
  Eltsenien kin fan hjoed ôf stimme foar de Fryske Radioreklame Publykspriis. Der kin in kar makke wurde út trije nominearre ...
  Publisearre op 11-12-2020
 • Fryske tsjerketsjinsten op Omrop Fryslân
  Ynstjoerd It Frysk sit yn de tsjerke noch altiten op janpoepsplak en dat is yn dizze koroanatiid allinnich mar slimmer ...
  Publisearre op 09-12-2020

Oer de Ried

De Ried fan de Fryske Beweging is de belange-organisaasje foar minsken dy’t wiis binne mei Fryslân en har ynsette foar mear romte foar it Frysk en de Fryske kultuer. De Ried is in ûnôfhinklike frijwilligersorganisaasje. It is in stifting, dêr’t ferskate  organisaasjes by oansletten binne. In oersjoch fan dy organisaasjes stiet op Oer ús.

De Ried wurket mei in deistich bestjoer en in stikmannich wurkgroepen fan riedsleden en frijwillige meiwurkers. Foar in part strike de aktiviteiten fan de Ried mei it belied en de doelstellings fan de provinsje Fryslân; faak binne se dêr ek in oanfolling op.

Foar fragen en opmerkings kinne jo maile nei ynfo@fryskebeweging.frl. Of folje it formulier ûnder Kontakt yn. Wy besykje jo berjocht sa fluch as mooglik te beäntwurdzjen.

Stypje ús

Jo kinne ‘stiper wurde’ fan de Ried fan de Fryske Beweging. Dat binne jo al foar € 25,- it jier. Jo krije dan it blêd ‘De Nije’ fergees tastjoerd. En jo kinne meiprate oer aksjes yn it belang fan Fryslân en it Frysk. Jou jo hjir op.