De Ried fan de Fryske Beweging set har yn foar mear romte foar it Frysk en de Fryske kultuer.
Understeand in oersjoch fan saken der’t de Ried op’t stuit mei dwaande is.

Rinnende saken

 • De earste stap is set, no it ferfolch
  Ferslach troch Kerst Huisman Sneontemiddei 26 septimber haw ik demonstrearre fan Starum oant it Reaklif foar in eigen Fryske grûnwet. ...
  Publisearre op 29-09-2020
 • Film: 75 jier Betinking Slach by Warns
  Juster organisearre de Stifting Slach by Warns omreden fan de koroanagoarre gjin betinking. As alternatyf hat it stiftingsbestjoer in koart ...
  Publisearre op 27-09-2020
 • Alternative Warnsbetinkingen
  De betinking fan de Slach by Warns sil dit jier net trochgean omreden fan de koroanagoarre. Mar it bestjoer fan ...
  Publisearre op 25-09-2020
 • EBLT jout sjenswize en sprekt yn oer Frysk taalbelied by Wetterskip
  It Europeesk Buro foar Lytse Talen (EBLT) hat moandei 21 septimer ynsprutsen by de behanneling fan it Frysk taalbelied by ...
  Publisearre op 22-09-2020
 • Ried en kolleezje Noardeast-Fryslân krije plom fan Fryske Beweging
  Op 10 septimber 2020 hat de gemeenteried fan Noardeast-Fryslân ienriedich foar it ynstellen fan Frysktalige plaknammen stimd. De Ried fan ...
  Publisearre op 22-09-2020
 • Warnsbetinking – in kwestje fan bewustwurding en mienskip
    Skôging troch Tom Dykstra Hiel ferskillend is reagearre op it berjocht dat fanwegen it koroanafirus dit jier der gjin ...
  Publisearre op 22-09-2020
 • Ried fan de Fryske Beweging stipet petysje Feitsma Fûns oer Fryske Akademy
  De Ried fan de Fryske Beweging jout yn in brief oan Provinsjale Steaten syn stipe oan de petysje fan it ...
  Publisearre op 15-09-2020
 • 100 hântekeningen ûnder petysje oer de “Koerts fan de Fryske Akademy 2020-2023”
  Op woansdeitemoarn 16 septimber (9.45 oere) sil drs. Redbad Veenbaas, vice-foarsitter fan it Feitsma Fûns, de petysje “Koerts fan de ...
  Publisearre op 15-09-2020
 • Op ’en paad foar in Fryske Grûnwet
  De manifestaasje op it Reaklif giet op 26 septimber net troch. No haw ik al begrepen dat der wol minsken ...
  Publisearre op 14-09-2020
 • Noardeast Fryslân krijt Fryske plaknammen!
  De gemeenterie fan Noardeast-Fryslân is tongersdeitejûn akkoart gien mei de ynfiering fan Fryske plaknammen yn dy gemeente. De rie stimde ...
  Publisearre op 11-09-2020
 • 46e Fryske Bûsboekje: alle tiid foar spultsjes
  It nije Fryske Bûsboekje foar takomme jier leit yn ’e winkels! It hat spultsjes as tema, want spultsjedwaan helpt minsken ...
  Publisearre op 10-09-2020
 • Tenei digitale nijsbrief Ried Fryske Beweging
  De Ried fan de Fryske Beweging set útein mei in digitale nijsbrief om de efterban geregeldwei te ynformearjen. Sûnt koart ...
  Publisearre op 31-08-2020
 • Wa set ‘Somewhere in Europe’ it bêste oer?
  OERSETWEDSTRIID: “Somewhere in Europe” fan Liam Reilly Alle kearen komt tydskrijft DE NIJE mei in wedstriid. Meidat de folgjende jefte ...
  Publisearre op 28-08-2020
 • Fedde Schurer syn striid is dy fan ús
  Taspraak fan Willem Schoorstra by de Fedde Schurerbetinking 15 augustus 2020 My tinkt, it is in unikum dat in byld ...
  Publisearre op 18-08-2020
 • Wa wie Schurer?
  Taspraak fan Peter Boomsma by de Fedde Schurerbetinking 15 augustus 2020 Rju achte minsken, In stânbyld ûntbleatsje fan Fedde Schurer ...
  Publisearre op 18-08-2020

Oer de Ried

De Ried fan de Fryske Beweging is de belange-organisaasje foar minsken dy’t wiis binne mei Fryslân en har ynsette foar mear romte foar it Frysk en de Fryske kultuer. De Ried is in ûnôfhinklike frijwilligersorganisaasje. It is in stifting, dêr’t ferskate  organisaasjes by oansletten binne. In oersjoch fan dy organisaasjes stiet op Oer ús.

De Ried wurket mei in deistich bestjoer en in stikmannich wurkgroepen fan riedsleden en frijwillige meiwurkers. Foar in part strike de aktiviteiten fan de Ried mei it belied en de doelstellings fan de provinsje Fryslân; faak binne se dêr ek in oanfolling op.

Foar fragen en opmerkings kinne jo maile nei ynfo@fryskebeweging.frl. Of folje it formulier ûnder Kontakt yn. Wy besykje jo berjocht sa fluch as mooglik te beäntwurdzjen.

Stypje ús

Jo kinne ‘stiper wurde’ fan de Ried fan de Fryske Beweging. Dat binne jo al foar € 25,- it jier. Jo krije dan ús blêd ‘Swingel’ fergees tastjoerd. En jo kinne meiprate oer aksjes yn it belang fan Fryslân en it Frysk. Jou jo hjir op.