De Ried fan de Fryske Beweging set har yn foar mear romte foar it Frysk en de Fryske kultuer.
Understeand in oersjoch fan saken der’t de Ried op’t stuit mei dwaande is.

Rinnende saken

Jannewaris 2020 (ôfbylding Willy Sietsma, Pixabay) - Om’t de Ried yn 2020 75 jier bestiet is der…

Jannewaris 2020 (foto: Hindrik Sijens, Flickr) - Riedslid Jehannes Elzinga striidt foar Fryske plaknammen yn de Waadhoeke.…

Desimber 2019 - Hans Kort hat ôfskied naam as bestjoerslid fan de Ried. Hy hat sûnt 2015…

Novimber 2019 - De jierlikse Fedde Schurer lêzing hie as tema ‘Minder jarre, mear boeren, mear fûgels’. De…

Novimber 2019 - Op in ferfolch brief oan rjochtbankpresidint frou Maria van de Schepop oer it brûken fan…

Septimber 2019 - It Krystkongres fan Bernlef kriget € 250 stipe. De organisaasje moat fan de gearkomste…

19 april - Op 6 maart waard de earste gearkomste fan WUB (Wat ús bynt) holden mei sa’n…

2 oktober 2017 - It krewearjen oer it brûken fan it Frysk troch ANBI-ynstellingen by it ferantwurdzjen by…

7 april 2017 - De Ried wie mei de Provinsje útnûge troch de Beauftragte der Bundesregierung für Aussiedlerfragen…

15 febrewaris 2017 - De Ried hat te set west oer de programma’s fan de ferskate politike…

Oer de Ried

De Ried fan de Fryske Beweging is de belange-organisaasje foar minsken dy’t wiis binne mei Fryslân en har ynsette foar mear romte foar it Frysk en de Fryske kultuer. De Ried is in ûnôfhinklike frijwilligersorganisaasje. It is in stifting, dêr’t ferskate  organisaasjes by oansletten binne. In oersjoch fan dy organisaasjes stiet op Oer ús.

De Ried wurket mei in deistich bestjoer en in stikmannich wurkgroepen fan riedsleden en frijwillige meiwurkers. Foar in part strike de aktiviteiten fan de Ried mei it belied en de doelstellings fan de provinsje Fryslân; faak binne se dêr ek in oanfolling op.

Foar fragen en opmerkings kinne jo maile nei ynfo@fryskebeweging.frl. Of folje it formulier ûnder Kontakt yn. Wy besykje jo berjocht sa fluch as mooglik te beäntwurdzjen.

Stypje ús

Jo kinne ‘stiper wurde’ fan de Ried fan de Fryske Beweging. Dat binne jo al foar € 25,- it jier. Jo krije dan ús blêd ‘Swingel’ fergees tastjoerd. En jo kinne meiprate oer aksjes yn it belang fan Fryslân en it Frysk. Jou jo hjir op.

It lêste nijs út ItNijs.frl

 • Folkshegeskoalle giet op 1 juny wer iepen
  Fan 1 juny ôf mei de folkshegeskoalle Schylgeralân by Hoarne op Skylge wer iepen en binne kursisten en gasten wer ...
  Publisearre op 23-05-2020
 • Trump hinget flagge trije dagen healstôk
  De Amerikaanske presidint hat oankundige dat op alle federale gebouwen en nasjonale monuminten yn de Feriene Steaten de flagge de ...
  Publisearre op 22-05-2020
 • Kollektewike fan it Kultuerfûns yn Fryslân
  Spesjale jubileumedysje mobile Anjeraksje fan 22 oant en mei 30 maaie 2020 It Prins Bernhard Kultuerfûns bestiet dit jier tachtich ...
  Publisearre op 22-05-2020
 • Jorrit Bergsma, Heather Bergsma en Iris Kroes flogge foar minder ôffal
  Wy stean mei-inoar foar in enoarme útdaging. Us hoemannichte húshâldlik ôffal moat drastysk omleech. Dêrom kiest Omrin mei santjin dielnimmende ...
  Publisearre op 22-05-2020

It lêste nijs fan De Moanne

 • De berchrede fan Oeds Westerhof
  Kommend wykein op Omrop Fryslân​ TV de earste fan in seary Fryslân DOK’s ûnder de titel ‘De Berchrede fan it ...
  Publisearre op 15-05-2020
 • De berchrede fan Ineke van Gent
  Kommend wykein op Omrop Fryslan TV de earste fan twa Fryslân DOK’s ûnder de titel ‘De Berchrede fan it Flakke ...
  Publisearre op 14-05-2020
 • De oprechtheid van Bartle Laverman (1948-2020)
  HUUB MOUS –  Een doodsbericht komt nooit gelegen, maar dit was vreemd. Nu, een paar dagen na het overlijden van ...
  Publisearre op 11-05-2020
 • As it sjongen fan de fûgels belunet
  ARJAN HUT –  By it ferstjerren fan Bartle Laverman (1948-2020) Fan Fryske dichters krijt men gauris de yndruk dat de ...
  Publisearre op 11-05-2020

It lêste nijs fan Ensfh

 • Showkorps Jong Pasveer oefenet wer, mar wol op feilige ôfstân
  Op it fjild bûten kin wer folop repetearre wurde, mar shows en optredens sitte der foarearst noch net yn. Lês ...
  Publisearre op 25-05-2020
 • LIVEBLOG: Measte ferpleechhûzen noch net klear foar besite
  Yn dit liveblog melde wy al it nijs oer it coronafirus. Lês mear oer: LIVEBLOG: Measte ferpleechhûzen noch net klear ...
  Publisearre op 25-05-2020
 • Toerismesaakkundige: “Nei de krisis lizze der folop kânsen foar Fryslân”
  Minsken soene har dit jier wolris rjochtsje kinne op de eigen regio. Dat betsjut mear boatsje- en campingfakânsjes. Lês mear ...
  Publisearre op 25-05-2020
 • Nûmer 2
  De Lêzende Mins Jan Hendrik AnnemaRedaksjoneel Amarins GevekeKollum Karen BiesKollum Ria KraaIt bêste fan deMoanne.nlYnterview Wendy Kennedy, Peter BoorsmaYnterview Tialda Hoogeveen, ...
  Publisearre op 25-05-2020

It lêste nijs fan Omrop Fryslân

 • Measte Fryske soarchynstellingen rêde weriepening op moandei net op
  Reden dat it noch efkes duorret is dat de soarchlokaasjes in tal maatregels ynfiere moatte. Lês mear oer: Measte Fryske ...
  Publisearre op 24-05-2020
 • Auto giet yn flammen op by treinstasjon fan Grou
  It is net de earste autobrân dizze snein. Earder op de dei brânde al in auto yn Dronryp út. Lês ...
  Publisearre op 24-05-2020
 • Kontenerbrân op De Gordyk nei alle gedachten oanstutsen
  By de brân op it terrein fan ThermoNoord brânden sa'n tûzen ôffalkonteners op. Der wurdt útgien fan brânstifting. Lês mear ...
  Publisearre op 24-05-2020
 • Drachtster (26) oanholden foar ynbraak yn boathûs Jirnsum
  Doe't er mei syn auto fan it terrein ôfride woe, hold de plysje him tsjin. Lês mear oer: Drachtster (26) ...
  Publisearre op 24-05-2020