De Ried fan de Fryske Beweging set har yn foar mear romte foar it Frysk en de Fryske kultuer.
Understeand in oersjoch fan saken der’t de Ried op’t stuit mei dwaande is.

Rinnende saken

 • Thomas Dijkstra
  Understeand artikel waard – ta gelegenheid fan de keninklike ûnderskieding dy’t Tom Dykstra fan Itens krige – op 11 maaie ...
  Publisearre op 11-05-2021
 • Jan Poeps plak Frysk by Provinsje
  De Ried fan de Fryske Beweging is min te sprekken oer it plak fan it Frysk yn it magazine Fuotten ...
  Publisearre op 06-05-2021
 • Ministearje diskriminearret statushâlders én Fryske taal
  PARSEBERJOCHT FAN DE JONGFRYSKE MIENSKIP Gjin jild foar Fryske lessen oan statushâlders – Ministearje yn striid mei Europeeske ferdraggen It ...
  Publisearre op 29-04-2021
 • Lintsjes foar Tom en Anna Marike Dykstra
  ITENS – By gelegenheid fan Keningsdei 2021 krigen Tom en Anna Marike Dykstra fan Itens juster in keninklike ûnderskieding opspjelde ...
  Publisearre op 27-04-2021
 • Wat fine jim fan It Nijs?
  De Ried fan de Fryske Beweging hâldt graach fieling mei de Friezen oer syn krewearjen. As útjouwer en haadsponsor fan ...
  Publisearre op 13-04-2021
 • Plan foar Dútske skoallen: Friezen moatte by elk fak behannele wurde
  By Ingelsk moat yn it Ingelsk praat wurde oer de Friezen, by Frânsk yn it Frânsk en by ierdrykskunde moat ...
  Publisearre op 13-04-2021
 • Amper omtinken foar Frysk yn partijprograms
  Moandeitemiddei 6 febrewaris waard it ‘Noordelijk Lijsttrekkersdebat’ holden. Dêr koene fragen foar ynstjoerd wurde. Fan dy gelegenheid hat de Ried ...
  Publisearre op 05-03-2021
 • Ta de neitins fan Roel Falkena 1936-2021
  Ta de neitins fan Roel Falkena 1936-2021 Yn 2009 freget foarsitter Roel Falkena my om meitinke te wollen yn it ...
  Publisearre op 24-02-2021
 • Strukturele taaldiskriminaasje ryksoerheid
  De Ryksoerheid docht struktureel oan taaldiskriminaasje en hâldt de ûngelikensens tusken it Frysk en Nederlânsk yn stân. Dat hat de ...
  Publisearre op 18-02-2021
 • Mear as tritich jier fêsthâlde oan in idee (3)
  Brede Maatskiplike Diskusje Frysk (3) troch Willem Verf Wat ik sa nuver fyn, is dat in laach fan Fryske kultuer-pommeranten ...
  Publisearre op 15-02-2021
 • FNP: Stribjen nei eigen ûnderwiisynspeksje bliuwt stean
  Advysorgaan DINGtiid hat nei in fersyk fan Deputearre Steaten it advys útbrocht om de ûnderwiisynspeksje oer it Frysk ûnder tafersjoch ...
  Publisearre op 11-02-2021
 • De Provinsje en simmerskoallen Frysk
  De Ried fan de Fryske Beweging hat ferline jier it idee fan simmerskoallen Frysk bepraat. Dúdlik waard doe dat de ...
  Publisearre op 09-02-2021
 • Mear as tritich jier fêsthâlde oan in idee (2)
  Brede Maatskiplike Diskusje Frysk (2) troch Willem Verf Kwa status hie it Frysk iuwenlang neat om ’e hakken: yn it ...
  Publisearre op 05-02-2021
 • Learplan Frysk, hoe no fierder
  Ankom wike sil de Ried fan de Fryske Beweging mei deputearre Sietske Poepjes petearje oer it idee om simmerskoallen foar ...
  Publisearre op 30-01-2021
 • Mear as tritich jier fêsthâlde oan in idee
  Mear as tritich jier fêsthâlde oan in idee Brede Maatskiplike Diskusje Frysk (1) troch Willem Verf Sûnt septimber 1989 bin ...
  Publisearre op 29-01-2021

Oer de Ried

De Ried fan de Fryske Beweging is de belange-organisaasje foar minsken dy’t wiis binne mei Fryslân en har ynsette foar mear romte foar it Frysk en de Fryske kultuer. De Ried is in ûnôfhinklike frijwilligersorganisaasje. It is in stifting, dêr’t ferskate  organisaasjes by oansletten binne. In oersjoch fan dy organisaasjes stiet op Oer ús.

De Ried wurket mei in deistich bestjoer en in stikmannich wurkgroepen fan riedsleden en frijwillige meiwurkers. Foar in part strike de aktiviteiten fan de Ried mei it belied en de doelstellings fan de provinsje Fryslân; faak binne se dêr ek in oanfolling op.

Foar fragen en opmerkings kinne jo maile nei ynfo@fryskebeweging.frl. Of folje it formulier ûnder Kontakt yn. Wy besykje jo berjocht sa fluch as mooglik te beäntwurdzjen.

Stypje ús

Jo kinne ‘stiper wurde’ fan de Ried fan de Fryske Beweging. Dat binne jo al foar € 25,- it jier. Jo krije dan it blêd ‘De Nije’ fergees tastjoerd. En jo kinne meiprate oer aksjes yn it belang fan Fryslân en it Frysk. Jou jo hjir op.