De Ried fan de Fryske Beweging is de belange-organisaasje foar minsken dy’t wiis binne mei Fryslân en har ynsette foar mear romte foar it Frysk en de Fryske kultuer. De Ried is dwaande mei tal fan saken dy’t we fan belang achtsje foar it fuortsterkjen fan de posysje fan it Frysk. Dat dogge we ûnder oaren troch oerlis mei de polityk, organisaasjes te stypjen dy’t itselde neistribje as ús, kontakt te sykjen mei ynstânsjes dêr’t we mear omtinken foar it Frysk fan freegje en ús aktiviteiten yn de publisiteit te bringen.

De Ried is mei-organisator fan de Fryske Reklamepriis en de Fedde Schurerlêzing. Fierder rikt de Ried ien kear yn ‘t jier de Fear yn ‘e Broek út en stjoere we no en dan Plombrieven nei persoanen of ynstânsjes dy’t har op in bysûndere wize ynsette foar it Frysk. De Ried hat inkele siden om minsken yn de kunde komme te litten mei it Frysk. De nijsside www.itnijs.frl, bringt alle dagen wrâldnijs yn it Frysk, nijsgjirrige kollums en bysûnder nijs oer it Frysk. In oare side fan de Ried, www.startside.frl, is de poarte nei Frysktalige websiden en organisaasjes foar de Fryske taal en kultuer op it wrâldwide web. Sûnt 2019 jout de Ried ek in folslein Frysktalich magazine út, DE NIJE. Stipers fan de Ried krije DE NIJE fergees. De Ried is wakker aktyf op it ynternet. Sa is de Ried ek te finen op Facebook en Twitter.

Foar fragen en opmerkings kinne jo maile nei ynfo@fryskebeweging.frl. Of folje it formulier ûnder Kontakt yn. Wy besykje jo berjocht sa fluch as mooglik te beäntwurdzjen.

Bestjoersleden, adviseurs en meiwurkers fan de Ried

Arjen Dykstra, Ponghâlder

Jehannes Elzinga, Bestjoerslid

Nanne Hoekstra, Bestjoerslid

Frank de Boer, meiwurker Juridyske saken

Geeske Krol-Benedictus, Ekstern adviseur

By de Ried oansletten organisaasjes

By de Ried oansletten organisaasjes

It Frysk Amatuer Toaniel

It IFAT bondelet alle organisaasjes dy’t it opfieren fan Frysktalich toanielwurk troch amateurs promote.

Wat docht it IFAT?

It IFAT bondelet alle organisaasjes, sawol yn as bûten de provinsje Fryslân, dy’t ta doel hawwe it fuortsterkjen fan de Fryske taal en kultuer en yn it bysûnder it opfieren fan Frysktalich toanielwurk troch amateurs.

Betinking Slach by Warns

De Slach by Warns wurdt elk jier betocht op de lêste sneon fan septimber.

De ambysje fan de stifting Slach by Warns

It oprjochtsjen en ûnderhâlden fan in monumint ta betinken fan de Slach by Warns en it organisearjen fan in jierlikse Warnsbetinking yn oerlis mei Fryske Bewegingsselskippen.

It Frysk Boun om Utens

It Frysk Boun om Utens (It Boun) is de oerkoepeling fan de oansletten kriten bûten Fryslân, yn Nederlân.

Wat docht it Frysk Boun om Utens?

It stiet noed foar de mienskiplike belangen fan de kriten en hat dêr kontakten oer mei de oerheden, Fryske organisaasjes, de media en oaren.

Feriening Frysk Underwiis

De F.F.U. is oprjochte om it Frysk as taal in folweardich en oan it Hollânsk lykweardich plak te jaan yn it ûnderwiis

Wat docht it FFU?

De F.F.U. is oprjochte om de krêften te bondeljen fan alle belanghawwenden by en belangstellenden foar folweardich Frysk ûnderwiis.

Folkshegeskoalle Schylgeralân

Al goed 60 jier komme gasten nei dit bysûndere plak yn de Skylger bosk om oaren te moetsjen, har te ûntjaan en har thús te fielen by it Fryske mienskipsgefoel.

Wat is de Folkshegeskoalle Schylgeralân?

De Folkshegeskoalle bestiet sûnt 1948 en al goed 60 jier komme gasten nei dit bysûndere plak yn de Skylger bosk om oaren te moetsjen, har te ûntjaan en har thús te fielen by it Fryske mienskipsgefoel. Folkshegeskoalle Schylgeralân biedt ûnderdak oan sa’n 35 kursussen en aktiviteiten.

null

Stifting Krúspunt Frysk Oekumenysk Platfoarm

Krúspunt is it moetingsplak foar organisaasjes en persoanen dy’t mear wolle en kinne mei it Frysk yn en om tsjerke.

Wat docht it Krúspunt?

Krúspunt, oan ‘e digitale snelwei fan ynternet, sammelet alle ynformaasje, nijs en ûntwikkelings, dy’t raakflakken hawwe mei tsjerke/religy en de Fryske taal/streek­ta­len.

De Federaasje

De Federaasje fan Fryske Studinteferienings is in gearwurkingsferbân fan Fryske studinteferienings.

Wat docht de Federaasje?

Fia de Federaasje ûnderhâlde de studinteferienings kontakt mei tal fan Fryske organisaasjes. Sa hat de Federaasje fertsjinwurdigers sitten yn De Ried fan de Fryske Beweging, De Fryske Ried en it Europeesk Buro foar de lytse talen.

Jongfryske Mienskip

De Jongfryske Mienskip beskôget it Fryske folk as in selsstannich folk en in autochtoane minderheid yn Nederlân en Dútslân.

Wat docht de Jongfryske Mienskip?

De Jongfryske Mienskip publisearret fjouwer kear yn ’t jier Lyts Frisia, it ‘Tydskrift foar Fryske striid en literatuer’. Dêrneist stipet de feriening minsken dy’t har ynsette wolle foar de Fryske saak.

De Fryske Rie

De Fryske Rie hat as doel it ûntwikkeljen en bekend meitsjen fan de Fryske kultuer yn brede sin (dus ek de Fryske taal), mei help fan ynternasjonale kontakten.

Wat docht de Fryske Rie?

Aktiviteiten dy’t yn it each springe, binne it organisearjen fan it Ynterfryske kongres, it Friesen-Droapen op Hilgelân en reguliere moetings fan groepen út de Fryske befolking.