It lêste nijs oer muzyk

 • Hânskreaune tekst fan ‘Hey Jude’ smyt acht ton op
  In mei de hân skreaune tekst fan it Beatles-nûmer ‘Hey Jude’ is op in ynternetfeiling ferkocht foar goed 900.000 dollar, ...
  Publisearre op 12-04-2020
 • Kommissaris Brok sprekt Fryslân ta op ekstra Steategearkomste
  Nije wike woansdei, 15 april, is der in ekstra gearkomste fan Provinsjale Steaten om te fieren dat Fryslân 75 jier ...
  Publisearre op 10-04-2020
 • Oprop Adri de Boer oan radiostjoerders ta Fryslân Muzyklân
  Ynstjoerd Buma Stemra ropt de Nederlânske radiostjoerders op om foaral Nederlânske produksjes te draaien. Yn neifolging op dit berjocht docht ...
  Publisearre op 09-04-2020
 • Frysk Museum ynspirearret muzikanten mei kolleksje
  Art Rocks, de grutste Nederlânske muzykkompetysje dy’t keunst en muzyk byinoar bringt, yntrodusearret de útdaging Rock The House. Muzikanten dy’t ...
  Publisearre op 09-04-2020

Fryske bands en artysten