It lêste nijs oer Kultuer

 • Boek fan Kees Kuiken oer Fryske lienen
  Koartlyn is by útjouwerij Noordboek it boek Friese lenen, fan de hân fan Kees Kuiken ferskynd. Yn 2020 joegen de ...
  Publisearre op 18-10-2021
 • Hjerstfakânsje yn it Frysk Museum grôtfol aktiviteiten
  Yn de hjerstfakânsje is der yn it Frysk Museum fan alles te dwaan. Dan is it museum op moandei 18 ...
  Publisearre op 16-10-2021
 • Eksposysje René Tweehuysen yn Galerie Année yn Haarlim
  Fan 26 oktober 2021 ôf eksposearret René Tweehuysen fan Aldebiltsyl mei tsien skilderijen yn Galerie Année yn Haarlim yn de ...
  Publisearre op 15-10-2021
 • Oprop Visit Fryslân resultearret yn eksposysje mei goed tûzen Fryske kimen
  Goed tûzen ynstjoerde hoarizonnen fan it Fryske lânskip stean sintraal yn de eksposysje Hulde aan de Horizon. Mei-inoar foarmje se ...
  Publisearre op 14-10-2021

Siden oer Fryske kultuer, media & skiednis

Dat wie doe sa

In side mei ynformaasje foar aktiviteitebegelieders yn soarchsintra, mantelsoargers en...
Fierder lêze

De kanon fan Fryslân

De kanon fan Fryslân yn 11&30 finsters is bedoeld foar...
Fierder lêze

De Moanne

Algemien-kultureel opinyblêd de Moanne is in tagonklik, eigentiids opinyblêd foar...
Fierder lêze

Ensafh

Frysk literêr tydskrift.
Fierder lêze

Fries Museum

Eigensinnich stikje bûtenlân yn Nederlân.
Fierder lêze

Frisiana

Radio Frisiana - Koudum
Fierder lêze

Fryske Literatuer Skiednis

Salang't de beam bloeit - koarte skiednis fan de Fryske...
Fierder lêze

Iepenloftspullen

De hiele simmer rûnom yn de provinsje!
Fierder lêze

It Nijs

It Nijs bringt it wrâldwide nijs yn it Frysk.
Fierder lêze

Omrop Fryslân

De publieke radio en telefyzje fan Fryslân.  
Fierder lêze

Poesyalbumferskes

Op Poesyalbum.nl fynst mear as 150 Fryske poesyalbumgedichtsjes, skens fan...
Fierder lêze

Skanomodu

Y-skrift Skanomodu biedt in poadium oan in nije generaasje Friezen...
Fierder lêze

STAF

Stichting amateurtoaniel Fryslân
Fierder lêze

start.me

In moderne blêdwizerbehearder. Jo eigen oanpasber dashboard.
Fierder lêze

Stichting Kulturele Haadstêd

Ljouwert is de Kulturele Haadstêd fan Europa yn 2018
Fierder lêze

Ek nijsgjirrich oer Fryske kultuer, media & skiednis