It lêste nijs oer Kultuer

 • De Lawei donearret Falentynsdinerdoazen oan De Zonnebloem
  Nei it sukses fan de krystdinerdoaze, kin der no ek in Falentynsdinerdoaze by De Lawei kocht wurde. In hearlik trijegongediner ...
  Publisearre op 25-01-2021
 • 167 keunstwurken ynstjoerd nei oprop Bries
  Mar leafst 167 keunstwurken waarden ynstjoerd as reaksje op de iepen oprop fan Bries. Mei keunstinisjatyf VHDG waarden keunstners oproppen ...
  Publisearre op 24-01-2021
 • De wrâld fan de Sinezen
  Sina spilet wrâldwiid in hieltyd gruttere rol. Under presidint Xi Jinping wurdt flink ynvestearre yn ferbining en gearwurking en in ...
  Publisearre op 24-01-2021
 • Oanpast Sint Piterfeest yn 2021
  Yn ferbân mei de maatregels oangeande it koroanafirus is in tradisjonele yntocht fan Sint Piter yn Grou spitigernôch net mooglik. ...
  Publisearre op 23-01-2021

Siden oer Fryske kultuer, media & skiednis

Dat wie doe sa

In side mei ynformaasje foar aktiviteitebegelieders yn soarchsintra, mantelsoargers en...
Fierder lêze

De kanon fan Fryslân

De kanon fan Fryslân yn 11&30 finsters is bedoeld foar...
Fierder lêze

De Moanne

Algemien-kultureel opinyblêd de Moanne is in tagonklik, eigentiids opinyblêd foar...
Fierder lêze

Ensafh

Frysk literêr tydskrift.
Fierder lêze

Fries Museum

Eigensinnich stikje bûtenlân yn Nederlân.
Fierder lêze

Frisiana

Radio Frisiana - Koudum
Fierder lêze

Fryske Literatuer Skiednis

Salang't de beam bloeit - koarte skiednis fan de Fryske...
Fierder lêze

Iepenloftspullen

De hiele simmer rûnom yn de provinsje!
Fierder lêze

It Nijs

It Nijs bringt it wrâldwide nijs yn it Frysk.
Fierder lêze

Omrop Fryslân

De publieke radio en telefyzje fan Fryslân.  
Fierder lêze

Poesyalbumferskes

Op Poesyalbum.nl fynst mear as 150 Fryske poesyalbumgedichtsjes, skens fan...
Fierder lêze

Skanomodu

Y-skrift Skanomodu biedt in poadium oan in nije generaasje Friezen...
Fierder lêze

STAF

Stichting amateurtoaniel Fryslân
Fierder lêze

start.me

In moderne blêdwizerbehearder. Jo eigen oanpasber dashboard.
Fierder lêze

Stichting Kulturele Haadstêd

Ljouwert is de Kulturele Haadstêd fan Europa yn 2018
Fierder lêze

Ek nijsgjirrich oer Fryske kultuer, media & skiednis