It lêste nijs oer Kultuer

 • CDA: ‘Bring de nije Rembrandt nei Fryslân’
  Koartlyn hat it Ryk it skilderij ‘De Findeldrager’ fan Rembrandt oankocht. Steatelid Wieke Wiersma fan it CDA seit dat it ...
  Publisearre op 28-01-2022
 • Binne Mosk: ik kin wol koarje fan it wurk fan Marlene Dumas
  Kollum Berne yn Kaapstad yn 1953, wennet en wurket Marlene Dumas al fan 1976 ôf yn Amsterdam. Se wurdt yn ...
  Publisearre op 27-01-2022
 • Earste Kultuerjûn fan 2022 mei skriuwster Marijke Huisman
  It Kultuerkollektyf Ljouwert stelt Marijke Huisman graach foar. Yn de twadde wike fan de krystfakânsje hat sy by it Kultuerkollektyf ...
  Publisearre op 27-01-2022
 • Cote Create ek yn 2022 stedskeunstner fan Ljouwert
  It kolleezje fan B&W fan de gemeente Ljouwert hat besletten dat it stedskeunstnerskip fan Cote Create mei ien jier ferlinge ...
  Publisearre op 26-01-2022

Siden oer Fryske kultuer, media & skiednis

Dat wie doe sa

In side mei ynformaasje foar aktiviteitebegelieders yn soarchsintra, mantelsoargers en...
Fierder lêze

De kanon fan Fryslân

De kanon fan Fryslân yn 11&30 finsters is bedoeld foar...
Fierder lêze

De Moanne

Algemien-kultureel opinyblêd de Moanne is in tagonklik, eigentiids opinyblêd foar...
Fierder lêze

Ensafh

Frysk literêr tydskrift.
Fierder lêze

Fries Museum

Eigensinnich stikje bûtenlân yn Nederlân.
Fierder lêze

Frisiana

Radio Frisiana - Koudum
Fierder lêze

Fryske Literatuer Skiednis

Salang't de beam bloeit - koarte skiednis fan de Fryske...
Fierder lêze

Iepenloftspullen

De hiele simmer rûnom yn de provinsje!
Fierder lêze

It Nijs

It Nijs bringt it wrâldwide nijs yn it Frysk.
Fierder lêze

Omrop Fryslân

De publieke radio en telefyzje fan Fryslân.  
Fierder lêze

Poesyalbumferskes

Op Poesyalbum.nl fynst mear as 150 Fryske poesyalbumgedichtsjes, skens fan...
Fierder lêze

Skanomodu

Y-skrift Skanomodu biedt in poadium oan in nije generaasje Friezen...
Fierder lêze

STAF

Stichting amateurtoaniel Fryslân
Fierder lêze

start.me

In moderne blêdwizerbehearder. Jo eigen oanpasber dashboard.
Fierder lêze

Stichting Kulturele Haadstêd

Ljouwert is de Kulturele Haadstêd fan Europa yn 2018
Fierder lêze

Ek nijsgjirrich oer Fryske kultuer, media & skiednis