It lêste nijs oer Kultuer

 • Oerdwers troch Waadhoeke
  Eabele van der Veen: It Jabikspaad del (3) Fan Winsum nei Frjentsjer Op freed 27 desimber 2019 rin ik wer ...
  Publisearre op 10-05-2024
 • Dwers troch it âlde Baarderadiel
  Eabele van der Veen: It Jabikspaad del (2) Fan Mantgum nei Winsum Op 30 oktober 2019 lis ik wer in ...
  Publisearre op 26-04-2024
 • Pier Bergsma: Longerje nei it ferline
  De tentoanstelling yn it Frysk Museum oer de skilders Christoffel en Kate Bisschop is noch te sjen oant en mei ...
  Publisearre op 25-04-2024
 • Hein Jaap Hilarides: Balzac
  Stikky Foor de deur ston ’n man met ’n mitrajeur. Wij souwen ’t Picassomuseum in. Dat kon wel. Maar myn ...
  Publisearre op 22-04-2024

Siden oer Fryske kultuer, media & skiednis

Dat wie doe sa

In side mei ynformaasje foar aktiviteitebegelieders yn soarchsintra, mantelsoargers en...
Fierder lêze

De kanon fan Fryslân

De kanon fan Fryslân yn 11&30 finsters is bedoeld foar...
Fierder lêze

De Moanne

Algemien-kultureel opinyblêd de Moanne is in tagonklik, eigentiids opinyblêd foar...
Fierder lêze

Ensafh

Frysk literêr tydskrift.
Fierder lêze

Fries Museum

Eigensinnich stikje bûtenlân yn Nederlân.
Fierder lêze

Frisiana

Radio Frisiana - Koudum
Fierder lêze

Fryske Literatuer Skiednis

Salang't de beam bloeit - koarte skiednis fan de Fryske...
Fierder lêze

Iepenloftspullen

De hiele simmer rûnom yn de provinsje!
Fierder lêze

It Nijs

It Nijs bringt it wrâldwide nijs yn it Frysk.
Fierder lêze

Omrop Fryslân

De publieke radio en telefyzje fan Fryslân.  
Fierder lêze

Poesyalbumferskes

Op Poesyalbum.nl fynst mear as 150 Fryske poesyalbumgedichtsjes, skens fan...
Fierder lêze

Skanomodu

Y-skrift Skanomodu biedt in poadium oan in nije generaasje Friezen...
Fierder lêze

STAF

Stichting amateurtoaniel Fryslân
Fierder lêze

start.me

In moderne blêdwizerbehearder. Jo eigen oanpasber dashboard.
Fierder lêze

Stichting Kulturele Haadstêd

Ljouwert is de Kulturele Haadstêd fan Europa yn 2018
Fierder lêze

Ek nijsgjirrich oer Fryske kultuer, media & skiednis