It lêste nijs oer Kultuer

 • It stigende wetter (gedicht)
  It stigende wetter Us gassen en dampen bringe ús rampen: it waar is fan slach, in hurd gelach: de stigende ...
  Publisearre op 13-04-2024
 • Dwers troch de Middelsee
  Eabele van der Veen: It Jabikspaad del (1) Foarôf Yn 2019 bin ik begûn om it Jabikspaad ôf te kuierjen. ...
  Publisearre op 12-04-2024
 • Winners NK Preparearjen bekend
  Nei fiif lange jierren wachtsjen wie it einliks wer safier: it Nederlânsk Kampioenskip Preparearjen waard organisearre, lykas wenst yn it ...
  Publisearre op 10-04-2024
 • Gabrielle Terpstra: Ferlern yn de Dunen
  Filmskôging De film Dune: Diel Twa draait op it stuit yn de bioskopen en is in enoarm sukses. Dit motivearre ...
  Publisearre op 18-03-2024

Siden oer Fryske kultuer, media & skiednis

Dat wie doe sa

In side mei ynformaasje foar aktiviteitebegelieders yn soarchsintra, mantelsoargers en...
Fierder lêze

De kanon fan Fryslân

De kanon fan Fryslân yn 11&30 finsters is bedoeld foar...
Fierder lêze

De Moanne

Algemien-kultureel opinyblêd de Moanne is in tagonklik, eigentiids opinyblêd foar...
Fierder lêze

Ensafh

Frysk literêr tydskrift.
Fierder lêze

Fries Museum

Eigensinnich stikje bûtenlân yn Nederlân.
Fierder lêze

Frisiana

Radio Frisiana - Koudum
Fierder lêze

Fryske Literatuer Skiednis

Salang't de beam bloeit - koarte skiednis fan de Fryske...
Fierder lêze

Iepenloftspullen

De hiele simmer rûnom yn de provinsje!
Fierder lêze

It Nijs

It Nijs bringt it wrâldwide nijs yn it Frysk.
Fierder lêze

Omrop Fryslân

De publieke radio en telefyzje fan Fryslân.  
Fierder lêze

Poesyalbumferskes

Op Poesyalbum.nl fynst mear as 150 Fryske poesyalbumgedichtsjes, skens fan...
Fierder lêze

Skanomodu

Y-skrift Skanomodu biedt in poadium oan in nije generaasje Friezen...
Fierder lêze

STAF

Stichting amateurtoaniel Fryslân
Fierder lêze

start.me

In moderne blêdwizerbehearder. Jo eigen oanpasber dashboard.
Fierder lêze

Stichting Kulturele Haadstêd

Ljouwert is de Kulturele Haadstêd fan Europa yn 2018
Fierder lêze

Ek nijsgjirrich oer Fryske kultuer, media & skiednis