It lêste nijs oer Kultuer

 • Nijkleaster Jorwert earet Jentsje Popma
  De Stifting Nijkleaster jout dit jier bysûnder omtinken oan Jentsje Popma. Dy Ljouwerter skilder, glêswurker en byldhouwer is op 30 ...
  Publisearre op 11-04-2021
 • Spylster socht foar iepenloftspul Jorwert
  De organisaasje fan it iepenloftspul yn Jorwert siket noch in spylster. Sjoch hjirûnder de oprop: Bisto in frou tusken de ...
  Publisearre op 11-04-2021
 • Keramykeksposysje De Lawei te besichtigjen op ôfspraak
  De galerij fan De Lawei kin sûnt 1 april wer besite wurde op ôfspraak. De galerij iepenet de doarren foar ...
  Publisearre op 10-04-2021
 • Keramykeksposysje De Lawei op ôfspraak te besichtigjen
  De galerij fan De Lawei kin sûnt 1 april wer besite wurde op ôfspraak. De galerij iepenet de doarren foar ...
  Publisearre op 10-04-2021

Siden oer Fryske kultuer, media & skiednis

Dat wie doe sa

In side mei ynformaasje foar aktiviteitebegelieders yn soarchsintra, mantelsoargers en...
Fierder lêze

De kanon fan Fryslân

De kanon fan Fryslân yn 11&30 finsters is bedoeld foar...
Fierder lêze

De Moanne

Algemien-kultureel opinyblêd de Moanne is in tagonklik, eigentiids opinyblêd foar...
Fierder lêze

Ensafh

Frysk literêr tydskrift.
Fierder lêze

Fries Museum

Eigensinnich stikje bûtenlân yn Nederlân.
Fierder lêze

Frisiana

Radio Frisiana - Koudum
Fierder lêze

Fryske Literatuer Skiednis

Salang't de beam bloeit - koarte skiednis fan de Fryske...
Fierder lêze

Iepenloftspullen

De hiele simmer rûnom yn de provinsje!
Fierder lêze

It Nijs

It Nijs bringt it wrâldwide nijs yn it Frysk.
Fierder lêze

Omrop Fryslân

De publieke radio en telefyzje fan Fryslân.  
Fierder lêze

Poesyalbumferskes

Op Poesyalbum.nl fynst mear as 150 Fryske poesyalbumgedichtsjes, skens fan...
Fierder lêze

Skanomodu

Y-skrift Skanomodu biedt in poadium oan in nije generaasje Friezen...
Fierder lêze

STAF

Stichting amateurtoaniel Fryslân
Fierder lêze

start.me

In moderne blêdwizerbehearder. Jo eigen oanpasber dashboard.
Fierder lêze

Stichting Kulturele Haadstêd

Ljouwert is de Kulturele Haadstêd fan Europa yn 2018
Fierder lêze

Ek nijsgjirrich oer Fryske kultuer, media & skiednis