It lêste nijs oer Kultuer

 • Jaap Slager: Materialisme
  Kollum Der binne fansels withoefolle ferskelen tusken de âlde wrâld en de nije. Giet it der yn Jeropa nei myn ...
  Publisearre op 02-09-2023
 • Alphonse Mucha, froulju en blommen
  Op it stuit is der yn Parys in grutte tentoanstelling oer de keunstner Alphonse Mucha (1860-1939). Om 1900 hinne wie ...
  Publisearre op 31-08-2023
 • Horrorhit Talk To Me is in gruwélige nachtmerje en dat is noflik
  Filmbesprek No’t de pipernuten wer yn de winkel lizze en elkenien fan simmerfakânsje werom is, is it wer tiid foar ...
  Publisearre op 30-08-2023
 • Horrorhit Talk To Me is in grouwélige nachtmerje en dat is noflik
  Filmbesprek No’t de pipernuten wer yn de winkel lizze en elkenien fan simmerfakânsje werom is, is it wer tiid foar ...
  Publisearre op 30-08-2023

Siden oer Fryske kultuer, media & skiednis

Dat wie doe sa

In side mei ynformaasje foar aktiviteitebegelieders yn soarchsintra, mantelsoargers en...
Fierder lêze

De kanon fan Fryslân

De kanon fan Fryslân yn 11&30 finsters is bedoeld foar...
Fierder lêze

De Moanne

Algemien-kultureel opinyblêd de Moanne is in tagonklik, eigentiids opinyblêd foar...
Fierder lêze

Ensafh

Frysk literêr tydskrift.
Fierder lêze

Fries Museum

Eigensinnich stikje bûtenlân yn Nederlân.
Fierder lêze

Frisiana

Radio Frisiana - Koudum
Fierder lêze

Fryske Literatuer Skiednis

Salang't de beam bloeit - koarte skiednis fan de Fryske...
Fierder lêze

Iepenloftspullen

De hiele simmer rûnom yn de provinsje!
Fierder lêze

It Nijs

It Nijs bringt it wrâldwide nijs yn it Frysk.
Fierder lêze

Omrop Fryslân

De publieke radio en telefyzje fan Fryslân.  
Fierder lêze

Poesyalbumferskes

Op Poesyalbum.nl fynst mear as 150 Fryske poesyalbumgedichtsjes, skens fan...
Fierder lêze

Skanomodu

Y-skrift Skanomodu biedt in poadium oan in nije generaasje Friezen...
Fierder lêze

STAF

Stichting amateurtoaniel Fryslân
Fierder lêze

start.me

In moderne blêdwizerbehearder. Jo eigen oanpasber dashboard.
Fierder lêze

Stichting Kulturele Haadstêd

Ljouwert is de Kulturele Haadstêd fan Europa yn 2018
Fierder lêze

Ek nijsgjirrich oer Fryske kultuer, media & skiednis