It lêste nijs oer Kultuer

 • Ferdivedaasje mei it ‘moardmystearje’ fan Grutte Pier
  Bartlehiemske brouwers earje Fryske folksheld op syn 500ste stjerdei Folksheld en frijheidsstrider Grutte Pier libbet ek yn ’e 21ste iuw ...
  Publisearre op 29-10-2020
 • Priisfraach takomst Sealen Schaaf
  Gemeente siket keaper of hierder mei in konkreet en helber plan De gemeente Ljouwert hat op fersyk fan de gemeenterie ...
  Publisearre op 28-10-2020
 • It Iepenloftspul Dronryp siket noch manlju
  Koartlyn hat it Iepenloftspul Dronryp in ynformaasjejûn organisearre oer it stik wat yn 2021 spile wurde sil. It stik giet ...
  Publisearre op 26-10-2020
 • Stoeterij Het Swarte Paert
  Toeristyske tip Yn De Himrik, yn de Fryske Wâlden, leit in prachtige hynstehâlderij. Dy waard yn 1999 iepene troch Loek ...
  Publisearre op 25-10-2020

Siden oer Fryske kultuer, media & skiednis

Dat wie doe sa

In side mei ynformaasje foar aktiviteitebegelieders yn soarchsintra, mantelsoargers en...
Fierder lêze

De kanon fan Fryslân

De kanon fan Fryslân yn 11&30 finsters is bedoeld foar...
Fierder lêze

De Moanne

Algemien-kultureel opinyblêd de Moanne is in tagonklik, eigentiids opinyblêd foar...
Fierder lêze

Ensafh

Frysk literêr tydskrift.
Fierder lêze

Fries Museum

Eigensinnich stikje bûtenlân yn Nederlân.
Fierder lêze

Frisiana

Radio Frisiana - Koudum
Fierder lêze

Fryske Literatuer Skiednis

Salang't de beam bloeit - koarte skiednis fan de Fryske...
Fierder lêze

Iepenloftspullen

De hiele simmer rûnom yn de provinsje!
Fierder lêze

It Nijs

It Nijs bringt it wrâldwide nijs yn it Frysk.
Fierder lêze

Omrop Fryslân

De publieke radio en telefyzje fan Fryslân.  
Fierder lêze

Poesyalbumferskes

Op Poesyalbum.nl fynst mear as 150 Fryske poesyalbumgedichtsjes, skens fan...
Fierder lêze

Skanomodu

Y-skrift Skanomodu biedt in poadium oan in nije generaasje Friezen...
Fierder lêze

STAF

Stichting amateurtoaniel Fryslân
Fierder lêze

start.me

In moderne blêdwizerbehearder. Jo eigen oanpasber dashboard.
Fierder lêze

Stichting Kulturele Haadstêd

Ljouwert is de Kulturele Haadstêd fan Europa yn 2018
Fierder lêze

Ek nijsgjirrich oer Fryske kultuer, media & skiednis