It lêste nijs oer Kultuer


Warning: A non-numeric value encountered in /home/customer/www/fryskebeweging.frl/public_html/wp-content/plugins/wp-rss-excerpts-thumbnails/includes/libraries/WPThumb/wpthumb.background-fill.php on line 71
 • De 168e PC op 4 augustus giet troch
  Fanwege it koroanafirus en de jildende maatregels, koe it ferline jier net. Dit jier sil de wichtichste keatswedstriid, de PC, ...
  Publisearre op 22-06-2021
 • Trompe-l’oeil
  Bedraach it each is de betsjutting fan it Frânske wurd, dat te krijen hat mei in spesjale keunsttechnyk, dêr’t mei ...
  Publisearre op 21-06-2021
 • Veenatelier winner Anita Andriesenpriis
  It Veenatelier fan Places of Hope is de winner fan de Anita Andriesenprijs 2021. De inisjatyfnimmers hawwe blommen krige en ...
  Publisearre op 19-06-2021
 • Nije film: in Spaansktalige tusken de Sorben
  Daniel Perales út in ûnbekend Spaansktalich lân bedarret yn Dútslân. Wêrom witte wy net. Hy giet fan baantsje nei baantsje, ...
  Publisearre op 19-06-2021

Siden oer Fryske kultuer, media & skiednis

Dat wie doe sa

In side mei ynformaasje foar aktiviteitebegelieders yn soarchsintra, mantelsoargers en...
Fierder lêze

De kanon fan Fryslân

De kanon fan Fryslân yn 11&30 finsters is bedoeld foar...
Fierder lêze

De Moanne

Algemien-kultureel opinyblêd de Moanne is in tagonklik, eigentiids opinyblêd foar...
Fierder lêze

Ensafh

Frysk literêr tydskrift.
Fierder lêze

Fries Museum

Eigensinnich stikje bûtenlân yn Nederlân.
Fierder lêze

Frisiana

Radio Frisiana - Koudum
Fierder lêze

Fryske Literatuer Skiednis

Salang't de beam bloeit - koarte skiednis fan de Fryske...
Fierder lêze

Iepenloftspullen

De hiele simmer rûnom yn de provinsje!
Fierder lêze

It Nijs

It Nijs bringt it wrâldwide nijs yn it Frysk.
Fierder lêze

Omrop Fryslân

De publieke radio en telefyzje fan Fryslân.  
Fierder lêze

Poesyalbumferskes

Op Poesyalbum.nl fynst mear as 150 Fryske poesyalbumgedichtsjes, skens fan...
Fierder lêze

Skanomodu

Y-skrift Skanomodu biedt in poadium oan in nije generaasje Friezen...
Fierder lêze

STAF

Stichting amateurtoaniel Fryslân
Fierder lêze

start.me

In moderne blêdwizerbehearder. Jo eigen oanpasber dashboard.
Fierder lêze

Stichting Kulturele Haadstêd

Ljouwert is de Kulturele Haadstêd fan Europa yn 2018
Fierder lêze

Ek nijsgjirrich oer Fryske kultuer, media & skiednis