Skoalskriuwers yn Fryslân

De Skoalskriuwers sette wer útein!

De ‘Stichting De Schoolschrijver’ set yn it hiele lân de alderbêste berneboekeskriuwers yn om learlingen op basisskoallen taalsterk te meitsjen en sadwaande klear foar de takomst. De Skoalskriuwers diele harren leafde foar ferhalen, skriuwen en de magy fan taal. Se meitsje fan taallessen in spannend aventoer.
Bern ferbetterje net allinne harren taalfeardigens, se ûntwikkelje ek in sterkere selsrefleksje, kreativiteit en probleemoplossend fermogen. Se fergrutsje harren kânsen om letter folweardich meidwaan te kinnen yn de maatskippij.