Stifting FOET

It doel fan de Stifting F.OE.T is om ienris yn ‘e moanne in earetsjinst yn ‘e Fryske taal te hâlden.