It Fryske Berneboek

It Fryske Berneboek rjochtet har op stúdzje en promoasje fan Fryske berne- en jongereinliteratuer mei it doel dy literatuer sa breed mooglik bekend te meitsjen, yn en bûten Fryslân.