Fryslân Fûns

It Fryslân Fûns is oprjochte om it behâld en fuortsterkjen fan it Frysk finansjeel te stypjen.