Fries Museum

Eigensinnich stikje bûtenlân yn Nederlân.