RIXT Dichterskollektyf

Fryske dichters dy’t foar in breed publyk skriuwe en publisearje oer aktuële saken yn en bûten Fryslân.