Dat wie doe sa

In side mei ynformaasje foar aktiviteitebegelieders yn soarchsintra, mantelsoargers en bern fan âlderen. Mei ferhalen, gedichten, sprekwurden dy’t âlderen oansprekke. Tips mei boektitels, resepten, âlde foto’s en nijs en in aktiviteite-aginda.