Baldrs Draumar

Webside fan de fryske metalband Baldrs Draumar. De side is yn it Ingelsk mar it grutste part fan de liedsjes binne yn it Frysk en geane oer de fryske skiednis.