Browsing: Kultuer

De kanon fan Fryslân yn 11&30 finsters is bedoeld foar elkenien dy’t ynteressearre is yn de Fryske kultuer en skiednis.

In side mei ynformaasje foar aktiviteitebegelieders yn soarchsintra, mantelsoargers en bern fan âlderen. Mei ferhalen, gedichten, sprekwurden dy’t âlderen oansprekke.…

Algemien-kultureel opinyblêd de Moanne is in tagonklik, eigentiids opinyblêd foar en oer kultuer yn Fryslân.

Stichting amateurtoaniel Fryslân