Browsing: Organisaasjes foar de Fryske taal

It Fryslân Fûns is oprjochte om it behâld en fuortsterkjen fan it Frysk finansjeel te stypjen.

t FYK is in brûzjende feriening fan entûsjaste jonge minsken dy't nijsgjirrich binne nei oare kultueren en fan reizgjen hâlde.

De Afûk wol it Frysk tichtby de minsken bringe.

De Fryske Akademy is in ûndernimmend ynstitút dat wittenskiplik ûndersyk docht op it mêd fan de Fryske taal, kultuer, skiednis…

It doel fan de Stifting F.OE.T is om ienris yn ‘e moanne in earetsjinst yn ‘e Fryske taal te hâlden.

Y-skrift Skanomodu biedt in poadium oan in nije generaasje Friezen dy't har belutsen fiele by en in miening hawwe oer…

Belangebehertigingsorganisaasje fan en foar Fryske Skriuwers.

kursussen foar wa’t graach (better) Frysk skriuwen leare wol.

HeitenMem.nl hat as doel oansteande en jonge âlders te ynformearjen oer it meartalich opfieden.