Ynterfryske wurkgroep

Projekten opsette dy’t de koheezje tusken de ferskate Fryslannen fersterkje en benammen de Fryske taal en kultuer yn ‘e ferskate Fryslannen befoarderje.

Sa is in ynterfryske dikekaart fan de trije Fryslânnen makke. Oan de hân fan de nije kaart moatte de Friezen har better bewust wurde fan harren geografyske en histoaryske ferbûnens.