Redaksje Swingel

De doelstelling fan de redaksje is it útbringen fan it blêd fan de Ried fan de Fryske Beweging, dat fjouwer kear yn ’t jier ferskynt.