Politike wurkgroep

Doelstelling is mear omtinken te berikken foar in leefber Fryslân en foar de Fryske taal en kultuer yn de lanlike en regionale polityk.

By gelegenheden dy’t hat foardogge, ynformaasje en advizen jaan oan folksfertsjintwurdigers en bestjoerders. Op it stuit binne der gjin konkrete produkten oan ’e oarder. Aktiviteiten sille almeast ad hoc oanpakt wurde.