Wurkgroepen

Stimulearjen fan it brûken fan it Frysk (ek Fryske streektalen) yn reklameboadskippen op radio en televyzje. As…

Stimulearjen fan it brûken fan it Frysk (ek Fryske streektalen) yn reklameboadskippen op radio en televyzje. As…

De Ried fan de Beweging hat ôfspraken makke mei Tûmba oer de ôfhanneling fan klachten oer taaldiskriminaasje.…

De doelstelling fan de redaksje is it útbringen fan it blêd fan de Ried fan de Fryske…

Doelstelling is mear omtinken te berikken foar in leefber Fryslân en foar de Fryske taal en kultuer…

De doelstelling is ynformaasje útwikselje en oerlizze mei ferlykbere kulturele minderheden yn Europa, bûten Nederlân, om elkoar te…

Projekten opsette dy't de koheezje tusken de ferskate Fryslannen fersterkje en benammen de Fryske taal en kultuer…