Krijt it Frysk klappen?

Oprop:  jou lûd. Kommende woansdei sil de provinsjale steaten gearkomme. Dan sil der praat wurde oer de begrutting fan 2011.

De begrutting 2011 is it wichtichste dokumint foar provinsjale steaten om stjoering te jaan oan it beleid fan de provinsje foar it kommende jier. Dermei wurde de finansjele kaders steld. Omdat dit in wichtich stik is freget de Ried fan de Fryske Beweging om manmachtich oanwêzich te wezen.

De provinsje is fan doel  om te besunigjen op it Frysk. Besunigings dy mei it each op de foarming fan it nije regear  net ferstannich binne. Jild dat no besunige wurdt  komt der yn de kommende jierren nea wêr by. it Frysk buorket ferskriklik hurd achterút mochten de útstellen troch gean.

Hjir wol de provinsje op besunigje.

  • De provinsje wol 1.2 miljoen besunigje by omrop Fryslân. Dit sil ten koste gean fan berneprogramma’s.
  • It taaltaske ferdwynt.
  • De notysje Fryske skreaune media rint yn 2011 ôf. Wat komt dêr foar yn it plak.
  • bliuwt satelyttillevyzje bûten Fryslân wol beskikber?
  •  De earste besunigings moatte no keard wurde! Wat mear minsken oanwêzich binne om sjen te litten dat de provinsje net besunigje moat op it Frysk wat better it is.