Fryske reklamepriiskommisje

Stimulearjen fan it brûken fan it Frysk (ek Fryske streektalen) yn reklameboadskippen op radio en televyzje. As dat mooglik is ek yn de skreaune media.

De Fryske reklamepriiskommisje hat de neikommende saken by de ein:

  • útrikken fan de jierlikse Fryske Reklamepriis.
  • reagearjen op reklame-uteringen yn it Frysk
  • (plannen) Sa mooglik in taalambassadeur foar Frysk yn de reklame by bedriuwen del.