It Bestjoer

It bestjoer

Namme Achternamme Plak Funksje
Geart Benedictus De Jouwer Foarsitter
Renze Valk Ljouwert Skriuwer
Douwe J. Abma De Jouwer Ponghâlder
Jehannes Elzinga Frjentsjer Algemien
Pier Bergsma Hurdegaryp Algemien
Siem De Vlas Ljouwert Algemien
Nanne Hoekstra Apeldoarn Algemien

Adviseurs:
Geeske Krol Boarnburgum Adviseur
Wiebe Lageveen Frjentsjer Adviseur
Meindert Tjerkstra De Jouwer Adviseur
Sybren Posthumus Reduzum Adviseur