De Ried

De Ried fan de Fryske Beweging is gearstald út fertsjintwurdigers fan de oansletten Fryske selskippen en fan de eigen stipers fan de Ried. De fertsjinwurdige selskippen binne:

  Roaster fan ôfgean fan de leden fan de Ried fan de Fryske Beweging

  Selskip Namme ôfrin perioade 11 jannewaris fan ôfrin perioade 21 jannewaris fan  
1 Ald Selskip K. Kuipers 2005 2009  
A.W. Wijbenga 2007 2011  
2 FBU Hâns Dijk 2012 2016  
Hans Weijer 2008 2012  
3 FFS Fakatuere 2005 2009  
Fakatuere 2004 2008  
4 FFU Th. Dijkstra 2009 2013  
Fakatuere 2010 2014  
5 Fr. fan Omr. Fryslân G. Vonk-Boersma 2011 2015  
Douwe Hoekstra 2010 2014  
6 Fryske Rie S. Hiemstra 2011 2015  
R.C. Kaastra 2010 2014  
7 Staft Fakatuere 2007 2011  
Fakatuere 2006 2010  
8 Jongfriezen B. Postma 2007 2011  
J. Jongsma 2005 2009  
9 Stellingw. Schrieversr. H. Bloemhof 2012 2016  
S. Bloemhof 2010  2014

 

10 VVLT Ed Knotter 2013  2017
Fakatuere    
 Fertsjintwurdigers fan de stipers    
stiper / foarsitter J. van der Bij 2009 2013
stiper / bestjoerslid Lutger Kunst 2014 2018
stiper D. van der Schaaf 2009 2013
stiper K. Straatsma-Westerhof 2010 2014
stiper / skriuwer R.W. Valk 2009 2013
stiper J.R. van der Wal 2008 2012
stiper Klaas Wassenaar 2009 2013
stiper / bestjoerslid H. Bakker-Snoek 2013 2017
stiper / bestjoerslid O. Piersma 2014 2018
stiper / bestjoerslid P. Bergsma 2014 2018
stiper / ponghâlder D. Abma 2012 2016

 

Adviseurs
R. Bil
G. Krol-Benedictus
W. Lageveen
J. Breimer