Bûsboekje

de iennige frysktalige aginda dy’t der is!

It folslein Frysktalige bûsboekje wurdt elts jier ferskine litten en útjaan. Elts jier op ‘e nij wurdt in tema kiesd en de ynhâld op grûn fan dat tema gearstald. De Kommisje bûsboekje pakt aktiviteiten op te pakken om de útjefte yn tal fierder te ferheegjen.