Wittenskiplik ûndersyk (twatalichheid)

Moedertaal instructietaal?
Een literatuurstudie naar de cognitieve consequenties van tweetaligheid, en het inzetten van de moedertaal als instructietaal in het onderwijs

De doelstelling van het project Trijetalige Skoalle was het verhogen van de Friese en Engelse taalvaardigheid, zonder dat het ten koste zou gaan van de Nederlandse taalvaardigheid. (dit is gebleken) Op die manier zouden de officieel vastgestelde kerndoelen behaald moeten worden. Er kunnen twee belangrijke conclusies getrokken worden naar aanleiding van het beschreven onderzoek. Ten eerste bereiken zowel de Nederlandstalige als de Friestalige leerlingen die onderwijs volgden op een deelnemende projectschool een hoger niveau van technisch lezen Fries dan leerlingen op controlescholen. Dat hiermee voldaan wordt aan het kerndoel Fries wordt niet bevestigd door Van Ruyven en Ytsma (2008), maar dat dit een positief gegeven is, zal duidelijk zijn.

Wat als tweede een belangrijk punt is om bij stil te staan, is dat het voordeel dat de leerlingen van projectscholen behalen op de Friese taalvaardigheid, niet ten koste gaat van hun Nederlandse taalvaardigheid. Klik hjir foar it hiele ûndersyksferslach.