Nij tydskrift as opfolger fan de Swingel

27 maart – de Ried is dwaande mei in nij inisjatyf foar in Frysktalige glossy, as opfolger foar de Swingel. De ferskiningsdatum is 3 novimber, lyk mei de Fedde Schurerlêzing. It wurdt in 0-nûmer dat yn in grutte oplage ferspried wurdt.

28 febrewaris – Op grûn fan syn businessplan hat ûndersteand bestjoerslid besletten net útein te setten mei it útjaan fan in Frysk publykstydskrift.

10 jannewaris 2018 – Ien fan de bestjoersleden is dwaande mei in businessplan foar de Glimmer, de opfolger fan de Swingel. De mooglikheden fan selsstannigens wurde besjoen, sadat de Ried yn febrewaris in beslút nimme kin om dêr al of net mei troch te gean. De provinsje wol dêr net yn skewiele.

1  july 2017 – It fyftichste nûmer fan de Swingel is útkommen. Dizze útjefte fan de Ried stjoere wy fergees nei ús stipers. Do kinst it hjir online lêze.

forbrukslån på mobil | ta opp forbrukslån forbrukslån best i test