De Nije – it nije Frysktalich tydskrift

Febrewaris 2019 – Yn De Nije is in oersetwedstryd opnommen fan it liet “In de big rock candy mountains“. Oersettingen yn it Frysk, Nederlânsk, Stedsfrysk, Bildts of Stellingwarfs kinne meidwaan oan de wedstryd. Op sneintemiddei 17 maart (15.30) sil de haadpriis fan €150 útrikt wurde yn Stania State yn Oentsjerk. De tagong is fergees, mar graach efkes oanmelde fia it kontaktformulier.

Desimber 2018 – By gelegenheid fan de Fedde Schurerlêzing op 8 desimber koartlyn is it nije tydskrift ‘De Nije‘ presintearre. Prima petearen mei ûnder oaren Jacobi, Hospes, Eringa, Nauta en Breteler. Stik foar stik noflik om te lêzen. Fierder in protte tige nijsgjirrige stikken oer taalferoaring, Afûk, genealogy, natuer, wolfeart en enerzjyferbrûk. Mar noch folle mear! De Nije is foar € 4,95 te keap yn de boekhannel.

Septimber 2018 – Oan it 0-nûmer fan de Glimmer (ynterne wurktitel) wurdt hurd wurke- it leit yn de bedoeling dat dy foar de ein fan it jier yn de boekhannels leit. Dy útjefte is eins ek in merkûndersyk: hoe grut is it ferlet fan in folslein Frysktalich blêd?

Maaie 2018 – It beslút is nommen om oan de ein fan it jier mei in tsjok 0-nûmer (in breed en folslein Frysktalich tydskrift mei in protte moaie foto’s) te kommen, dat as test foar de merk fungearje sil. It opsetten en útfieren fan in goed marketingplan is tige wichtich. Nei in grut ferskaat oan petearen kin no mei it wurk, it skriuwen dus, útein set wurde. In foarriedige kommisje fan in pear riedsleden yn ‘e mande mei in oaren stjoere it gehiel oan. Op dit stuit wurde konkrete stappen oangeande de ynhâld set. Minsken wurde frege om oan artikels mei te wurkjen en / of om te skriuwen.

27 maart 2018 – de Ried is dwaande mei in nij inisjatyf foar in Frysktalige glossy, as opfolger foar de Swingel. De ferskiningsdatum is yn novimber, lyk mei de Fedde Schurerlêzing. It wurdt in 0-nûmer dat yn in grutte oplage ferspried wurdt.

28 febrewaris 2018 – Op grûn fan syn businessplan hat ûndersteand bestjoerslid besletten net útein te setten mei it útjaan fan in Frysk publykstydskrift.

10 jannewaris 2018 – Ien fan de bestjoersleden is dwaande mei in businessplan foar de Glimmer, de opfolger fan de Swingel. De mooglikheden fan selsstannigens wurde besjoen, sadat de Ried yn febrewaris in beslút nimme kin om dêr al of net mei troch te gean. De provinsje wol dêr net yn skewiele.

1  july 2017 – It fyftichste nûmer fan de Swingel is útkommen. Dizze útjefte fan de Ried stjoere wy fergees nei ús stipers. Do kinst it hjir online lêze.