Nij Frysktalich tydskrift

7 maaie 2018 – It beslút is nommen om oan de ein fan it jier mei in tsjok 0-nûmer (in breed en folslein Frysktalich tydskrift mei in protte moaie foto’s) te kommen, dat as test foar de merk fungearje sil. It opsetten en útfieren fan in goed marketingplan is tige wichtich. Nei in grut ferskaat oan petearen kin no mei it wurk, it skriuwen dus, útein set wurde. In foarriedige kommisje fan in pear riedsleden yn ‘e mande mei in oaren stjoere it gehiel oan. Op dit stuit wurde konkrete stappen oangeande de ynhâld set. Minsken wurde frege om oan artikels mei te wurkjen en / of om te skriuwen.

27 maart 2018 – de Ried is dwaande mei in nij inisjatyf foar in Frysktalige glossy, as opfolger foar de Swingel. De ferskiningsdatum is 3 novimber, lyk mei de Fedde Schurerlêzing. It wurdt in 0-nûmer dat yn in grutte oplage ferspried wurdt.

28 febrewaris 2018 – Op grûn fan syn businessplan hat ûndersteand bestjoerslid besletten net útein te setten mei it útjaan fan in Frysk publykstydskrift.

10 jannewaris 2018 – Ien fan de bestjoersleden is dwaande mei in businessplan foar de Glimmer, de opfolger fan de Swingel. De mooglikheden fan selsstannigens wurde besjoen, sadat de Ried yn febrewaris in beslút nimme kin om dêr al of net mei troch te gean. De provinsje wol dêr net yn skewiele.

1  july 2017 – It fyftichste nûmer fan de Swingel is útkommen. Dizze útjefte fan de Ried stjoere wy fergees nei ús stipers. Do kinst it hjir online lêze.

forbrukslån nordmenn | kjøpe bil med forbrukslån lån på dagen