Fryske Reklamepriis/De Fear/Plombrief

15 jannewaris 2018 – Foar de Fryske Reklamepriis is besletten dat in kommisje út de Ried in seleksje makket fan nominearre reklames dy’t op in nije webside fan de Fryske Reklamepriis komme te stean. It publyk sil oproppen wurde om middels de digitale kanalen te stimmen. It iene healjier telefyzjereklame, it oare radioreklame.

31 augustus 2017 – Bakkerij Nico en Aeltsje de Groot fan Stiens wint dit jier de Fear yn ’e broek foar it omgean mei it Frysk. Op 31 augustus middeis om 14.00 sil de priis útrikt wurde, yn de Bakkerij sels. Yn de kommunikaasje nei bûten ta makket de winkel altyd wer dúdlik dat it Frysk wolkom én gewoan is. De Fear wurdt útrikt oan persoanen en ynstellingen dy’t har tige fertsjinstlik makke hawwe op it mêd dêr’t de Ried fan de Fryske Beweging him foar ynset. Dêr is Bakkerij De Groot fan Stiens in hiel goed foarbyld fan.
Sjoch ek it nijsberjocht hjiroer op It Nijs.
Sjoch hjir foar mear ynformaasje oer de Fear.

24 july 2017 – de Ried stjoert yn foarkommende gefallen persoanen, organisaasjes en ynstellingen, dy’t har sichtber iepenstelle foar it Frysk of it op sa’n bysundere wize brûke of brûkt hawwe, in plombrief. De Ried hat yn de lêste gearkomste foar de fakansje mar leafst trije plombrieven takend.

  • oan de ‘Partij voor de Dieren’ foar it folslein Fryske ferkiezingsprogramma ‘Plan B’. Lês hjir de brief.
  • oan de hear mr Theo Hiddema foar it oertsjûgend ymplementearjen fan it Frysk (syn memmetaal) yn syn ‘maidenspeech’ 7 april lêstlyn yn de 2e Keamer yn De Haach. Lês hjir de brief.
  • oan de hear Jan Huitema, europarlemintariër, foar it tasprekken fan de plenaire gearkomste fan it Europeesk Parlemint op 12 juny. Lês hjir de brief.

12 juny 2017 – de Ried fan de Fryske Beweging rikket alle jierren de Fear út oan in persoan, ynstelling as ûndernimming dy’t de Fryske taal in prominint plak jout yn de kommunikaasje nei bûten ta. Yn har gearkomste fan 12 juny hat it bestjoer wer in Fear takend. Meikoarten meitsje wy de winner bekend, op deselde dei as de útrikking.

forbrukslån nordmenn | raskt forbrukslån forbrukslån erfaring