Fersiken om stipe

Septimber 2019 – It Krystkongres fan Bernlef kriget € 250 stipe. De organisaasje moat fan de gearkomste in ferslach skriuwe foar op It Nijs.

Septimber 2018 – De Ried hat in lyts dofke jild jûn foar de organisaasje fan it Krystkongres yn Frjentsjer (jou jimme op!) en de manifestaasje fan Sis Tsiis. De Ried sit ek yn it organisaasjekomitee. De manifestaasje mei fakkelkuiertocht sil holden wurde op 22 desimber, de jûns fan 18.30 oere ôf en begjint op it Saailân. Wy wolle jimme mei klam freegje om derhinne te gean!