Fedde Schurerlêzing

26 april 2018 – It leit yn de bedoeling de folgjende Fedde Schurerlêzing (op de earste sneon fan novimber) net allinnich mei Tresoar te organisearjen mar ek yn de mande mei oare organisaasjes sa as Campus Fryslân en de Fryske Akademy. Dat sil fierder útwurke wurde.

25 novimber 2017 – De Fedde Schurerlêzing is holden op 25 novimber oer in Universitêre festiging yn Fryslân troch de histoarikus prof.dr. Willem Frijhoff. Foar takomme jier tinke wy nei oer in oare opset mei mear organisaasjes.