Bestjoerssaken

Maaie 2018 – Yn de gearkomste fan de Grutte Ried is it nije Strategysk Plan 2018-2021 fêststeld. In pear wichtige punten binne it opstellen fan lange termyn doelen foar it Frysk, it fuortsterkjen fan in brede en stevige netwurkorganisaasje dy’t foar Fryslân en syn identiteit yn brede sin opkomt (WUB), in soarte fan “Taalwacht” ynstelle dy’t de oerheden ferget op it neikommen fan de Taalwet en it publyk mear oansprekt, dêrby belûkt en bewust makket. Fierders moat der in bettere lobby foar Fryslân komme en
wol de RfdFB in bettere PR opsette foar de Fryske saak en foar de Ried sels.

Maaie 2018 – Der komt in nije PR-kommisje dy’t te set sil mei PR foar de Fryske saak en foar de Ried sels (as ûnderdiel fan it Strategysk Plan – sjoch hjirboppe. In PR-meiwurker fan Omrop Fryslân sil de Ried helpe by it opstellen fan in PR-plan.

12 april 2018 – De Ried hat op in pear bestjoersgearkomsten te set west oer it nije Beliedsplan 2018 – 2021. Dit sil bepraat en fêststeld wurde op de gearkomste fan de Grutte Ried (de algemiene ledegearkomste) yn maaie.

30 maart 2018 – It bestjoer wol stipers en freonen regelmjittich byprate oer de rinnende saken. Nei’t wy mei de Swingel ophâlden binne sil der in nijsbrief foar yn it plak komme. De earste is krekt ferstjoerd. Fansels kinne jim de rinnende saken ek folgje op dizze webside.

16 febrewaris 2018 – It beliedsplan fan de Ried wie sa stadichoan ôfwurke en dêrom is it bestjoer dwaande om foar de kommende jierren in nij beliedsplan te skriuwen. It freget in protte oerlis om in goed en oersichtlik plan op tafel te krijgen.

17 jannewaris 2018 – Der hat in petear west tusken de Rabobank en ús ponghâlder oer ús belizzingen en de kosten dy’t de Rabo dêrfoar yn rekken bringt. It deistich bestjoer fan de Ried hat besletten om ynearsten by de Rabo te bliuwen.

22 desimber 2017 – Us frijwilligers hawwe om de krystdagen hinne in fysike blyk fan wurdearring krigen.

4 desimber 2018 – Omrop Fryslân hat in wetlik fêstlein ProgrammaBeliedbepalend Orgaan mei Richt Sterk as de fertsjintwurdiger út namme fan de Ried. Richt Sterk is frege as opfolger fan Jaap van der Bij.

1 desimber 2018 – Oan it bestjoer fan de Ried is útsteld om it stipersjild te ferheegjen fan 20 nei 25 euro mei yngong fan it jier 2018.

1 novimber 2017 – Begjin july is ús de hier opsein. It gebou op It Keetwaltsje sil delhelle wurde en der komme apparteminten. Wy hawwe ûnderwilens in nij plak fûn by Tresoar mei yngong fan 1 novimber.

1 oktober 2017 – Arjen Dykstra út Nes (D) wurdt yn oktober 2017 de nije ponghâlder. Hy is al langere tiid belutsen by de Fryske saak en is op dit stuit ûnder oaren ponghâlder fan it Bûsboekje.

25 septimber 2017 – Pier Bergsma sil nei de Streektaalkonferinsje yn De Haach op 13 oktober. Net as fertsjinwurdiger fan de Ried mar op eigen titel.

18 maaie 2017 – Oprop foar entûsjaste nije besjoersleden en frijwilligers – de Ried hat in oprop útstjoert foar nije minsken dy’t mei ús oan de saken fan de Ried wurkje wolle. Sjoch hjir foar mear ynformaasje.

1 april 2017 – Us ponghâlder Meine Bosma hat syn funksje dellein per 1 april 2017. Wy sykje nei in betûfte opfolger. De jierrekken 2016 is opsteld en kin yn de grutte Ried fan maaie fêststeld wurde. Dan nimme wy ek ôfskied fan Lageveen en fan Bosma.

31 jannewaris 2017 – Wy sille yn de gearkomst fan 11 maaie 2017 op passende wize ôfskied nimme fan ús adviseur Wiebe Lageveen – hy hat mear as in fearnsiuw belutsen west by it wurk fan de Ried fan de Fryske Beweging.

15 desimber 2016 – De Ried is tige wiis mei al de frijwilligers dy’t krewearje foar de Fryske saak – wy sille der omtinken oan jaan.

refinansiere forbrukslån | forbrukslån under 23 lendo