Bestjoersôfspraak Fryske Taal en Kultuer

3 april 2018 (foto: Hindrik Sijens, Flickr) – De Provinsje en it Ryk sille yn de rin fan dit jier de folgjende Bestjoersôfspraak Fryske Taal en Kultuer fêststelle. Yn it foartrajekt kin dêr kommentaar op levere wurde. In wurkgroep fan it bestjoer is dwaande om it gehiel kritysk te besjen. Nei de miening fan de Ried stiene der yn de foarige oerienkomst ûnderdielen dy’t it Frysk net ten goede kamen. Boppedat misten der ûnderdielen.

forbrukslån billigste rente | lavest rente på forbrukslån søke om forbrukslån