Bestjoersôfspraak Fryske Taal en Kultuer

5 maaie 2018 (foto: Hindrik Sijens, Flickr) – Op dit stuit wurdt troch in pear riedsleden yn de mande mei in pear oaren hurd wurke oan it skriuwen fan in skaad-Bestjoersôfspraak Fryske Taal en Kultuer 2019-2023.

3 april 2018 – De Provinsje en it Ryk sille yn de rin fan dit jier de folgjende Bestjoersôfspraak Fryske Taal en Kultuer fêststelle. Yn it foartrajekt kin dêr kommentaar op levere wurde. In wurkgroep fan it bestjoer is dwaande om it gehiel kritysk te besjen. Nei de miening fan de Ried stiene der yn de foarige oerienkomst ûnderdielen dy’t it Frysk net ten goede kamen. Boppedat misten der ûnderdielen.

lendo | bilig lån forbrukslån nordmenn