Bestjoersôfspraak Fryske Taal en Kultuer

27 juny 2018 (foto: Hindrik Sijens, Flickr) – De saneamde skaad-BFTK (Bestjoersoerienkomst Fryske Taal en Kultuer 2019-2023) “Dúdlike doelen foar in Fryske takomst” is oanbean oan deputearre Sietske Poepjes en de foarsitter fan it Steatekomitee Frysk Fenny Reitsma. Tige wichtich punt is it oantrunen op better ûnderwiis oer alle boegen. De kommisje hat dêr in protte wurk foar ferset en is troch de deputearre útnûge bywêzich te wêzen by de ûndertekening fan de echte BFTK kommende hjerst. Wy sille noch neigean oft it doel hat om de skaad-BFTK ek yn De Haach oan te bieden (mei in oersetting).

5 maaie 2018 – Op dit stuit wurdt troch in pear riedsleden yn de mande mei in pear oaren hurd wurke oan it skriuwen fan in skaad-Bestjoersôfspraak Fryske Taal en Kultuer 2019-2023.

3 april 2018 – De Provinsje en it Ryk sille yn de rin fan dit jier de folgjende Bestjoersôfspraak Fryske Taal en Kultuer fêststelle. Yn it foartrajekt kin dêr kommentaar op levere wurde. In wurkgroep fan it bestjoer is dwaande om it gehiel kritysk te besjen. Nei de miening fan de Ried stiene der yn de foarige oerienkomst ûnderdielen dy’t it Frysk net ten goede kamen. Boppedat misten der ûnderdielen.

rimeligste forbrukslån | refinansiering forbrukslån uten inntekt