75-jierrich jubileum Ried

Jannewaris 2020 (ôfbylding Willy Sietsma, Pixabay) – Om’t de Ried yn 2020 75 jier bestiet is der in jubileumkommisje yn it libben roppen dy’t him dwaande hâlde sil mei it organisearjen fan in oantal aktiviteiten yn it jubileumjier. Mear ynformaasje folget.