Browsing: Fryske Beweging

De Ried fan de Fryske Beweging is gearstald út fertsjintwurdigers fan de oansletten Fryske selskippen en fan de eigen stipers fan…

Doel fan de jierlikse útrikking fan de Fryske reklamerpriis is om bedriuwen en reklameburo’s te stimulearjen hieltyd mear it Frysk…

In protte Friezen prate altyd Frysk en tinke yn it Frysk. Se soene har ek wol graach skriftlik yn it…

It selskipsspul Euregua hâldt wat it midden tusken in guozzeboerd en triviant. Der sitte in pear steapels kaartsjes yn mei…

De Ried fan de Fryske Beweging stekt sawat alle jierren in persoan of in organisaasje in “Fear yn ’e Broek”

It yn 1908 oprjochte protestantske Kristlik Frysk Selskip (KFS) hat ta doel it brûken fan it Frysk (ek) yn Kristlike…

De haadreden fan it oprjochtsjen fan IFAT is it bondeljen fan alle organisaasjes, sawol yn as bûten de provinsje Fryslân,…

De haadreden fan it oprjochtsjen fan IFAT is it bondeljen fan alle organisaasjes, sawol yn as bûten de provinsje Fryslân,…