Browsing: Organisaasjes

It Frysk Boun om Utens (It Boun) is de oerkoepeling fan de oansletten kriten bûten Fryslân, yn Nederlân. It stiet…

It yn 1908 oprjochte protestantske Kristlik Frysk Selskip (KFS) hat ta doel it brûken fan it Frysk (ek) yn Kristlike…

De Jongfryske Mienskip hat sa'n 50 leden. Neist it feit dat de Friezen in eigen taal & kultuer hawwe, beskôget…

De Jongfryske Mienskip hat sa'n 50 leden. Neist it feit dat de Friezen in eigen taal & kultuer hawwe, beskôget…

De haadreden fan it oprjochtsjen fan IFAT is it bondeljen fan alle organisaasjes, sawol yn as bûten de provinsje Fryslân,…

De haadreden fan it oprjochtsjen fan IFAT is it bondeljen fan alle organisaasjes, sawol yn as bûten de provinsje Fryslân,…

De Fryske Rie Wat wol de Fryske Rie berikke en hoe? De Fryske Rie hat as wyt (doel):                                                                                                     a.…