Browsing: Aktiviteiten

De Swingel is it blêd fan de Ried dat twa kear yn ’t jier ferskynt. It blêd hat de lêste tiid…

de iennige frysktalige aginda dy't der is! It folslein Frysktalige bûsboekje wurdt elts jier ferskine litten en útjaan. Elts jier…

It Nijs is it digitale Frysktalige nijsblêd fan de Ried. Oerienkomstich it doel wurdt der hieltyd wurke oan it fersoargjen…

Nij projekt: Fan ûnderen op De Ried fan de Fryske Beweging start in nij projekt: Fan ûnderen op. Dat spilet…

De Ynterfryske Gearwurkingskommisje (YGK) fan de Ried fan de Fryske Beweging hat in nije Ynterfryske Dikekaart makke. Alle Fryske lannen…

De Ried fan de Beweging hat ôfspraken makke mei Tûmba oer de ôfhanneling fan klachten oer taaldiskriminaasje. As in klacht…

Doel fan de jierlikse útrikking fan de Fryske reklamerpriis is om bedriuwen en reklameburo’s te stimulearjen hieltyd mear it Frysk…

In protte Friezen prate altyd Frysk en tinke yn it Frysk. Se soene har ek wol graach skriftlik yn it…

It selskipsspul Euregua hâldt wat it midden tusken in guozzeboerd en triviant. Der sitte in pear steapels kaartsjes yn mei…