Browsing: Fryske Beweging

De Swingel is it blêd fan de Ried dat twa kear yn ’t jier ferskynt. It blêd hat de lêste tiid…

de iennige frysktalige aginda dy't der is! It folslein Frysktalige bûsboekje wurdt elts jier ferskine litten en útjaan. Elts jier…

It Nijs is it digitale Frysktalige nijsblêd fan de Ried. Oerienkomstich it doel wurdt der hieltyd wurke oan it fersoargjen…

Nij projekt: Fan ûnderen op De Ried fan de Fryske Beweging start in nij projekt: Fan ûnderen op. Dat spilet…

(ALGEMEEN NUT BEOGENDE INSTELLING CULTUUR) De Stifting Ried fan de Fryske Beweging te Ljouwert is troch de belestingtsjinst oanwiisd as…

De Ynterfryske Gearwurkingskommisje (YGK) fan de Ried fan de Fryske Beweging hat in nije Ynterfryske Dikekaart makke. Alle Fryske lannen…