Browsing: Edukaasje

Nij projekt: Fan ûnderen op De Ried fan de Fryske Beweging start in nij projekt: Fan ûnderen op. Dat spilet…

Op sneon 16 novimber (de datum fan Kneppelfreed) 2013 is de tredde Schurerlêzing fersoarge troch Sybren Singelsma. Singelsma is berne…

Muoite mei Frysk skriuwen, mar gjin jild foar in kursus? Gjin probleem, want it Fryske kursusynstitút Afûk yn Ljouwert hat…

Trijetalich ûnderwiis suksesfol Acht jier lang hawwe sân skoallen yn Fryslân meidien oan it projekt Trijetalige Skoalle. De resultaten wienen…