Browsing: dossiers

7 april 2017 - De Ried wie mei de Provinsje útnûge troch de Beauftragte der Bundesregierung für Aussiedlerfragen und nationale Minderheiten…

Febrewaris 2020 - Nynke Beetstra is nij bestjoerslid wurden fan de Ried. Hja hat koartlyn ôfskied naam as bestjoerslid fan…

15 febrewaris 2017 - De Ried hat te set west oer de programma’s fan de ferskate politike partijen om te…

2 oktober 2017 - It krewearjen oer it brûken fan it Frysk troch ANBI-ynstellingen by it ferantwurdzjen by de Belêstingtsjinst hat…

Novimber 2019 - Op in ferfolch brief oan rjochtbankpresidint frou Maria van de Schepop oer it brûken fan it Frysk op…