19 april - Op 6 maart waard de earste gearkomste fan WUB (Wat ús bynt) holden mei sa’n 30 organisaasjes. Elk fan…

Septimber 2019 - It Krystkongres fan Bernlef kriget € 250 stipe. De organisaasje moat fan de gearkomste in ferslach skriuwe…

7 april 2017 - De Ried wie mei de Provinsje útnûge troch de Beauftragte der Bundesregierung für Aussiedlerfragen und nationale Minderheiten…

Febrewaris 2020 - Nynke Beetstra is nij bestjoerslid wurden fan de Ried. Hja hat koartlyn ôfskied naam as bestjoerslid fan…

15 febrewaris 2017 - De Ried hat te set west oer de programma’s fan de ferskate politike partijen om te…