Jannewaris 2020 (ôfbylding Willy Sietsma, Pixabay) - Om’t de Ried yn 2020 75 jier bestiet is der in jubileumkommisje yn…

Novimber 2019 - De jierlikse Fedde Schurer lêzing hie as tema ‘Minder jarre, mear boeren, mear fûgels’. De kaartferkeap dy’t troch…

Jannewaris 2020 (foto: Hindrik Sijens, Flickr) - Riedslid Jehannes Elzinga striidt foar Fryske plaknammen yn de Waadhoeke. Mei de gemeente…

De Swingel is it blêd fan de Ried dat twa kear yn ’t jier ferskynt. It blêd hat de lêste tiid…

de iennige frysktalige aginda dy't der is! It folslein Frysktalige bûsboekje wurdt elts jier ferskine litten en útjaan. Elts jier…

It Nijs is it digitale Frysktalige nijsblêd fan de Ried. Oerienkomstich it doel wurdt der hieltyd wurke oan it fersoargjen…