It selskipsspul Euregua hâldt wat it midden tusken in guozzeboerd en triviant. Der sitte in pear steapels kaartsjes yn mei…

De Ried fan de Fryske Beweging stekt sawat alle jierren in persoan of in organisaasje in “Fear yn ’e Broek”

It Frysk Boun om Utens (It Boun) is de oerkoepeling fan de oansletten kriten bûten Fryslân, yn Nederlân. It stiet…

It yn 1908 oprjochte protestantske Kristlik Frysk Selskip (KFS) hat ta doel it brûken fan it Frysk (ek) yn Kristlike…

De Jongfryske Mienskip hat sa'n 50 leden. Neist it feit dat de Friezen in eigen taal & kultuer hawwe, beskôget…

De Jongfryske Mienskip hat sa'n 50 leden. Neist it feit dat de Friezen in eigen taal & kultuer hawwe, beskôget…

De haadreden fan it oprjochtsjen fan IFAT is it bondeljen fan alle organisaasjes, sawol yn as bûten de provinsje Fryslân,…

De haadreden fan it oprjochtsjen fan IFAT is it bondeljen fan alle organisaasjes, sawol yn as bûten de provinsje Fryslân,…