De Ried fan de Beweging hat ôfspraken makke mei Tûmba oer de ôfhanneling fan klachten oer taaldiskriminaasje. As in klacht…

De Ried fan de Fryske Beweging is gearstald út fertsjintwurdigers fan de oansletten Fryske selskippen en fan de eigen stipers fan…

Doel fan de jierlikse útrikking fan de Fryske reklamerpriis is om bedriuwen en reklameburo’s te stimulearjen hieltyd mear it Frysk…

In protte Friezen prate altyd Frysk en tinke yn it Frysk. Se soene har ek wol graach skriftlik yn it…