Nij projekt: Fan ûnderen op De Ried fan de Fryske Beweging start in nij projekt: Fan ûnderen op. Dat spilet…

(ALGEMEEN NUT BEOGENDE INSTELLING CULTUUR) De Stifting Ried fan de Fryske Beweging te Ljouwert is troch de belestingtsjinst oanwiisd as…

De Ynterfryske Gearwurkingskommisje (YGK) fan de Ried fan de Fryske Beweging hat in nije Ynterfryske Dikekaart makke. Alle Fryske lannen…