De Ried fan de Fryske Beweging set har yn foar mear romte foar it Frysk en de Fryske kultuer.
Understeand in oersjoch fan saken der’t de Ried op’t stuit mei dwaande is.

Rinnende saken

 • Pier Bergsma: Randy Newman, in krityske Amerikaan
  The Rolling Stones en Bob Dylan begûnen harren sukses yn de jierren sechstich fan de foarige iuw. It wiene gouden ...
  Publisearre op 09-03-2023
 • Steateferkiezingen: hoe komt it mei it Frysk?
  Op 15 maart meie we nei de stimbus om foar de kommende fjouwer jier ús fertsjintwurdigers yn Provinsjale Steaten te ...
  Publisearre op 03-03-2023
 • Steateferkiezingen 2023: Wat wolle BVNL en AWP mei it Frysk?
  Op 15 maart meie we nei de stimbus om ús fertsjintwurdigers yn Provinsjale Steaten te kiezen. As Ried fan de ...
  Publisearre op 02-03-2023
 • Steateferkiezingen 2023: Wat wol JA21 mei it Frysk?
  Op 15 maart meie we nei de stimbus om ús fertsjintwurdigers yn Provinsjale Steaten te kiezen. As Ried fan de ...
  Publisearre op 01-03-2023
 • Steateferkiezingen 2023: Wat wol de Boer Burger Beweging mei it Frysk?
  Op 15 maart meie we nei de stimbus om ús fertsjintwurdigers yn Provinsjale Steaten te kiezen. As Ried fan de ...
  Publisearre op 28-02-2023
 • Steateferkiezingen 2023: Wat wol Provinciaal Belang Fryslân mei it Frysk?
  Op 15 maart meie we nei de stimbus om ús fertsjintwurdigers yn Provinsjale Steaten te kiezen. As Ried fan de ...
  Publisearre op 27-02-2023
 • Steateferkiezingen 2023: Wat wol 50PLUS mei it Frysk?
  Op 15 maart meie we nei de stimbus om ús fertsjintwurdigers yn Provinsjale Steaten te kiezen. As Ried fan de ...
  Publisearre op 26-02-2023
 • Steateferkiezingen 2023: Wat wol de Partij voor de Dieren mei it Frysk?
  Op 15 maart meie we nei de stimbus om ús fertsjintwurdigers yn Provinsjale Steaten te kiezen. As Ried fan de ...
  Publisearre op 25-02-2023
 • Steateferkiezingen 2023: Wat wol D66 mei it Frysk?
  Op 15 maart meie we nei de stimbus om ús fertsjintwurdigers yn Provinsjale Steaten te kiezen. As Ried fan de ...
  Publisearre op 24-02-2023
 • Steateferkiezingen 2023: Wat wol de SP mei it Frysk?
  Op 15 maart meie we nei de stimbus om ús fertsjintwurdigers yn Provinsjale Steaten te kiezen. As Ried fan de ...
  Publisearre op 23-02-2023
 • Steateferkiezingen 2023: Wat wol de PVV mei it Frysk?
  Op 15 maart meie we nei de stimbus om ús fertsjintwurdigers yn Provinsjale Steaten te kiezen. As Ried fan de ...
  Publisearre op 22-02-2023
 • Steateferkiezingen 2023: Wat wol de ChristenUnie mei it Frysk?
  Op 15 maart meie we nei de stimbus om ús fertsjintwurdigers yn Provinsjale Steaten te kiezen. As Ried fan de ...
  Publisearre op 21-02-2023
 • Steateferkiezingen 2023: Wat wol GrienLinks mei it Frysk?
  Op 15 maart meie we nei de stimbus om ús fertsjintwurdigers yn Provinsjale Steaten te kiezen. As Ried fan de ...
  Publisearre op 20-02-2023
 • Steateferkiezingen 2023: Wat wol de FNP mei it Frysk?
  Op 15 maart meie we nei de stimbus om ús fertsjintwurdigers yn Provinsjale Steaten te kiezen. As Ried fan de ...
  Publisearre op 19-02-2023
 • Steateferkiezingen 2023: Wat wol de VVD mei it Frysk?
  Op 15 maart meie we nei de stimbus om ús fertsjintwurdigers yn Provinsjale Steaten te kiezen. As Ried fan de ...
  Publisearre op 18-02-2023

Oer de Ried

De Ried fan de Fryske Beweging is de belange-organisaasje foar minsken dy’t wiis binne mei Fryslân en har ynsette foar mear romte foar it Frysk en de Fryske kultuer. De Ried is in ûnôfhinklike frijwilligersorganisaasje. It is in stifting, dêr’t ferskate  organisaasjes by oansletten binne. In oersjoch fan dy organisaasjes stiet op Oer ús.

De Ried wurket mei in deistich bestjoer en in stikmannich wurkgroepen fan riedsleden en frijwillige meiwurkers. Foar in part strike de aktiviteiten fan de Ried mei it belied en de doelstellings fan de provinsje Fryslân; faak binne se dêr ek in oanfolling op.

Foar fragen en opmerkings kinne jo maile nei ynfo@fryskebeweging.frl. Of folje it formulier ûnder Kontakt yn. Wy besykje jo berjocht sa fluch as mooglik te beäntwurdzjen.

Stypje ús

Jo kinne ‘stiper wurde’ fan de Ried fan de Fryske Beweging. Dat binne jo al foar € 25,- it jier. Jo krije dan it blêd ‘De Nije’ fergees tastjoerd. En jo kinne meiprate oer aksjes yn it belang fan Fryslân en it Frysk. Jou jo hjir op.