De Ried fan de Fryske Beweging set har yn foar mear romte foar it Frysk en de Fryske kultuer.
Understeand in oersjoch fan saken der’t de Ried op’t stuit mei dwaande is.

Rinnende saken

 • Tema Bûsboekje 2023: lân fan winsk en dreamen
  De presintaasje fan it nije Bûsboekje wie op 1 augustus op Asgaard, it keunstnersdoarp op it Kealledykje oan de râne ...
  Publisearre op 05-08-2022
 • Plombrief foar ‘Bûsboekjepear’
  De Ried fan de Fryske Beweging stjoert geregeld Plombrieven nei persoanen of ynstânsjes dy’t har ynsette foar it Frysk. Op ...
  Publisearre op 01-08-2022
 • Liuwe H. Westra – Biografy Tony Feitsma: It hea yn ’e skuorre
  It is simmer en wy bliuwe noch eefkes yn ’e boerewurden. It is simmer, en foar de biograaf ûngetiid. It ...
  Publisearre op 01-08-2022
 • Tsien plannen foar mear Frysk yn it Sealterlanner strjitbyld
  Frysk wurdt net inkeld mar yn de provinsje Fryslân praat. Yn it westen fan Grinslân is ek in hoeke dêr’t ...
  Publisearre op 27-07-2022
 • Ried Fryske Beweging teset mei de takomst
  Ferline hjerst troch it deistich bestjoer utere soargen oer de takomst fan de Ried fan de Fryske Beweging brochten dizze ...
  Publisearre op 20-07-2022
 • Opskuor oer ûneigentlik brûken fan betinkingsplak Reaklif
  Ferline wike woansdei is der by it betinkingsmonumint op it Reaklif in spontane grutte gearkomste holden. Op YouTube stiet der ...
  Publisearre op 19-07-2022
 • Fryske Beweging ynformearret Europeeske hifkers oer soarchlike taalsituaasje
  Op 29 juny hawwe de Ried fan de Fryske Beweging, it Europeesk Buro foar Lytse Talen en de Jongfryske Mienskip ...
  Publisearre op 18-07-2022
 • 28e Ynterfrysk Kongres fan 15 o/m 17 septimber yn Ljouwert en Dokkum
  Fan 15 oant en mei 17 septimber 2022 wurdt yn Ljouwert en Dokkum it 28e Ynterfrysk Kongres holden. It tema ...
  Publisearre op 16-07-2022
 • Pier Bergsma: Kan het niet gewoon in het Nederlands? 
  Skôging Kan het niet gewoon in het Nederlands?  ‘Nee, dat kin hjir net, want dan wurdt it nea wat mei ...
  Publisearre op 14-07-2022
 • JFM en FFU: ‘Fryske plaknammen foar Achtkarspelen’
  Takomme tongersdei wurdt yn Achtkarspelen de kadernota 2023-2026 bepraat. De Jongfryske Mienskip en de Feriening Frysk Underwiis roppe de gemeente ...
  Publisearre op 14-07-2022
 • Liuwe H. Westra – Biografy Tony Feitsma: Sturtswylje en neimelke
  Skôging It skriuwwurk oan ’e biografy sit no yn ’e faze fan it sturtswyljen en it neimelken. Elk wit dat ...
  Publisearre op 05-07-2022
 • “Oant 1500 waard alles yn it Frysk opskreaun”
  “Graach wol ik wize op ’e hannelingen fan de foarrinder fan de Steaten fan Fryslân. It is hiel bysûnder om ...
  Publisearre op 03-07-2022
 • “Oant 1500 waard alles yn it Frysk opskreaun”
  “Graach wol ik wize op ’e hannelingen fan de foarrinder fan de Steaten fan Fryslân. It is hiel bysûnder om ...
  Publisearre op 20-06-2022
 • Ynskriuwing ynterfryske frouljusmoeting ferlinge oant 15 juny
  Fan 13 oant 16 septimber 2022 organisearret de Fryske Rie wer in ynterfryske frouljusmoeting. Dat twajierlikse barren is diskear yn ...
  Publisearre op 09-06-2022
 • Liuwe H. Westra – Biografy Tony Feitsma: Ried en striid
  Skôging De biografy fan Tony Feitsma is net allinnich it ferhaal fan in wittenskipper (dêroer in oare kear wer) mar ...
  Publisearre op 06-06-2022

Oer de Ried

De Ried fan de Fryske Beweging is de belange-organisaasje foar minsken dy’t wiis binne mei Fryslân en har ynsette foar mear romte foar it Frysk en de Fryske kultuer. De Ried is in ûnôfhinklike frijwilligersorganisaasje. It is in stifting, dêr’t ferskate  organisaasjes by oansletten binne. In oersjoch fan dy organisaasjes stiet op Oer ús.

De Ried wurket mei in deistich bestjoer en in stikmannich wurkgroepen fan riedsleden en frijwillige meiwurkers. Foar in part strike de aktiviteiten fan de Ried mei it belied en de doelstellings fan de provinsje Fryslân; faak binne se dêr ek in oanfolling op.

Foar fragen en opmerkings kinne jo maile nei ynfo@fryskebeweging.frl. Of folje it formulier ûnder Kontakt yn. Wy besykje jo berjocht sa fluch as mooglik te beäntwurdzjen.

Stypje ús

Jo kinne ‘stiper wurde’ fan de Ried fan de Fryske Beweging. Dat binne jo al foar € 25,- it jier. Jo krije dan it blêd ‘De Nije’ fergees tastjoerd. En jo kinne meiprate oer aksjes yn it belang fan Fryslân en it Frysk. Jou jo hjir op.