De Ried fan de Fryske Beweging set har yn foar mear romte foar it Frysk en de Fryske kultuer.
Understeand in oersjoch fan saken der’t de Ried op’t stuit mei dwaande is.

Rinnende saken

 • Jongfriezen wize Steatekomitee de wei nei mear Frysk op strjitte
  Op de gearkomste fan it Steatekomitee Frysk – in fêste wurkgroep fan Provinsjale Steaten dy’t him mei de Fryske taal ...
  Publisearre op 04-10-2022
 • Wiere winst: brede wolfeart yn Fryslân
  Skôging troch Taeke Tuinstra en Jacqueline Hofstede* Winst is de soerstof fan in organisaasje en jild is as ynstitúsje in ...
  Publisearre op 03-10-2022
 • Diskriminaasje yn Dokkum?
  Ynstjoerd De bern yn Dokkum en omkriten krije sa’t it no liket net de kâns om yn de Berneboekewike noflik ...
  Publisearre op 01-10-2022
 • Yn it ferline kinne jo net libje: skiednis, hjoeddeistige situaasje en foarútsichten fan de ynterfryske kontakten
  Skôging troch Otto S. Knottnerus* De skiednis fan ynterfryske kontakten giet tebek oant djip yn de njoggentjinde iuw, doe’t de Nederlânske ...
  Publisearre op 01-10-2022
 • Learaarskrapte probleem foar alle taalminderheden yn Dútslân
  Alle taalminderheden yn Dútslân hawwe in probleem om genôch leararen te finen dy’t harren taal ûnderwize kinne. Sels de Sorben ...
  Publisearre op 30-09-2022
 • Hoe’t weardefol toerisme en rekreaasje in nij fûnemint foar in leefbere regio wurde
  Skôging troch Martin Cnossen* Fryslân hie al betiid toerisme. Sawol op de Waadeilannen as om marren en bosken hinne ûntstiene ...
  Publisearre op 29-09-2022
 • Politike partijen krije oanrekommandaasjes oer it Frysk foar harren ferkiezingsprogramma’s
  Hjoed organisearret it Steatekomitee Frysk – in fêste wurkgroep fan Provinsjale Steaten dy’t him mei de Fryske taal dwaande hâldt ...
  Publisearre op 28-09-2022
 • Enerzjy yn Fryslân: geotermyprojekt Boalsert
  Skôging troch Ynze Salverda* Stichting Ontwikkeling Geothermie Friesland (STOGEF) is oprjochte troch bewenners en docht ûndersyk nei de mooglikheden om ...
  Publisearre op 27-09-2022
 • “It is mei it Frysk nei de midsiuwen mis gien”
  “It is mei it Frysk nei de midsiuwen misgien. It is nota bene ien fan de âldste skreaune talen fan ...
  Publisearre op 26-09-2022
 • Tanimmende druk op Dútske polityk om ferbettering Frysk op skoalle
  De ôfrûne tiid hawwe ferskate organisaasjes krityk jûn op it belied fan de Dútske oerheden as it giet om Frysk ...
  Publisearre op 26-09-2022
 • Mei-inoar nei de lânbou fan de takomst
  Nei ôfrin fan de Slach-by-Warnsbetinking wie der noch in foarumdiskusje oer de takomst fan de lânbou. Yn it panel sieten ...
  Publisearre op 26-09-2022
 • Warnsbetinking oer de takomst fan it buorkjen
  Ferslach fan Jehannes Elzinga Ofsjoen fan de ‘Wylde Warnsbetinking’ fan de Jongfryske Mienskip yn 2021 hie juster foar de earste ...
  Publisearre op 25-09-2022
 • Frysktalich tydskrift stiet faai
  Om feardich te bliuwen yn in taal is it hjoeddedei nedich om dy skriftlik te behearskjen. Dêr is it om ...
  Publisearre op 25-09-2022
 • De takomst fan de lânbou yn de Fryslannen
  Skôging troch Pieter van der Valk* De urginsje om oplossingen te finen yn de lânbou wurdt hieltyd grutter. Stikstof, bioferskaat, ...
  Publisearre op 25-09-2022
 • De ferbinende ekonomy fan de Fryslannen
  Op 17 septimber is it Ynterfrysk Kongres 2022 holden. Dat kongres wurdt om de trije jier troch ien fan de ...
  Publisearre op 22-09-2022

Oer de Ried

De Ried fan de Fryske Beweging is de belange-organisaasje foar minsken dy’t wiis binne mei Fryslân en har ynsette foar mear romte foar it Frysk en de Fryske kultuer. De Ried is in ûnôfhinklike frijwilligersorganisaasje. It is in stifting, dêr’t ferskate  organisaasjes by oansletten binne. In oersjoch fan dy organisaasjes stiet op Oer ús.

De Ried wurket mei in deistich bestjoer en in stikmannich wurkgroepen fan riedsleden en frijwillige meiwurkers. Foar in part strike de aktiviteiten fan de Ried mei it belied en de doelstellings fan de provinsje Fryslân; faak binne se dêr ek in oanfolling op.

Foar fragen en opmerkings kinne jo maile nei ynfo@fryskebeweging.frl. Of folje it formulier ûnder Kontakt yn. Wy besykje jo berjocht sa fluch as mooglik te beäntwurdzjen.

Stypje ús

Jo kinne ‘stiper wurde’ fan de Ried fan de Fryske Beweging. Dat binne jo al foar € 25,- it jier. Jo krije dan it blêd ‘De Nije’ fergees tastjoerd. En jo kinne meiprate oer aksjes yn it belang fan Fryslân en it Frysk. Jou jo hjir op.