De Ried fan de Fryske Beweging set him yn foar mear romte foar it Frysk en de Fryske kultuer.
Understeand in oersjoch fan saken dêr’t de Ried op it stuit mei dwaande is.

Rinnende saken

 • Omtinken foar poëzij fan Fedde Schurer
  By de Fedde Schurerlêzing ôfrûne sneon wie der, neist it filosofearjen oer oarloch en frede, ek omtinken foar poëzij fan ...
  Publisearre op 29-11-2023
 • Podcastsearje Jongfryske Mienskip ôflevering 2: Gabor Landman
  De Jongfryske Mienskip praat yn in podcastrige mei sân gasten oer ferskate ûnderwerpen oangeande de Fryske taal, kultuer en identiteit. ...
  Publisearre op 29-11-2023
 • Fedde Schurerlêzing 2023: Frede mei geweld?
  De folsleine bydrage fan luitenant-kolonel b.d. Hans van den Brink oan de Fedde Schurerlêzing 2023 Goeie, tige tank dat ik ...
  Publisearre op 28-11-2023
 • Fedde Schurerlêzing 2023: Is passivisme in opsje?
  De folsleine bydrage fan teolooch Harry Pals oan de Fedde Schurerlêzing 2023 It is in útdaagjende eare om hjoed werom ...
  Publisearre op 28-11-2023
 • Arjen J. Dijkstra: Fryske Beweging griis? Echt net!
  De Ried fan de Fryske Beweging helle de krante wer ris. Yn de Ljouwerter Krante fan 27 novimber sels twa ...
  Publisearre op 28-11-2023
 • Frede mei alle geweld?
  Fedde Schurer wie oertsjûge pasifist en no is der oarloch deun by ús. De Fedde Schurerlêzing, dêr’t in lytse hûndert ...
  Publisearre op 26-11-2023
 • Fryske Bewegers bypraat oer Europeesk Kennissintrum foar minderheidstalen
  Op de gearkomste fan de Grutte Ried fan de Fryske Beweging ferline wike wie der in presintaasje oer it Mercator ...
  Publisearre op 18-11-2023
 • Nije beweging yn de Ried: Grutte Ried wurdt Advysried
  Wat de lêste tiid de Grutte Ried neamd waard, wie eartiids bedoeld as it úteinlike bestjoer fan de Ried fan ...
  Publisearre op 12-11-2023
 • Fannijs ferjit de ryksoerheid it Frysk
  As it mei sizzen te dwaan wêze soe, dan wie it yn eare hâlden fan it Frysk wol oan de ...
  Publisearre op 05-11-2023
 • Ministearje wol foar Friezen diskriminearjende ûnderwiiswetjouwing net ferbetterje
  Ferline jier hat de Ried fan de Fryske Beweging by de Ried fan Europa omtinken frege foar de diskriminearjende oanpak ...
  Publisearre op 04-11-2023
 • Fedde Schurerlêzing oer oarloch en frede
  Oan ‘e râne fan Europa is it oarloch, al hast twa jier yn Oekraïne en sûnt koart ek yn Israel/Palestina. ...
  Publisearre op 04-11-2023
 • Utnûging iepenbiere gearkomste Grutte Ried
  Plak: doarpshûs Nij Franjum, Franjumbuorsterpaed 12, Marsum Tiid: tongersdei 9 novimber om 19.30 oere It bestjoer fan de Ried fan ...
  Publisearre op 01-11-2023
 • Prate oer bestjoersôfspraken Frysk: de reade line
  Leden fan de Twadde keamer geane yn petear mei Fryske pommeranten. Sa witte se wat wichtich is foar de nije ...
  Publisearre op 12-10-2023
 • Ried wiist ‘De Haach’ op wichtige punten foar BFTK
  Op 12 oktober hat de fêste Twadde Keamerkommisje foar Ynlânske Saken in stikmannich rûnetafelpetearen op it mêd fan de Fryske ...
  Publisearre op 11-10-2023
 • Friezen en harren emoasjes
  De taspraak fan Anne-Goaitske Breteler by de Betinking fan de Slach by Warns op it Reaklif rôp okkerdeis gâns emoasjes ...
  Publisearre op 06-10-2023

Oer de Ried

De Ried fan de Fryske Beweging is de belange-organisaasje foar minsken dy’t wiis binne mei Fryslân en har ynsette foar mear romte foar it Frysk en de Fryske kultuer. De Ried is in ûnôfhinklike frijwilligersorganisaasje. It is in stifting, dêr’t ferskate  organisaasjes by oansletten binne. In oersjoch fan dy organisaasjes stiet op Oer ús.

De Ried wurket mei in deistich bestjoer en in stikmannich wurkgroepen fan riedsleden en frijwillige meiwurkers. Foar in part strike de aktiviteiten fan de Ried mei it belied en de doelstellings fan de provinsje Fryslân; faak binne se dêr ek in oanfolling op.

Foar fragen en opmerkings kinne jo maile nei ynfo@fryskebeweging.frl. Of folje it formulier ûnder Kontakt yn. Wy besykje jo berjocht sa fluch as mooglik te beäntwurdzjen.

Stypje ús

Jo kinne ‘stiper wurde’ fan de Ried fan de Fryske Beweging. Dat binne jo al foar € 25,- it jier. Jo krije dan it blêd ‘De Nije’ fergees tastjoerd. En jo kinne meiprate oer aksjes yn it belang fan Fryslân en it Frysk. Jou jo hjir op.