De Fryske Beweging krijt ynkoarten in nije webside. Ynformaasje op de hjoeddeistige side is mooglik net by de tiid.

De Fryske Beweging set him yn foar mear romte foar it Frysk en de Fryske kultuer.
Understeand in oersjoch fan saken dêr’t wy op it stuit mei dwaande binne.

Rinnende saken

 • Itnijs.frl is krekt in daalje
  Ien fan de moaiste wurden yn it Frysk bûsboekje fyn ik ‘Swartehagekjeld’. Steefêst stiet it alle jierren wer op 11 ...
  Publisearre op 17-05-2024
 • Itnijs.frl is krekt in daalje
  Ien fan de moaiste wurden yn it Frysk bûsboekje fyn ik ‘Swartehagekjeld’. Steefêst stiet it alle jierren wer op 11 ...
  Publisearre op 14-05-2024
 • ING-meiwurkers meie no dochs Frysk mei klanten prate
  Meiwurkers fan de ING Bank meie no dochs Frysk prate mei klanten oan ’e telefoan. Earder wie dat net tastien. ...
  Publisearre op 08-05-2024
 • Studinte-aksje grut sukses, ING hâldt anty-Frysk taalbelied tsjin it ljocht
  De aksje om de ING Bank yn it Frysk te skiljen hat juster in soad omtinken opsmiten. De Ried fan ...
  Publisearre op 07-05-2024
 • ING krige hjoed in protte Fryske telefoantsjes
  Fryske studinten en leden fan de Fryske Beweging fierden hjoed aksje om de ING safier te krijen dat dy tenei ...
  Publisearre op 06-05-2024
 • De Jongfryske Mienskip sprekt him út tsjin opkommend antysemitisme
  De Jongfryske Mienskip wie sneontemiddei oanwêzich by de jierlikse betinking op it Joadske begraafplak yn Teakesyl. De JFM sprekt him ...
  Publisearre op 06-05-2024
 • Busreis Jongfryske Mienskip nei it Friesentreffen 2024
  Op tiisdei 21 maaie, de tiisdeis nei de Pinkster, organisearret de Jongfryske Mienskip in busreis nei de Upstalsbeam by Auwerk ...
  Publisearre op 06-05-2024
 • FNP earet taalstrider Bertus Jans Postma
  De Fryske Nasjonale Partij earet Bertus Jans Postma mei in bankje mei ynskripsje. Kommissaris fan de Kening Arno Brok hat ...
  Publisearre op 04-05-2024
 • Sorbysk? Fansels.
  Al fjirtjin iuwen wenje de Sorben yn ’e Lausitz, in gebiet yn de eardere DDR tusken Berlyn, Görlitz en Dresden. ...
  Publisearre op 29-04-2024
 • Ynterfryske frouljusmoeting yn East-Fryslân
  De Ynterfryske Rie organisearret in ynterfryske frouljusmoeting. Dy moeting dy’t om ’e twa jier holden wurdt, is dit jier fan ...
  Publisearre op 27-04-2024
 • Plombrief foar Poppoadium Iduna
  De Ried fan de Fryske Beweging stjoert regelmjittich Plombrieven nei persoanen of ynstânsjes dy’t har ynsette foar it Frysk. Op ...
  Publisearre op 24-04-2024
 • Fansels Frysk
  Ambisjeus taalplan fan de provinsje Okkerdeis waard de seisde BFTK (Bestjoersôfspraak Fryske Taal en Kultuer) presintearre, neffens Arno Brok oant ...
  Publisearre op 20-04-2024
 • Krúspuntdei 2024 op 20 april
  De stichting Krúspunt – moetingsplak foar organisaasjes en persoanen dy’t mear wolle en kinne mei it Frysk yn en om ...
  Publisearre op 11-04-2024
 • Lit Derksen mar roppe en raze
  It is in prachtige wike foar it Frysk. Dat hat in soad moaie wurden opsmiten en wat nuvere opmerkingen. Noch ...
  Publisearre op 11-04-2024
 • Soad klachten tsjin Johan Derksen oer opmerking Habtamu de Hoop
  “Om hiel earlik te wêzen haw ik net safolle tiid en nocht oan dizze flauwekul.” Sa reagearret GrienLinks-PvdA-Keamerlid Habtamu de ...
  Publisearre op 11-04-2024

Oer de Ried

De Fryske Beweging is de organisaasje foar minsken dy’t wiis binne mei Fryslân en har ynsette foar mear romte foar it Frysk en de Fryske kultuer. De Fryske Beweging is in ûnôfhinklike frijwilligersorganisaasje. It is in stifting, dêr’t ferskate organisaasjes by oansletten binne. In oersjoch fan dy organisaasjes stiet op Oer ús.

De Fryske Beweging wurket mei in deistich bestjoer en in stikmannich wurkgroepen fan riedsleden en frijwillige meiwurkers. Foar in part strike de aktiviteiten fan de Ried mei it belied en de doelstellings fan de provinsje Fryslân; faak binne se dêr ek in oanfolling op.

Foar fragen en opmerkings kinne jo maile nei ynfo@fryskebeweging.frl. Of folje it formulier ûnder Kontakt yn. Wy besykje jo berjocht sa fluch as mooglik te beäntwurdzjen.

Stypje ús

Jo kinne ‘stiper wurde’ fan De Fryske Beweging. Dat binne jo al foar € 25,- it jier. Jo kinne dan meiprate oer aksjes yn it belang fan Fryslân en it Frysk. Jou jo hjir op.