De Ried fan de Fryske Beweging set har yn foar mear romte foar it Frysk en de Fryske kultuer.
Understeand in oersjoch fan saken der’t de Ried op’t stuit mei dwaande is.

Rinnende saken

Jannewaris 2020 (ôfbylding Willy Sietsma, Pixabay) - Om’t de Ried yn 2020 75 jier bestiet is der…

Jannewaris 2020 (foto: Hindrik Sijens, Flickr) - Riedslid Jehannes Elzinga striidt foar Fryske plaknammen yn de Waadhoeke.…

Desimber 2019 - Hans Kort hat ôfskied naam as bestjoerslid fan de Ried. Hy hat sûnt 2015…

Novimber 2019 - De jierlikse Fedde Schurer lêzing hie as tema ‘Minder jarre, mear boeren, mear fûgels’. De…

Novimber 2019 - Op in ferfolch brief oan rjochtbankpresidint frou Maria van de Schepop oer it brûken fan…

Septimber 2019 - It Krystkongres fan Bernlef kriget € 250 stipe. De organisaasje moat fan de gearkomste…

19 april - Op 6 maart waard de earste gearkomste fan WUB (Wat ús bynt) holden mei sa’n…

2 oktober 2017 - It krewearjen oer it brûken fan it Frysk troch ANBI-ynstellingen by it ferantwurdzjen by…

7 april 2017 - De Ried wie mei de Provinsje útnûge troch de Beauftragte der Bundesregierung für Aussiedlerfragen…

15 febrewaris 2017 - De Ried hat te set west oer de programma’s fan de ferskate politike…

Oer de Ried

De Ried fan de Fryske Beweging is de belange-organisaasje foar minsken dy’t wiis binne mei Fryslân en har ynsette foar mear romte foar it Frysk en de Fryske kultuer. De Ried is in ûnôfhinklike frijwilligersorganisaasje. It is in stifting, dêr’t ferskate  organisaasjes by oansletten binne. In oersjoch fan dy organisaasjes stiet op Oer ús.

De Ried wurket mei in deistich bestjoer en in stikmannich wurkgroepen fan riedsleden en frijwillige meiwurkers. Foar in part strike de aktiviteiten fan de Ried mei it belied en de doelstellings fan de provinsje Fryslân; faak binne se dêr ek in oanfolling op.

Foar fragen en opmerkings kinne jo maile nei ynfo@fryskebeweging.frl. Of folje it formulier ûnder Kontakt yn. Wy besykje jo berjocht sa fluch as mooglik te beäntwurdzjen.

Stypje ús

Jo kinne ‘stiper wurde’ fan de Ried fan de Fryske Beweging. Dat binne jo al foar € 25,- it jier. Jo krije dan ús blêd ‘Swingel’ fergees tastjoerd. En jo kinne meiprate oer aksjes yn it belang fan Fryslân en it Frysk. Jou jo hjir op.

It lêste nijs út ItNijs.frl

 • Noard-Fryske fideorige oer toaniel
  Net allinne yn Westerlauwersk Fryslân wurdt wakker fideootsjemakke, de Friezen yn it Dútske Noard-Fryslân spylje ek net swak by. Sa ...
  Publisearre op 03-04-2020
 • Hoe binne it Frysk en it Nederlânsk ûntstien? (en in soad oare kolleezjes)
  Op ‘e universiteiten en hegeskoallen is it op it stuit trankyl. De dosinten meie de kolleezjesealen net brûke en sitte ...
  Publisearre op 03-04-2020
 • Fideo: Geart Tigchelaar besprekt ‘In balpinne tsjin ‘e râne fan it trottwaar’ fan Meindert Bylsma
  Foar in online-literatuertydskrift besprekt Geart Tigchelaar yn in fideo it boek In balpinne tsjin ‘e râne fan it trottwaar fan Meindert ...
  Publisearre op 03-04-2020
 • Gjin yntinsive soarch mear foar 70-plussers
  De ôfdielings yntinsive soarch fan ‘e Nederlânske sikehuzen krije net mear as 2400 bêden. It personiel kin de soarch foar ...
  Publisearre op 03-04-2020

It lêste nijs fan De Moanne

 • Nu niet te zien (1)
  DIRK VAN GINKEL –  Musea en galeries hebben hun deuren tot nader order gesloten. Wat lopen allemaal we mis? In ...
  Publisearre op 03-04-2020
 • Corona
  HENK WOLF –  Op it stuit dat ik dit stikje skriuw, ein maart, giet it yn ‘e media amper oer ...
  Publisearre op 01-04-2020
 • De Ûnderlinge 
  BOUKE VAN DER HEM –  It berjochtsje wie freedtemiddeis op it yntranet delkwattele, der stie gjin namme ûnder, allinnich dat ...
  Publisearre op 30-03-2020
 • Huverje by de harkspulrige Bonkerak
  TSJOMME DIJKSTRA – “It is al in pear hûndert jier lyn dat der yn it doarp Drachten in timmerman wenne. ...
  Publisearre op 25-03-2020

It lêste nijs fan Ensfh

 • Provinsjale Steaten hâlde earste folslein digitale gearkomste
  It doel dêrfan is om provinsjes, gemeenten en wetterskippen tydlik in alternatyf te bieden om sawol byinoar te kommen as ...
  Publisearre op 03-04-2020
 • Noard-Fryske fideorige oer toaniel
  Net allinne yn Westerlauwersk Fryslân wurdt wakker fideootsjemakke, de Friezen yn it Dútske Noard-Fryslân spylje ek net swak by. Sa ...
  Publisearre op 03-04-2020
 • Hoe binne it Frysk en it Nederlânsk ûntstien? (en in soad oare kolleezjes)
  Op ‘e universiteiten en hegeskoallen is it op it stuit trankyl. De dosinten meie de kolleezjesealen net brûke en sitte ...
  Publisearre op 03-04-2020
 • FIDEO: ‘We moatte in minister foar de langere termyn krije’
  Allinnich sa kinne we tidich ynspylje op grutte fraachstikken, lykas de coronakrisis, mar ek de oanpak fan de stikstofproblematyk. Lês ...
  Publisearre op 03-04-2020

It lêste nijs fan Omrop Fryslân

 • Hulpmiddelencentrum fallyt ferklearre, tsjinstferliening giet wol troch
  Om derfoar te soargjen dat de kliïnten sa min mooglik lêst fan it fallisemint ha, meie se de helpmiddels dy't ...
  Publisearre op 03-04-2020
 • Bogerman Bigband hat ferske foar elkenien yn it ûnderwiis: “We willen naar school” 
  "Ik tink net dat se dat oait fan harrensels tocht hiene, mar it hat lang genôch duorre foar de bern, ...
  Publisearre op 03-04-2020
 • Coronanijs freed 3 april: 98 coronapasjinten yn Fryske sikehûzen, wêrfan 26 op IC
  Bliuw hjir op 'e hichte fan it lêste nijs oer it coronafirus yn Fryslân. Lês mear oer: Coronanijs freed 3 ...
  Publisearre op 03-04-2020
 • Part A7 ticht troch ûngelok by provinsjegrins by Fryske Peallen
  Ien fan de auto's ried mei in oanhinger, dy sloech nei de oanriding oer de kop. Lês mear oer: Part ...
  Publisearre op 03-04-2020