De Ried fan de Fryske Beweging set har yn foar mear romte foar it Frysk en de Fryske kultuer.
Understeand in oersjoch fan saken der’t de Ried op’t stuit mei dwaande is.

Rinnende saken

 • Premjêre Fryske film ‘Stjer’ by 21e Friesendroapen op Hilgelân
  Sneon 21 maaie is op Hilgelân (Helgoland) de Dútske premjêre fan de Fryske aksjekomeedzje Stjer. It is ien fan de ...
  Publisearre op 02-05-2022
 • Kampanje foar in Fryskfreonliker Fryslân
  As Fries om utens falt my op dat der hieltyd minder Frysk praat wurdt yn winkels en oare iepenbiere gelegenheden. ...
  Publisearre op 01-05-2022
 • Hoe sjocht in Frysker Fryslân der út?
  Okkerdeis hawwe de Provinsje Fryslân en it ryk in saneamd Sichtberensakkoart Fryske taal ôfsletten mei as foarnaamste doel: mear Frysk ...
  Publisearre op 01-05-2022
 • Liuwe H. Westra – Biografy Tony Feitsma: byfangst
  Skôging It moaie fan in biografy is dat men ien syn (m/f) hiele libben besiket by lâns te gean, by ...
  Publisearre op 01-05-2022
 • Pier Bergsma: De ‘Friesche Beweging’ nei hûndert jier
  Skôging Der is yn de ôfrûne iuw in soad berikt foar it Frysk, mar wol in lytse taal as it ...
  Publisearre op 28-04-2022
 • Ried Fryske Beweging freget formateurs omtinken foar taal plaknammen  
  Nederlânske plaknammen yn Fryslân binne net mear fan dizze tiid. Dêrom trunet de Ried fan de Fryske Beweging formateurs en ...
  Publisearre op 26-04-2022
 • Stim foar it Frysk!
  Oprop Yn it ramt fan it inisjtatyf Stim fan Fryslân binne 49 ideeën yntsjinne foar de takomst fan de Fryske ...
  Publisearre op 25-04-2022
 • Ynterfryske frouljusmoeting yn Eastermar fan 13 oant 16 septimber 2022
  Fan 13 oant 16 septimber 2022 organisearret de Fryske Rie wer in ynterfryske frouljusmoeting. Dat twajierlikse barren is diskear yn ...
  Publisearre op 25-04-2022
 • Reorganisaasjes lykje kommendewei yn de Fryske Beweging
  De Ried fan de Fryske Beweging (RfdFB) gie juster mei de efterban yn petear oer de takomst. Hoe kin de ...
  Publisearre op 24-04-2022
 • Jongfryske Mienskip: ynter-Fryske Beweging nedich
  Bydrage fan Sander Hoekstra fan de Jonfryske Mienskip oan in gearkomste oer de takomst fan de Fryske Beweging. De stichting ...
  Publisearre op 24-04-2022
 • Frysk Boun om Utens: In takomst?
  Bydrage fan Kees van der Beek fan it Frysk Boun om Utens (FBoU) oan in gearkomste oer de takomst fan ...
  Publisearre op 24-04-2022
 • Praat mei oer de takomst fan de Fryske Beweging
  Hoe kin de Fryske Beweging gong hâlde by it krewearjen foar Fryslân, Friezen en it Frysk yn tiden dat minsken ...
  Publisearre op 12-04-2022
 • ‘Gouden Kneppel’ foar Aant-Jelle Soepboer
  De Jongfryske Mienskip organisearre op sneon 9 april 2022 de twadde edysje fan ’e Smûke Jûn. Yn in grôtfolle seal ...
  Publisearre op 11-04-2022
 • It antwurd moat fan de polityk komme
    Pier Bergsma nimt nei tolve jier ôfskied fan de Ried fan de Fryske Beweging. Pier Bergsma (78) hâldt nei ...
  Publisearre op 07-04-2022
 • Dit jier in Krokuskongres foar de Fryske studinten
  Alle jierren wurdt it Krystkongres organisearre troch de ferskate Fryske studinteferienings dy’t oer Nederlân ferspraat binne: F.F.J. Bernlef yn Grins, ...
  Publisearre op 05-04-2022

Oer de Ried

De Ried fan de Fryske Beweging is de belange-organisaasje foar minsken dy’t wiis binne mei Fryslân en har ynsette foar mear romte foar it Frysk en de Fryske kultuer. De Ried is in ûnôfhinklike frijwilligersorganisaasje. It is in stifting, dêr’t ferskate  organisaasjes by oansletten binne. In oersjoch fan dy organisaasjes stiet op Oer ús.

De Ried wurket mei in deistich bestjoer en in stikmannich wurkgroepen fan riedsleden en frijwillige meiwurkers. Foar in part strike de aktiviteiten fan de Ried mei it belied en de doelstellings fan de provinsje Fryslân; faak binne se dêr ek in oanfolling op.

Foar fragen en opmerkings kinne jo maile nei ynfo@fryskebeweging.frl. Of folje it formulier ûnder Kontakt yn. Wy besykje jo berjocht sa fluch as mooglik te beäntwurdzjen.

Stypje ús

Jo kinne ‘stiper wurde’ fan de Ried fan de Fryske Beweging. Dat binne jo al foar € 25,- it jier. Jo krije dan it blêd ‘De Nije’ fergees tastjoerd. En jo kinne meiprate oer aksjes yn it belang fan Fryslân en it Frysk. Jou jo hjir op.