De Ried fan de Fryske Beweging set him yn foar mear romte foar it Frysk en de Fryske kultuer.
Understeand in oersjoch fan saken dêr’t de Ried op it stuit mei dwaande is.

Rinnende saken

 • Lit Derksen mar roppe en raze
  It is in prachtige wike foar it Frysk. Dat hat in soad moaie wurden opsmiten en wat nuvere opmerkingen. Noch ...
  Publisearre op 11-04-2024
 • Soad klachten tsjin Johan Derksen oer opmerking Habtamu de Hoop
  “Om hiel earlik te wêzen haw ik net safolle tiid en nocht oan dizze flauwekul.” Sa reagearret GrienLinks-PvdA-Keamerlid Habtamu de ...
  Publisearre op 11-04-2024
 • Twaminutedebat oer it Frysk en de BFTK
  Woansdei 27 maart fan 14.30 oant 14.50 oere wurdt it twaminutedebat oer it Frysk en de BFTK (bestjoersôfspraak Fryske taal ...
  Publisearre op 26-03-2024
 • Goffe Jensma: Waling Dykstra en it sprutsen en skreaune Frysk (2)
  Twadde part fan de lêzing, holden op 16 maart 2024 yn Nijefeen. Klik hjir foar it earste part. Ik wol ...
  Publisearre op 22-03-2024
 • Abe de Vries: Libben en wurk fan Waling Dykstra
  Understeand ferhaal oer de Fryske skriuwer Waling Dykstra (1821-1914) fertelde Abe de Vries ôfrûne sneon op de Moeting & Ynspiraasjemiddei ...
  Publisearre op 21-03-2024
 • Skiednis mei Hilbert: Baldr’s Draumar
  ? The post Skiednis mei Hilbert: Baldr’s Draumar first appeared on It Nijs. ...
  Publisearre op 20-03-2024
 • Fryske polityk: nije rjochtbankpresidint moat mear foar Fryske taal dwaan
  De Fryske polityk wol dat de folgjende presidint fan de rjochtbank Noard-Nederlân mear foar de Fryske taal docht. Dat stiet ...
  Publisearre op 20-03-2024
 • Fryske kriten om utens komme byinoar 
  Hûndertste Algemiene Gearkomste fan it Keninklik Frysk Boun om Utens troch Jan Bosgraaf Statutêr foarskreaune jierlikse ledegearkomsten steane der net ...
  Publisearre op 19-03-2024
 • Sjirk Eildert Bruinsma (24) nije foarsitter Ried fan de Fryske Beweging
  De Ried fan de Fryske Beweging, dy’t him ynset foar de Fryske taal en kultuer, kriget in nije foarsitter. De ...
  Publisearre op 16-03-2024
 • Skiednis mei Hilbert: Foarkristlik heidendom yn Frisia
  ...
  Publisearre op 13-03-2024
 • Ried: Doelen út Taalplan Frysk 2030 net te heljen
  De Ried fan de Fryske Beweging is fan miening dat de oerheid it brûken fan it Frysk yn bernedeiferbliuwen en ...
  Publisearre op 12-03-2024
 • Mear tiid foar Fryske taal en kultuer
  Underwiisburo CEDIN hat mei de nije kearndoelen foar it Fryske ûnderwiis moaie doelstellingen formulearre. Dy doelen kinne allinne slagje mei ...
  Publisearre op 07-03-2024
 • Skiednis mei Hilbert: Stiet Fryslân ta Hollân as Skotlân stiet ta Ingelân?
  ...
  Publisearre op 06-03-2024
 • Ynterfrysk Kongres op Sylt fan 31 maaie o/m 2 juny 2024
  De Ynterfryske Rie is in gearwurkingsferbân fan trije Fryslannen, oftewol de trije seksjes yn West, East en Noard. De leden ...
  Publisearre op 02-03-2024
 • Folkje Koster wint Frysk Diktee yn Noardeasten fan provinsje
  Fan ’e wike is it Fryske Wike yn de gemeenten Noardeast-Fryslân, Dantumadiel, Tytsjerksteradiel en Achtkarspelen. Under lieding fan taalprojektstiper Wietske ...
  Publisearre op 29-02-2024

Oer de Ried

De Ried fan de Fryske Beweging is de organisaasje foar minsken dy’t wiis binne mei Fryslân en har ynsette foar mear romte foar it Frysk en de Fryske kultuer. De Ried is in ûnôfhinklike frijwilligersorganisaasje. It is in stifting, dêr’t ferskate organisaasjes by oansletten binne. In oersjoch fan dy organisaasjes stiet op Oer ús.

De Ried wurket mei in deistich bestjoer en in stikmannich wurkgroepen fan riedsleden en frijwillige meiwurkers. Foar in part strike de aktiviteiten fan de Ried mei it belied en de doelstellings fan de provinsje Fryslân; faak binne se dêr ek in oanfolling op.

Foar fragen en opmerkings kinne jo maile nei ynfo@fryskebeweging.frl. Of folje it formulier ûnder Kontakt yn. Wy besykje jo berjocht sa fluch as mooglik te beäntwurdzjen.

Stypje ús

Jo kinne ‘stiper wurde’ fan de Ried fan de Fryske Beweging. Dat binne jo al foar € 25,- it jier. Jo kinne dan meiprate oer aksjes yn it belang fan Fryslân en it Frysk. Jou jo hjir op.