De Ried fan de Fryske Beweging set har yn foar mear romte foar it Frysk en de Fryske kultuer.
Understeand in oersjoch fan saken der’t de Ried op’t stuit mei dwaande is.

Rinnende saken

 • Der wie ek al rebûlje om it Frysk yn de tritiger jierren
  Ynstjoerd By alle aktiviteiten om de Kneppelfreedbetinking hinne fernuvere it my dat nearne nei foaren brocht waard wat him him ...
  Publisearre op 03-12-2021
 • Tom Dykstra: Hoe’t it ferplichte ûnderwiis yn it Frysk in frijbliuwende saak waard…
  Skôging Yn de diskusje nei oanlieding fan de Fedde Schurerlêzing op sneon 27 novimber waard de fraach steld wêrtroch’t it ...
  Publisearre op 01-12-2021
 • Anne-Goaitske Breteler: in sêftere sneon
  Ofrûne sneon spruts skriuwster en antropolooch Anne-Goatske Breteler op de Fedde Schurerlêzing de neifolgjende kollum út oer analfabetisme ûnder Frysktalige ...
  Publisearre op 01-12-2021
 • Fryske tolk krige ‘Fear yn ‘e Broek’
  Rjochtbanktolk Frysk Fedde Dijkstra hat sneon fan de Ried fan de Fryske Beweging de ‘Fear yn ‘e Broek’ útrikt krige ...
  Publisearre op 30-11-2021
 • Rotterdamske heechlearaar komt op foar taalrjochten Friezen
  Santich jier nei Kneppelfreed is it de ryksoerheid noch hieltyd gjin tinken mei it brûken fan de Fryske taal. En ...
  Publisearre op 29-11-2021
 • Kneppelfreed: aktualiteit of Fryske folkloare?
  Folsleine rede fan Frysk dichter, essayist, literêr kritikus, sjoernalist, útjouwer, oersetter en fotograaf Abe de Vries, lykas juster útsprutsen yn ...
  Publisearre op 28-11-2021
 • Kneppelfreed, de striid is noch net wûn
  Der is yn santich jier in soad berikt foar it Frysk. Dat is lykwols gjin reden om de striid op ...
  Publisearre op 25-11-2021
 • Kneppelfreed, de striid is noch net wûn
  Der is yn santich jier in soad berikt foar it Frysk. Dat is lykwols gjin reden om de striid op ...
  Publisearre op 25-11-2021
 • ´Fear yn ´e Broek´ foar Fedde Dijkstra
  De Ried fan de Fryske Beweging hat besletten de saneamde Fear yn ´e Broek dit jier út te rikken oan ...
  Publisearre op 23-11-2021
 • Taalmienskippen sûnder eigen steat binne kwetsber
  Foar it behâld en befoarderjen fan de identiteit fan kulturele en taalmienskippen sûnder eigen steat is publike erkenning en stevige ...
  Publisearre op 18-11-2021
 • Nei 70 jier libbet Kneppelfreed o sa
  Ofrûne sneon wie der koroanarebûlje op it Saailân yn Ljouwert. Nimmen kin yn de takomst sjen, mar it liket oannimlik ...
  Publisearre op 16-11-2021
 • Kongres betinkt maatregels foar fuortsterkjen talen en kultueren fan lytse folken
  Mei fiifentritich oare saakkundigen út fyftjin Europeeske lannen, dy’t in tsiental kulturele en taalmienskippen sûnder eigen steat fertsjintwurdigje lykas de ...
  Publisearre op 11-11-2021
 • De Fryske Reklame Priis útrikt
  Fan ’e moarn is yn Harns de Fryske Radioreklamepriis útrikt oan Rederij Doeksen. Ut hannen fan foarsitter Pier Bergsma fan ...
  Publisearre op 08-11-2021
 • De Fryske Reklamepriis útrikt
  Fan ’e moarn is yn Harns de Fryske Radioreklamepriis útrikt oan Rederij Doeksen. Ut hannen fan foarsitter Pier Bergsma fan ...
  Publisearre op 08-11-2021
 • ‘Kom mei de bern nei Skylge’ fan Rederij Doeksen populêrste Fryske Radioreklame
  Utrikking Fryske Radioreklamepriis: 8 novimber 2021 om 11.00 oere by Rederij Doeksen De winner fan de Fryske Radioreklame Publykspriis is ...
  Publisearre op 04-11-2021

Oer de Ried

De Ried fan de Fryske Beweging is de belange-organisaasje foar minsken dy’t wiis binne mei Fryslân en har ynsette foar mear romte foar it Frysk en de Fryske kultuer. De Ried is in ûnôfhinklike frijwilligersorganisaasje. It is in stifting, dêr’t ferskate  organisaasjes by oansletten binne. In oersjoch fan dy organisaasjes stiet op Oer ús.

De Ried wurket mei in deistich bestjoer en in stikmannich wurkgroepen fan riedsleden en frijwillige meiwurkers. Foar in part strike de aktiviteiten fan de Ried mei it belied en de doelstellings fan de provinsje Fryslân; faak binne se dêr ek in oanfolling op.

Foar fragen en opmerkings kinne jo maile nei ynfo@fryskebeweging.frl. Of folje it formulier ûnder Kontakt yn. Wy besykje jo berjocht sa fluch as mooglik te beäntwurdzjen.

Stypje ús

Jo kinne ‘stiper wurde’ fan de Ried fan de Fryske Beweging. Dat binne jo al foar € 25,- it jier. Jo krije dan it blêd ‘De Nije’ fergees tastjoerd. En jo kinne meiprate oer aksjes yn it belang fan Fryslân en it Frysk. Jou jo hjir op.