De Ried fan de Fryske Beweging set har yn foar mear romte foar it Frysk en de Fryske kultuer.
Understeand in oersjoch fan saken der’t de Ried op’t stuit mei dwaande is.

Rinnende saken

Febrewaris 2020 - Nynke Beetstra is nij bestjoerslid wurden fan de Ried. Hja hat koartlyn ôfskied naam…

Jannewaris 2020 (ôfbylding Willy Sietsma, Pixabay) - Om’t de Ried yn 2020 75 jier bestiet is der…

Jannewaris 2020 (foto: Hindrik Sijens, Flickr) - Riedslid Jehannes Elzinga striidt foar Fryske plaknammen yn de Waadhoeke.…

Novimber 2019 - De jierlikse Fedde Schurer lêzing hie as tema ‘Minder jarre, mear boeren, mear fûgels’. De…

Novimber 2019 - Op in ferfolch brief oan rjochtbankpresidint frou Maria van de Schepop oer it brûken fan…

Septimber 2019 - It Krystkongres fan Bernlef kriget € 250 stipe. De organisaasje moat fan de gearkomste…

19 april - Op 6 maart waard de earste gearkomste fan WUB (Wat ús bynt) holden mei sa’n…

2 oktober 2017 - It krewearjen oer it brûken fan it Frysk troch ANBI-ynstellingen by it ferantwurdzjen by…

7 april 2017 - De Ried wie mei de Provinsje útnûge troch de Beauftragte der Bundesregierung für Aussiedlerfragen…

15 febrewaris 2017 - De Ried hat te set west oer de programma’s fan de ferskate politike…

Oer de Ried

De Ried fan de Fryske Beweging is de belange-organisaasje foar minsken dy’t wiis binne mei Fryslân en har ynsette foar mear romte foar it Frysk en de Fryske kultuer. De Ried is in ûnôfhinklike frijwilligersorganisaasje. It is in stifting, dêr’t ferskate  organisaasjes by oansletten binne. In oersjoch fan dy organisaasjes stiet op Oer ús.

De Ried wurket mei in deistich bestjoer en in stikmannich wurkgroepen fan riedsleden en frijwillige meiwurkers. Foar in part strike de aktiviteiten fan de Ried mei it belied en de doelstellings fan de provinsje Fryslân; faak binne se dêr ek in oanfolling op.

Foar fragen en opmerkings kinne jo maile nei ynfo@fryskebeweging.frl. Of folje it formulier ûnder Kontakt yn. Wy besykje jo berjocht sa fluch as mooglik te beäntwurdzjen.

Stypje ús

Jo kinne ‘stiper wurde’ fan de Ried fan de Fryske Beweging. Dat binne jo al foar € 25,- it jier. Jo krije dan ús blêd ‘Swingel’ fergees tastjoerd. En jo kinne meiprate oer aksjes yn it belang fan Fryslân en it Frysk. Jou jo hjir op.

It lêste nijs út ItNijs.frl

 • Sifers Fryske befolkingsprognoaze bekend
  De sifers fan de Fryske befolkingsprognoaze 2020 binne bekend. Gemeenten, de provinsje en allegearre oare partijen stimme har belied ôf ...
  Publisearre op 06-07-2020
 • Bern yn it noarden krije jier letter eigen mobyl of tablet
  Ut ûndersyk dat útfierd is troch Markteffect, hat bliken dien dat bern yn noardlike provinsejs yn trochsneed ien jier letter ...
  Publisearre op 06-07-2020
 • Hoareka yn Ljouwert organisearret Bajes Festival Terras
  Roast en Proefverlof organisearje yn ’e simmer fan 2020 in Bajes Festival Terras op it binnenplein fan de Blokhúspoarte yn ...
  Publisearre op 06-07-2020
 • GGD Fryslân ûndertekenet Regionaal Taalakkoart Noard-Fryslân
  Paulien Schreuder, direkteur Biblioteken Noard-Fryslân en Theo Hartman, ôfdielingshaad GGD Fryslân, ûndertekenje op woansdei 8 july yn Biblioteek Dokkum, it ...
  Publisearre op 06-07-2020

It lêste nijs fan De Moanne

 • De Canon
  WILLEM WINTERS –  De canon van de Nederlandse geschiedenis is herzien. Een van de opvallendste veranderingen betreft Willem Drees, die ...
  Publisearre op 06-07-2020
 • Falbile
  HENK WOLF –  Ik meitsje mysels wiis dat ik op syn minst ien wurd oan it Frysk tafoege ha: falbile ...
  Publisearre op 06-07-2020
 • Oan it klif hingje mei audioferhalen
  ELSKE SCHOTANUS –  Watfoar foarstellingen kinne trochgean, kinne foarstellingen wol trochgean? De webside fan Tryater kundiget, ûnder it kopke Tryater ...
  Publisearre op 03-07-2020
 • De berchrede fan Nynke Laverman
  Kommend wykein op Omrop Fryslân​ TV in twadde seary Fryslân DOK’s ûnder de titel ‘De Berchrede fan it Flakke Lân’. ...
  Publisearre op 03-07-2020

It lêste nijs fan Ensfh

 • Auto it wetter yn riden by West-Skylge
  De brânwacht is op it plak kaam om eventuele ynsittenden út de auto wei te heljen. Lês mear oer: Auto it ...
  Publisearre op 06-07-2020
 • Opnij protest boeren: by De Tynje en yn Snits by in distribúsjesintrum
  Der binne moandeitejûn in soad boeren op 'en paad, benammen yn De Tynje sammelje in soad trekkers om opnij aksje ...
  Publisearre op 06-07-2020
 • Opnij protest boeren: yn Drachten en Snits by distribúsjesintra
  Der binne moandeitejûn in soad boeren op 'en paad, benammen yn De Tynje sammelje in soad trekkers om opnij aksje ...
  Publisearre op 06-07-2020
 • Ferskate keatsferieningen sjogge ôf fan haadklassepartij: KNKB komt byinoar
  De haadklassepartijen yn Minnertsgea, Makkum, Seisbierrum, Arum en Wytmarsum geane net troch. Lês mear oer: Ferskate keatsferieningen sjogge ôf fan ...
  Publisearre op 06-07-2020

It lêste nijs fan Omrop Fryslân

 • Veiligheidsregio Fryslân tinkt oan demonstraasjeferbod foar trekkers
  Veiligheidsregio Groningen hat moandei al oanjûn in demonstraasjeferbod foar trekkers yn te fieren. Dat ferbod stiet foar in wike.  Lês mear ...
  Publisearre op 06-07-2020
 • Brânbrief oer predaasje: mear as de helte fan de nêsten leechfretten
  Agraryske natuerbehearders freegje de provinsjale polityk harren de romte te jaan om alle predatoren te bestriden. Lês mear oer: Brânbrief ...
  Publisearre op 06-07-2020
 • Campus Fryslân krijt 400.000 euro foar ûndersyk nei regionale bestjoeren
  Sofie Dreef seit dat de Nederlânske steatsynrjochting op it earste each oersichtlik liket, mar dat dit eins al lang net ...
  Publisearre op 06-07-2020
 • Natuer yn de Twizelermieden fan nasjonale betsjutting
  De natuerwearden yn in part fan de Twizelermieden binne yn fiif jier tiid bot tanaam. Sa bot dat it gebiet ...
  Publisearre op 06-07-2020