De Ried fan de Fryske Beweging set har yn foar mear romte foar it Frysk en de Fryske kultuer.
Understeand in oersjoch fan saken der’t de Ried op’t stuit mei dwaande is.

Rinnende saken

 • Ministearje fan Ynlânske Saken: ‘Inkeld de Fryske eed is foldwaande’
  Ofrûne woansdei woene de yn Portugal berne Joana Duarte (lektor oan de NHL en de RUG) en har soan offisjeel ...
  Publisearre op 21-01-2023
 • Nanne Hoekstra: Hoe krije we de Friezen oan it Frysk lêzen?
  Skôging Jammer dat Pieter de Groot syn rige – ornaris treflike – Frysktalige kollums foar 2022 ôfsleat mei in stikje ...
  Publisearre op 10-01-2023
 • Bertus Postma, âlde strider, jong fan geast
  Yn neitins Myn earste yn de kunde kommen mei Bertus Postma wie op de earste Grutte Ried, dy’t ik meimakke. ...
  Publisearre op 10-01-2023
 • Arjen J. Dykstra: Dongeradiel yn beweging (12. ein)
  Wy komme oan de ein fan ús syktocht nei de Fryske Beweging yn it eardere Dongeradiel. In rûntsje dat begjint ...
  Publisearre op 09-01-2023
 • Oersetwedstriid liet Randy Newman
  Lykas yn oare jierren hawwe wy yn it desimbernûmer fan DE NIJE in oersetkriich fan in Ingelsk liet. Wy nimme ...
  Publisearre op 04-01-2023
 • Arjen J. Dykstra: Dongeradiel yn beweging (11. Easternijtsjerk)
  Op de fierste ein fan Bollingwier, op Berchhuzen, is de Fryske skriuwster Froukje Annema-Noordenbos berne. Yn de sechstiger jierren begûn ...
  Publisearre op 02-01-2023
 • Nijjierswinsk
  ...
  Publisearre op 31-12-2022
 • Krystkongres 2022
  Foar de 90ste kear waard op 28 desimber yn Frjentsjer it Krystkongres holden yn De Bogt fen Guné, it âldste ...
  Publisearre op 30-12-2022
 • Arjen J. Dykstra: Dongeradiel yn beweging (10. Ealsum, Wetsens, Nijewier)
  Ealsum leit op in pear kilometer fan it sintrum fan Dokkum en hearde by de gemeente East- Dongeradiel. Twa populêre ...
  Publisearre op 26-12-2022
 • Krystwinsk
  ...
  Publisearre op 25-12-2022
 • Barstend folle DE NIJE biedt in slompe lêswille foar ûnder de krystbeam
  It iennichste Frysktalige magazine hâldt op te bestean. It lytse espeltsje frijwilligers dat tydskrift DE NIJE mooglik makke, kin it ...
  Publisearre op 24-12-2022
 • Ried Fryske Beweging sil yngeand reorganisearje
  Oer it nije beliedsplan fan de Ried fan de Fryske Beweging is op in gearkomste fan it Algemien Bestjoer, dêr’t ...
  Publisearre op 23-12-2022
 • Sander Hoekstra: Fryske taal paspoart nei de takomst
  By it parsepetear fan Deputearre Steaten Fryslân op 20 desimber 2022 hold de foarsitter fan de Jongfryske Mienskip Sander Hoekstra ...
  Publisearre op 23-12-2022
 • 90e Krystkongres foar Fryske studinten
  Op woansdei 28 desimber 2022 wurdt it 90e krystkongres holden. It krystkongres wurdt alle jierren organisearre troch de federaasje fan Fryske ...
  Publisearre op 21-12-2022
 • Arjen Dykstra: Dongeradiel yn beweging (9. Dokkum)
  Dokkum presintearret himsels sûnt de mids tweintiger jierren fan de foarige iuw as Bonifatiusstêd. Titus Brandsma spile dêr in wichtige ...
  Publisearre op 19-12-2022

Oer de Ried

De Ried fan de Fryske Beweging is de belange-organisaasje foar minsken dy’t wiis binne mei Fryslân en har ynsette foar mear romte foar it Frysk en de Fryske kultuer. De Ried is in ûnôfhinklike frijwilligersorganisaasje. It is in stifting, dêr’t ferskate  organisaasjes by oansletten binne. In oersjoch fan dy organisaasjes stiet op Oer ús.

De Ried wurket mei in deistich bestjoer en in stikmannich wurkgroepen fan riedsleden en frijwillige meiwurkers. Foar in part strike de aktiviteiten fan de Ried mei it belied en de doelstellings fan de provinsje Fryslân; faak binne se dêr ek in oanfolling op.

Foar fragen en opmerkings kinne jo maile nei ynfo@fryskebeweging.frl. Of folje it formulier ûnder Kontakt yn. Wy besykje jo berjocht sa fluch as mooglik te beäntwurdzjen.

Stypje ús

Jo kinne ‘stiper wurde’ fan de Ried fan de Fryske Beweging. Dat binne jo al foar € 25,- it jier. Jo krije dan it blêd ‘De Nije’ fergees tastjoerd. En jo kinne meiprate oer aksjes yn it belang fan Fryslân en it Frysk. Jou jo hjir op.