De Ried fan de Fryske Beweging set har yn foar mear romte foar it Frysk en de Fryske kultuer.
Understeand in oersjoch fan saken der’t de Ried op’t stuit mei dwaande is.

Rinnende saken

7 maaie 2018 - It beslút is nommen om oan de ein fan it jier mei in tsjok 0-nûmer…

3 maaie 2018 - De FUEN (Föderalistische Union Europäischer Volksgruppen) hâldt op fersyk fan de Ried it kongres yn…

26 april 2018 - It leit yn de bedoeling de folgjende Fedde Schurerlêzing (op de earste sneon fan…

19 april - Op 6 maart waard de earste gearkomste fan WUB (Wat ús bynt) holden mei sa’n…

12 april 2018 - De Ried hat op in pear bestjoersgearkomsten te set west oer it nije…

2 oktober 2017 - It krewearjen oer it brûken fan it Frysk troch ANBI-ynstellingen by it ferantwurdzjen by…

7 april 2017 - De Ried wie mei de Provinsje útnûge troch de Beauftragte der Bundesregierung für Aussiedlerfragen…

15 febrewaris 2017 - De Ried hat in WOB-fersyk dien by it ministearje fan Feiligens en Justysje…

15 febrewaris 2017 - De Ried hat te set west oer de programma’s fan de ferskate politike…

De Ried hat in lyts dofke jild jûn foar de organisaasje fan it Krystkongres yn Frjentsjer (jou…

Oer de Ried

De Ried fan de Fryske Beweging is de belange-organisaasje foar minsken dy’t wiis binne mei Fryslân en har ynsette foar mear romte foar it Frysk en de Fryske kultuer. De Ried is in ûnôfhinklike frijwilligersorganisaasje. It is in stifting, dêr’t ferskate  organisaasjes by oansletten binne. In oersjoch fan dy organisaasjes stiet op Oer ús.

De Ried wurket mei in deistich bestjoer en in stikmannich wurkgroepen fan riedsleden en frijwillige meiwurkers. Foar in part strike de aktiviteiten fan de Ried mei it belied en de doelstellings fan de provinsje Fryslân; faak binne se dêr ek in oanfolling op.

Foar fragen en opmerkings kinne jo maile nei ynfo@fryskebeweging.frl. Of folje it formulier ûnder Kontakt yn. Wy besykje jo berjocht sa fluch as mooglik te beäntwurdzjen.

Stypje ús

Jo kinne ‘stiper wurde’ fan de Ried fan de Fryske Beweging. Dat binne jo al foar € 25,- it jier. Jo krije dan ús blêd ‘Swingel’ fergees tastjoerd. En jo kinne meiprate oer aksjes yn it belang fan Fryslân en it Frysk. Jou jo hjir op.

It lêste nijs út ItNijs.frl

 • M.C. Escher ynspirearret âlden mei demintsy
  It Frysk Museum wurket yn it ramt fan Planeet Escher nau gear mei soarchorganisaasje Palet. Yn ferskillende soarchlokaasjes yn Ljouwert, ...
  Publisearre op 17-07-2018
 • Kuierders úteinset mei earste dei Fjouwerdeiske
  Mar leafst 44.480 kuierders binne ier en betiid begûn oan de 102e edysje fan de Fjouwerdeiske. Om 04.00 oere waard ...
  Publisearre op 17-07-2018
 • Sionsberg donearret ynventaris oan sikehûs op Curaçao
  Sûnt de oername begjin 2015 is sikehûs Sionsberg yn Dokkum hieltyd dwaande mei de transformaasje ta in moderne en takomstrjochte ...
  Publisearre op 17-07-2018
 • Achtkarspelen en Tytsjerksteradiel wolle mear mei-inoar gearwurkje
  Achtkarspelen en Tytsjerksteradiel wreidzje harren gearwurking fierder út. Dêr wolle beide gemeenten in noch bettere tsjinstferliening foar de ynwenners mei ...
  Publisearre op 17-07-2018
refinansiering | forbrukslån rente forbrukslån hvor lang tid