De Ried fan de Fryske Beweging set har yn foar mear romte foar it Frysk en de Fryske kultuer.
Understeand in oersjoch fan saken der’t de Ried op’t stuit mei dwaande is.

Rinnende saken

Septimber 2019 - It Krystkongres fan Bernlef kriget € 250 stipe. De organisaasje moat fan de gearkomste…

Septimber 2019 (foto: Hindrik Sijens, Flickr) - De Ried sil (yn gearwurking mei Sis Tsiis) dwaande mei…

Septimber 2019 - Theunis Piersma hat tasein mei te wurkjen oan de Fedde Schurerlêzing. Dy sil holden…

July 2019 - Folkje Koster wurdt beneamd ta skriuwer fan de Ried. Renze Valk en Geeske Krol-Benedictus…

Febrewaris 2019 - Eltsenien kin tsjintwurdich Frysk prate by de rjochtbank Noord-Nederland. In soad rjochters hawwe gjin…

19 april - Op 6 maart waard de earste gearkomste fan WUB (Wat ús bynt) holden mei sa’n…

2 oktober 2017 - It krewearjen oer it brûken fan it Frysk troch ANBI-ynstellingen by it ferantwurdzjen by…

7 april 2017 - De Ried wie mei de Provinsje útnûge troch de Beauftragte der Bundesregierung für Aussiedlerfragen…

15 febrewaris 2017 - De Ried hat te set west oer de programma’s fan de ferskate politike…

Oer de Ried

De Ried fan de Fryske Beweging is de belange-organisaasje foar minsken dy’t wiis binne mei Fryslân en har ynsette foar mear romte foar it Frysk en de Fryske kultuer. De Ried is in ûnôfhinklike frijwilligersorganisaasje. It is in stifting, dêr’t ferskate  organisaasjes by oansletten binne. In oersjoch fan dy organisaasjes stiet op Oer ús.

De Ried wurket mei in deistich bestjoer en in stikmannich wurkgroepen fan riedsleden en frijwillige meiwurkers. Foar in part strike de aktiviteiten fan de Ried mei it belied en de doelstellings fan de provinsje Fryslân; faak binne se dêr ek in oanfolling op.

Foar fragen en opmerkings kinne jo maile nei ynfo@fryskebeweging.frl. Of folje it formulier ûnder Kontakt yn. Wy besykje jo berjocht sa fluch as mooglik te beäntwurdzjen.

Stypje ús

Jo kinne ‘stiper wurde’ fan de Ried fan de Fryske Beweging. Dat binne jo al foar € 25,- it jier. Jo krije dan ús blêd ‘Swingel’ fergees tastjoerd. En jo kinne meiprate oer aksjes yn it belang fan Fryslân en it Frysk. Jou jo hjir op.

It lêste nijs út ItNijs.frl

 • Ingelsktalich boek oer de minderheids(taal)kultueren fan Baly en Fryslân
  In earder Ingelsktalich artikel fan himsels hat Rients Faber ferwurke ta in kreas boekje mei in soad sfearfolle yllustraasjes yn ...
  Publisearre op 20-02-2020
 • Pjutte-opfang It Krielhûske Terwispel behellet sertifikaat twatalich wurkjen
  Op woansdei 12 febrewaris wie it feest by pjutte-opfang It Krielhûske yn Terwispel. De lokaasje fan Kinderopvang Esther wurket sûnt ...
  Publisearre op 20-02-2020
 • It ‘Wurd’ Wat – poëzy yn Fryslân
  Mei literêre inisjativen as in nij dichterskollektyf, de Dichter fan Fryslân, in Fryske Dichter des Vaderlands en it útroppen fan ...
  Publisearre op 19-02-2020
 • Dwerse tinkers – mei Özcan Akyol
  De NTR stjoert yn de Boekewike de fiifdielige searje Dwarse denkers út, presintearre troch skriuwer en kollumnist Özcan Akyol. Alle ...
  Publisearre op 19-02-2020

It lêste nijs fan De Moanne

 • Fakatuere: haadredakteur (m/f)
  Mei’t ús haadredakteur Ernst Bruinsma per 1 jannewaris 2020 saaklik lieder fan City of Literature Ljouwert wurden is, is er ...
  Publisearre op 19-02-2020
 • ’t Graan skiet in de aren
  ARJAN HUT –  De jûn foar Falentynsdei liezen tsien Friezen yn it OBE-paviljoen in favoryt gedicht of fragmint foar oer ...
  Publisearre op 17-02-2020
 • ‘Ik bin gewoan sljocht op bijen!’
  HOUKJE RYPSTRA –  Ambassadeur fan De Kruidhof yn Bûtenpost, koördinator behear by Natuurmonumenten op Skiermuontseach (‘sis mar boskwachter’), projektdirekteur B-Rapsody, ...
  Publisearre op 14-02-2020
 • Appels en Parren
  GERBEN DE VRIES –  Eins woe ik dizze resinsje begjinne mei it tryste foarbyld fan âlde rockstjêrren. Hja hawwe yn ...
  Publisearre op 12-02-2020

It lêste nijs fan Ensfh

 • HEA! Fjirtich jier bôle besoargje
  Marten Hoekstra fan Warkum is al fjirtich jier bôlebesoarger. Mar syn winkelwein is oan ein en it wurdt him tefolle ...
  Publisearre op 20-02-2020
 • Tsien prosint mear Fryske jongeren nei Buro Halt
  Under oare trochdat it Iepenbier Ministearje faker nei Halt ferwiist foar delikten wêrfoar't se earder noch wurkstraffen útdielden. Lês mear ...
  Publisearre op 20-02-2020
 • Man krijt trije moannen sel foar seks mei minderjierrige
  Hy kaam mei it 17-jierrige famke yn kontakt fia in datingsite, wêr't sy har selskip oanbea tsjin betelling. Lês mear ...
  Publisearre op 20-02-2020
 • Tryater sil mear de fokus lizze op jeugd
  Dêrfoar stelt it teäterselskip fan de simmer ôf in artistyk lieder jongereinteäter oan: Karlijn Kistemaker. Lês mear oer: Tryater sil ...
  Publisearre op 20-02-2020

It lêste nijs fan Omrop Fryslân

 • Moaie wike foar Kallon krijt ferfolch: werom yn basis Cambuur
  De oanfaller makket syn rentree yn de basis nei de blessuere dy't er begjin jannewaris oprûn tsjin FC Volendam. Lês ...
  Publisearre op 20-02-2020
 • “Epke nei de Spelen? Hûndert persint wis!”
  Pleatst Epke Zonderland him foar de Olympyske Spelen? Wy sjogge mei broer Herre en coach Tjalling van den Berg foarút. ...
  Publisearre op 20-02-2020
 • ‘Welles-nietesspultsje’ oer stikstofsifers nei eigen ûndersyk fan Mesdagfûns
  De boeren sels sizze dat de RIVM-sifers net doge en hawwe dêrom sels ûndersyk dwaan litten troch it Mesdag Zuivelfonds. Lês ...
  Publisearre op 20-02-2020
 • Drachtster Boys komt mei reinbôgeflagge: “Van en voor iedereen”
  De fuotbalklup wol de akseptaasje fan diversiteit yn it fuotbal wykliks stypje troch de flagge sjen te litten. Lês mear oer: ...
  Publisearre op 20-02-2020