De Ried fan de Fryske Beweging set har yn foar mear romte foar it Frysk en de Fryske kultuer.
Understeand in oersjoch fan saken der’t de Ried op’t stuit mei dwaande is.

Rinnende saken

 • Reinder Reitsma: Noch lang net boppe
  Prakkesaasjes nei de Rede fan Fryslân Wat haw ik, om te begjinnen, oan posityfs oerholden oan de op 24 novimber ...
  Publisearre op 26-11-2022
 • Oer Wurkje, Wenje, Wyn: wat moat wêr yn Fryslân?
  De Fedde Schurerlêzing is in inisjatyf fan de Ried fan de Fryske Beweging yn gearwurking mei Tresoar, de Fryske Akademy ...
  Publisearre op 21-11-2022
 • Arjen J. Dykstra: Dongeradiel yn beweging (3. Wierum)
  Der is wolris grute dat Wierum it berteplek wie fan de misjonaris en biskop Liudger. Dy ûnderstelling soarge der yn ...
  Publisearre op 07-11-2022
 • Utrikking Fear oan SFBO op it Hearrenfean
  Op woansdei 2 novimber 2022 waard op it Hearenfean de Fear yn de Broek, de heechste ûnderskieding fan de Ried ...
  Publisearre op 04-11-2022
 • Fedde Schurerlêzing 2022 oer de ynrjochting fan Fryslân
  De kaarten foar de Fedde Schurerlêzing binne fergees, mar moatte oanfrege wurde by Van Plan tickets. ...
  Publisearre op 02-11-2022
 • Arjen J. Dykstra: Dongeradiel yn beweging (2. Nes)
  De Theaterkerk wie earder de Grifformearde Tsjerke. It wie de twadde grifformearde tsjerke yn Nes. It earste gebou, út 1887, ...
  Publisearre op 31-10-2022
 • Fedde Schurerlêzing 2022 op 19 novimber
  ...
  Publisearre op 30-10-2022
 • Ried fan de Fryske Beweging yn aksje?
  Op 27 oktober wie yn Marsum in gearkomste fan de Ried fan de Fryske Beweging, de saneamde Grutte Ried. Dêr ...
  Publisearre op 29-10-2022
 • De ‘Fear yn ’e Broek’ foar SFBO
  It SFBO Kennissintrum Meartaligens Jonge Bern (fierder SFBO) makket him al sûnt de njoggentiger jierren tige fertsjinstlik as ynformaasje-, kennis- ...
  Publisearre op 25-10-2022
 • Arjen J. Dykstra: Dongeradiel yn beweging (1. Start)
  Arjen J. Dykstra (Dokkum, 1974) is hikke en tein yn Nes. Hy wurket as adviseur by de Rijksdienst voor Ondernemend ...
  Publisearre op 24-10-2022
 • Utnûging iepenbiere gearkomste Grutte Ried
  Plak: doarpshûs Nij Franjum, Tramstrjitte 36, Marsum Tiid: tongersdei 27 oktober 2022 om 19.30 oere It bestjoer fan de Ried ...
  Publisearre op 22-10-2022
 • FFU: It moat oars, sil it mei Frysk op skoalle noch wat wurde!
  Nei oanlieding fan de Tuskenrapportaazje BFTK (sjoch Mear omtinken foar it Frysk | It Nijs), dêr’t yn konstatearre wurdt dat ...
  Publisearre op 08-10-2022
 • Pier Bergsma: FUEN-kongres yn teken fan oarloch
    Skôging Fan tongersdei 29 septimber oant en mei sneon 1 oktober hold de FUEN yn Berlyn syn jierkongres. Mear ...
  Publisearre op 06-10-2022
 • Jongfriezen wize Steatekomitee de wei nei mear Frysk op strjitte
  Op de gearkomste fan it Steatekomitee Frysk – in fêste wurkgroep fan Provinsjale Steaten dy’t him mei de Fryske taal ...
  Publisearre op 04-10-2022
 • Wiere winst: brede wolfeart yn Fryslân
  Skôging troch Taeke Tuinstra en Jacqueline Hofstede* Winst is de soerstof fan in organisaasje en jild is as ynstitúsje in ...
  Publisearre op 03-10-2022

Oer de Ried

De Ried fan de Fryske Beweging is de belange-organisaasje foar minsken dy’t wiis binne mei Fryslân en har ynsette foar mear romte foar it Frysk en de Fryske kultuer. De Ried is in ûnôfhinklike frijwilligersorganisaasje. It is in stifting, dêr’t ferskate  organisaasjes by oansletten binne. In oersjoch fan dy organisaasjes stiet op Oer ús.

De Ried wurket mei in deistich bestjoer en in stikmannich wurkgroepen fan riedsleden en frijwillige meiwurkers. Foar in part strike de aktiviteiten fan de Ried mei it belied en de doelstellings fan de provinsje Fryslân; faak binne se dêr ek in oanfolling op.

Foar fragen en opmerkings kinne jo maile nei ynfo@fryskebeweging.frl. Of folje it formulier ûnder Kontakt yn. Wy besykje jo berjocht sa fluch as mooglik te beäntwurdzjen.

Stypje ús

Jo kinne ‘stiper wurde’ fan de Ried fan de Fryske Beweging. Dat binne jo al foar € 25,- it jier. Jo krije dan it blêd ‘De Nije’ fergees tastjoerd. En jo kinne meiprate oer aksjes yn it belang fan Fryslân en it Frysk. Jou jo hjir op.