De Ried fan de Fryske Beweging set har yn foar mear romte foar it Frysk en de Fryske kultuer.
Understeand in oersjoch fan saken der’t de Ried op’t stuit mei dwaande is.

Rinnende saken

17 jannewaris 2018 - It FUEN-kongres sil op fersyk fan de Ried plakhawwe yn Ljouwert. 12 jannewaris…

6 maart 2018 - It giet oan. De startgearkomste fan Wat ús bynt (WUB) sil plakhawwe op…

10 jannewaris 2018 - Ien fan de bestjoersleden is dwaande mei in businessplan foar de Glimmer, de opfolger…

17 jannewaris 2018 - Der hat in petear west tusken de Rabobank en ús ponghâlder oer ús…

25 novimber 2017 - De Fedde Schurerlêzing is holden op 25 novimber oer in Universitêre festiging yn…

2 oktober 2017 - It krewearjen oer it brûken fan it Frysk troch ANBI-ynstellingen by it ferantwurdzjen by…

7 april 2017 - De Ried wie mei de Provinsje útnûge troch de Beauftragte der Bundesregierung für Aussiedlerfragen…

15 febrewaris 2017 - De Ried hat in WOB-fersyk dien by it ministearje fan Feiligens en Justysje…

15 febrewaris 2017 - De Ried hat te set west oer de programma’s fan de ferskate politike…

De Ried hat in lyts dofke jild jûn foar de organisaasje fan it Krystkongres yn Frjentsjer (jou…

Oer de Ried

De Ried fan de Fryske Beweging is de belange-organisaasje foar minsken dy’t wiis binne mei Fryslân en har ynsette foar mear romte foar it Frysk en de Fryske kultuer. De Ried is in ûnôfhinklike frijwilligersorganisaasje. It is in stifting, dêr’t ferskate  organisaasjes by oansletten binne. In oersjoch fan dy organisaasjes stiet op Oer ús.

De Ried wurket mei in deistich bestjoer en in stikmannich wurkgroepen fan riedsleden en frijwillige meiwurkers. Foar in part strike de aktiviteiten fan de Ried mei it belied en de doelstellings fan de provinsje Fryslân; faak binne se dêr ek in oanfolling op.

Foar fragen en opmerkings kinne jo maile nei ynfo@fryskebeweging.frl. Of folje it formulier ûnder Kontakt yn. Wy besykje jo berjocht sa fluch as mooglik te beäntwurdzjen.

Stypje ús

Jo kinne ‘stiper wurde’ fan de Ried fan de Fryske Beweging. Dat binne jo al foar € 25,- it jier. Jo krije dan ús blêd ‘Swingel’ fergees tastjoerd. En jo kinne meiprate oer aksjes yn it belang fan Fryslân en it Frysk. Jou jo hjir op.

It lêste nijs út ItNijs

 • It libben fan Teakele
  Ferhaal van Sjoerd F. Talsma Ik wit wol, de measte minsken ha neat mei spinnen, mar ik wol jo myn ...
  Publisearre op 24-03-2018
 • Vroege Vogels snein live út de Fryske Greidhoeke
  In útstjoering lang yn it teken fan de Fryske natuer. Snein 25 maart stiet de BNNVARA radio-útstjoering fan Vroege Vogels ...
  Publisearre op 24-03-2018
 • Keunstkrite Fotowedstriid yn nij jaske
  De jierlikse Fotowedstriid foar amateurfotografen fan de Stichting Keunskrite Twizel krige in make-over. Oanpaste betingsten, útwreiding fan kategoryen en in ...
  Publisearre op 24-03-2018
 • Wetterskip Fryslân sil suveringsslyk omsette yn enerzjy
  Wetterskip Fryslân sil it suveringsslyk folslein duorsum ferwurkje. Op de rioelwettersuveringslokaasjes (rwzi’s) op It Hearrenfean en yn Ljouwert wurdt fan ...
  Publisearre op 24-03-2018
forbrukslån i dag | forbrukslån under 23 billig forbrukslån