De Ried fan de Fryske Beweging set him yn foar mear romte foar it Frysk en de Fryske kultuer.
Understeand in oersjoch fan saken dêr’t de Ried op it stuit mei dwaande is.

Rinnende saken

 • Betinking fan de Slach by Warns: in tradisjoneel barren
  Ferslach De frije sûne Fries. Dat wie it tema fan de Betinking fan de Slach by Warns dit jier. It ...
  Publisearre op 24-09-2023
 • Filmbylden jubileum Frysk Boun om Utens
  Besjoch en beharkje hjirûnder in liet oer 100 jier Frysk Bûn om Utens mei in kûplet oer de nije keninklike ...
  Publisearre op 21-09-2023
 • Foarsitter Frysk Boun om Utens: In unyk momint yn de skiednis
  Iepeningstaspraak fan foarsitter Jan Bijkerk op de fiering fan 100 jier Frysk Boun om Utens, sneon 16 septimber 2023. Sa’t ...
  Publisearre op 20-09-2023
 • Slach by Warns-betinking op sneon 23 septimber 2023
  Takom sneon 23 septimber om 13.45 oere wurdt de 76ste betinking fan de Slach by Warns op it Reaklif holden. ...
  Publisearre op 16-09-2023
 • Fiering 100 jier Frysk Boun om Utens
  Streekrjocht ferslach jubileumfeest Frysk Boun om Utens (wurdt hjoed algeduerigen oanfolle) Foto’s: ItNijs.frl Oan de Thorbeckeleane yn Swol hingje Fryske ...
  Publisearre op 16-09-2023
 • Wizigingsakte Ried Fryske Beweging ûndertekene
    Hjoed is op it kantoar fan Sekuer Notarissen yn Surhústerfean de wizigingsakte fan de Ried fan de Fryske Beweging ...
  Publisearre op 14-09-2023
 • Sichtber Frysk: de skoallen binne wer begûn!
  De Jongfryske Mienskip brocht yn maart 2022 syn Oanfalsplan fergrutsjen sichtberens Fryske taal en identiteit yn Fryslân út. In foarbyld ...
  Publisearre op 05-09-2023
 • 1923 – Frysk Boun om Utens – 2023
  Ein 19e iuw seagen in soad minsken yn Fryslân gjin takomst mear. Hûs en hiem, famylje, buorlju, freonen en freondinnen ...
  Publisearre op 05-09-2023
 • Akkie Feenstra nije direkteur fan Folkshegeskoalle Schylgeralân
  Akkie Feenstra út Harns wurdt de nije direkteur fan Folkshegeskoalle Schylgeralân op Skylge. Feenstra wurket no as senior kommunikaasje-adviseur by ...
  Publisearre op 09-08-2023
 • Bûsboekje mei Sterke Ferhalen
  Ferline wike is yn it Priuwlokaal fan Brouwerij Grutte Pier yn Bartlehiem it Fryske Bûsboekje foar 2024 presintearre. Oer dat ...
  Publisearre op 27-07-2023
 • Wat berikt de nije koälysje foar it Frysk?
  Skôging Okkerdeis ferskynde it bestjoersakkoart fan de nije koälysje yn Fryslân (BBB, CDA, FNP en CU). It grutte biedwurd is ...
  Publisearre op 20-07-2023
 • Betinking fan in betinking
  Freed foar in wike waard yn de Martinitsjerke yn Boalsert betocht dat presys 200 jier lyn by in betinking foar ...
  Publisearre op 16-07-2023
 • Podcastsearje fan de Jongfryske Mienskip
  De Jongfryske Mienskip hat in podcast-pilot makke. Dêryn prate de Jongfriezen mei sân gasten oer ferskate ûnderwerpen oangeande de Fryske ...
  Publisearre op 16-07-2023
 • De Fear foar Hindrik van der Meer
  Moandei 3 july hat in delegaasje fan de Ried fan de Fryske Beweging, besteande út foarsitter Reinder Reitsma, skriuwer Nynke ...
  Publisearre op 03-07-2023
 • Folkshegeskoalle Schylgeralân siket nije direkteur
  De tsjintwurdige direkteur fan Folkshegeskoalle Schylgeralân, Jacqueline Spendel, sil mei yngong fan oktober 2023 foar it Frysk Museum oan ’e ...
  Publisearre op 03-07-2023

Oer de Ried

De Ried fan de Fryske Beweging is de belange-organisaasje foar minsken dy’t wiis binne mei Fryslân en har ynsette foar mear romte foar it Frysk en de Fryske kultuer. De Ried is in ûnôfhinklike frijwilligersorganisaasje. It is in stifting, dêr’t ferskate  organisaasjes by oansletten binne. In oersjoch fan dy organisaasjes stiet op Oer ús.

De Ried wurket mei in deistich bestjoer en in stikmannich wurkgroepen fan riedsleden en frijwillige meiwurkers. Foar in part strike de aktiviteiten fan de Ried mei it belied en de doelstellings fan de provinsje Fryslân; faak binne se dêr ek in oanfolling op.

Foar fragen en opmerkings kinne jo maile nei ynfo@fryskebeweging.frl. Of folje it formulier ûnder Kontakt yn. Wy besykje jo berjocht sa fluch as mooglik te beäntwurdzjen.

Stypje ús

Jo kinne ‘stiper wurde’ fan de Ried fan de Fryske Beweging. Dat binne jo al foar € 25,- it jier. Jo krije dan it blêd ‘De Nije’ fergees tastjoerd. En jo kinne meiprate oer aksjes yn it belang fan Fryslân en it Frysk. Jou jo hjir op.