De Ried fan de Fryske Beweging set har yn foar mear romte foar it Frysk en de Fryske kultuer.
Understeand in oersjoch fan saken der’t de Ried op’t stuit mei dwaande is.

Rinnende saken

 • Fryske Beweging trunet provinsje oan om simmerskoallen Frysk mooglik te meitsjen
  De Ried fan de Fryske Beweging hat in brief oan de Provinsje Fryslân skreaun, dêr’t de Ried de Provinsje yn ...
  Publisearre op 29-10-2020
 • It Frysk yn De Haach
  Is der yn tiden fan koroana ek noch omtinken foar it Frysk yn De Haach? Ut it nijste nijsbrief fan ...
  Publisearre op 27-10-2020
 • Nij nûmer tydskrift DE NIJE leit yn ’e winkels
  Mei yngong fan it wykein fan 24/25 oktober leit de nije DE NIJE wer yn de boekhannels, tydskriftewinkels en supermerken ...
  Publisearre op 26-10-2020
 • Jiersferslach Ried Fryske Beweging wurdt sûnder folsleine bestjoersgearskomste fêststeld
  It jierferslach fan de Ried fan de Fryske Beweging wurdt ornaris yn in jiergearkomste mei fertsjintwurdigers fan oansletten organisaasjes (ek ...
  Publisearre op 25-10-2020
 • Plombrief foar Jangerben Mulder
  Jangerben Mulder fan Nijhoarne hat fan de Ried fan de Fryske Beweging in saneamde ‘plombrief’ krigen. Dy stjoert de beweging ...
  Publisearre op 08-10-2020
 • Primeur: alderearste ynter-Fryske app ‘Frisian keyboard’
  De Jongfryske Mienskip/Jungfräiske Mäinskup (JFM) stipet as earste Fryske organisaasje de ynter-Fryske app ‘Interfrisian Keyboard’. De app is troch ferieningslid ...
  Publisearre op 07-10-2020
 • JFM jout advys oan programmakommisjes politike partijen
  De Jongfryske Mienskip hat in spesjale struier foar de programmakommisjes fan de lanlike politike partijen makke. Mei dy twatalige struier ...
  Publisearre op 05-10-2020
 • ‘Fear yn ’e broek’ foar trije skoallen op It Hearrenfean
  Fan ’e middei – op de earste dei fan de berneboekewike – waarden op It Hearrenfean trije skoallen yn it ...
  Publisearre op 30-09-2020
 • De earste stap is set, no it ferfolch
  Ferslach troch Kerst Huisman Sneontemiddei 26 septimber haw ik demonstrearre fan Starum oant it Reaklif foar in eigen Fryske grûnwet. ...
  Publisearre op 29-09-2020
 • Film: 75 jier Betinking Slach by Warns
  Juster organisearre de Stifting Slach by Warns omreden fan de koroanagoarre gjin betinking. As alternatyf hat it stiftingsbestjoer in koart ...
  Publisearre op 27-09-2020
 • Alternative Warnsbetinkingen
  De betinking fan de Slach by Warns sil dit jier net trochgean omreden fan de koroanagoarre. Mar it bestjoer fan ...
  Publisearre op 25-09-2020
 • EBLT jout sjenswize en sprekt yn oer Frysk taalbelied by Wetterskip
  It Europeesk Buro foar Lytse Talen (EBLT) hat moandei 21 septimer ynsprutsen by de behanneling fan it Frysk taalbelied by ...
  Publisearre op 22-09-2020
 • Ried en kolleezje Noardeast-Fryslân krije plom fan Fryske Beweging
  Op 10 septimber 2020 hat de gemeenteried fan Noardeast-Fryslân ienriedich foar it ynstellen fan Frysktalige plaknammen stimd. De Ried fan ...
  Publisearre op 22-09-2020
 • Warnsbetinking – in kwestje fan bewustwurding en mienskip
    Skôging troch Tom Dykstra Hiel ferskillend is reagearre op it berjocht dat fanwegen it koroanafirus dit jier der gjin ...
  Publisearre op 22-09-2020
 • Ried fan de Fryske Beweging stipet petysje Feitsma Fûns oer Fryske Akademy
  De Ried fan de Fryske Beweging jout yn in brief oan Provinsjale Steaten syn stipe oan de petysje fan it ...
  Publisearre op 15-09-2020

Oer de Ried

De Ried fan de Fryske Beweging is de belange-organisaasje foar minsken dy’t wiis binne mei Fryslân en har ynsette foar mear romte foar it Frysk en de Fryske kultuer. De Ried is in ûnôfhinklike frijwilligersorganisaasje. It is in stifting, dêr’t ferskate  organisaasjes by oansletten binne. In oersjoch fan dy organisaasjes stiet op Oer ús.

De Ried wurket mei in deistich bestjoer en in stikmannich wurkgroepen fan riedsleden en frijwillige meiwurkers. Foar in part strike de aktiviteiten fan de Ried mei it belied en de doelstellings fan de provinsje Fryslân; faak binne se dêr ek in oanfolling op.

Foar fragen en opmerkings kinne jo maile nei ynfo@fryskebeweging.frl. Of folje it formulier ûnder Kontakt yn. Wy besykje jo berjocht sa fluch as mooglik te beäntwurdzjen.

Stypje ús

Jo kinne ‘stiper wurde’ fan de Ried fan de Fryske Beweging. Dat binne jo al foar € 25,- it jier. Jo krije dan ús blêd ‘Swingel’ fergees tastjoerd. En jo kinne meiprate oer aksjes yn it belang fan Fryslân en it Frysk. Jou jo hjir op.