De Ried fan de Fryske Beweging set har yn foar mear romte foar it Frysk en de Fryske kultuer.
Understeand in oersjoch fan saken der’t de Ried op’t stuit mei dwaande is.

Rinnende saken

 • Ried fan de Fryske Beweging fernijt
  Op de gearkomste fan de Ried fan de Fryske Beweging yn Marsum op 15 maaie koe it útstel om de ...
  Publisearre op 09-06-2023
 • In busfol Friezen nei de Upstalsboom
  Tiisdei 30 maaie wie it de ‘tredde Pinksterdei’ sa’t it wol sein wurdt. De dei dat fanâlds by de Upstalsboom ...
  Publisearre op 02-06-2023
 • In nije maitiid en in nije Ried
  Skôging Op de maitiidsgearkomste fan de Ried fan de Fryske Beweging op moandeitejûn 15 maaie yn Marsum koe spitigernôch it ...
  Publisearre op 19-05-2023
 • Utnûging iepenbiere gearkomste Ried Fryske Beweging
  Bekendmakking It bestjoer fan de Ried fan de Fryske Beweging nûget syn stipers en de fertsjintwurdigers fan de oansletten selskippen ...
  Publisearre op 07-05-2023
 • Jierferslach tsjûget fan warbere Bewegingsried
  Stipers fan de Ried fan de Fryske Beweging wiene de lêste jierren wend oan elk fearnsjier in Frysktalich magazine op ...
  Publisearre op 07-05-2023
 • Nije struktuer Ried Fryske Beweging moat takomst treast wêze
  It bestjoer fan de Ried fan de Fryske Beweging wol yngeand reorganisearje om better foar it Frysk opkomme te kinnen. ...
  Publisearre op 03-05-2023
 • Wurkje by It Nijs
  Fan de redaksje It Nijs hie al in aardich bestân oan kollumnisten en dat is koartdeis ek noch fiks útwreide ...
  Publisearre op 02-05-2023
 • Ried Fryske Beweging fynt wjerklank by oerheden oer it Frysk
  De Ried fan de Fryske Beweging hat sawol de provinsjale oerheid as it ryksregear oan west oer it Frysk en ...
  Publisearre op 01-05-2023
 • Plombrief foar Joana Duarte
  De Ried fan de Fryske Beweging stjoert regelmjittich Plombrieven nei persoanen of ynstânsjes dy’t har ynsette foar it Frysk. Op ...
  Publisearre op 07-04-2023
 • Oersetwedstriid Randy Newman
  Ferslach fan Pier Bergsma Foar de tredde kear organisearre de Ried fan de Fryske Beweging yn gearwurking mei magazine DE ...
  Publisearre op 20-03-2023
 • Pier Bergsma: Randy Newman, in krityske Amerikaan
  The Rolling Stones en Bob Dylan begûnen harren sukses yn de jierren sechstich fan de foarige iuw. It wiene gouden ...
  Publisearre op 09-03-2023
 • Steateferkiezingen: hoe komt it mei it Frysk?
  Op 15 maart meie we nei de stimbus om foar de kommende fjouwer jier ús fertsjintwurdigers yn Provinsjale Steaten te ...
  Publisearre op 03-03-2023
 • Steateferkiezingen 2023: Wat wolle BVNL en AWP mei it Frysk?
  Op 15 maart meie we nei de stimbus om ús fertsjintwurdigers yn Provinsjale Steaten te kiezen. As Ried fan de ...
  Publisearre op 02-03-2023
 • Steateferkiezingen 2023: Wat wol JA21 mei it Frysk?
  Op 15 maart meie we nei de stimbus om ús fertsjintwurdigers yn Provinsjale Steaten te kiezen. As Ried fan de ...
  Publisearre op 01-03-2023
 • Steateferkiezingen 2023: Wat wol de Boer Burger Beweging mei it Frysk?
  Op 15 maart meie we nei de stimbus om ús fertsjintwurdigers yn Provinsjale Steaten te kiezen. As Ried fan de ...
  Publisearre op 28-02-2023

Oer de Ried

De Ried fan de Fryske Beweging is de belange-organisaasje foar minsken dy’t wiis binne mei Fryslân en har ynsette foar mear romte foar it Frysk en de Fryske kultuer. De Ried is in ûnôfhinklike frijwilligersorganisaasje. It is in stifting, dêr’t ferskate  organisaasjes by oansletten binne. In oersjoch fan dy organisaasjes stiet op Oer ús.

De Ried wurket mei in deistich bestjoer en in stikmannich wurkgroepen fan riedsleden en frijwillige meiwurkers. Foar in part strike de aktiviteiten fan de Ried mei it belied en de doelstellings fan de provinsje Fryslân; faak binne se dêr ek in oanfolling op.

Foar fragen en opmerkings kinne jo maile nei ynfo@fryskebeweging.frl. Of folje it formulier ûnder Kontakt yn. Wy besykje jo berjocht sa fluch as mooglik te beäntwurdzjen.

Stypje ús

Jo kinne ‘stiper wurde’ fan de Ried fan de Fryske Beweging. Dat binne jo al foar € 25,- it jier. Jo krije dan it blêd ‘De Nije’ fergees tastjoerd. En jo kinne meiprate oer aksjes yn it belang fan Fryslân en it Frysk. Jou jo hjir op.