De Ried fan de Fryske Beweging set har yn foar mear romte foar it Frysk en de Fryske kultuer.
Understeand in oersjoch fan saken der’t de Ried op’t stuit mei dwaande is.

Rinnende saken

Jannewaris 2020 (ôfbylding Willy Sietsma, Pixabay) - Om’t de Ried yn 2020 75 jier bestiet is der…

Jannewaris 2020 (foto: Hindrik Sijens, Flickr) - Riedslid Jehannes Elzinga striidt foar Fryske plaknammen yn de Waadhoeke.…

Desimber 2019 - Hans Kort hat ôfskied naam as bestjoerslid fan de Ried. Hy hat sûnt 2015…

Novimber 2019 - De jierlikse Fedde Schurer lêzing hie as tema ‘Minder jarre, mear boeren, mear fûgels’. De…

Novimber 2019 - Op in ferfolch brief oan rjochtbankpresidint frou Maria van de Schepop oer it brûken fan…

Septimber 2019 - It Krystkongres fan Bernlef kriget € 250 stipe. De organisaasje moat fan de gearkomste…

19 april - Op 6 maart waard de earste gearkomste fan WUB (Wat ús bynt) holden mei sa’n…

2 oktober 2017 - It krewearjen oer it brûken fan it Frysk troch ANBI-ynstellingen by it ferantwurdzjen by…

7 april 2017 - De Ried wie mei de Provinsje útnûge troch de Beauftragte der Bundesregierung für Aussiedlerfragen…

15 febrewaris 2017 - De Ried hat te set west oer de programma’s fan de ferskate politike…

Oer de Ried

De Ried fan de Fryske Beweging is de belange-organisaasje foar minsken dy’t wiis binne mei Fryslân en har ynsette foar mear romte foar it Frysk en de Fryske kultuer. De Ried is in ûnôfhinklike frijwilligersorganisaasje. It is in stifting, dêr’t ferskate  organisaasjes by oansletten binne. In oersjoch fan dy organisaasjes stiet op Oer ús.

De Ried wurket mei in deistich bestjoer en in stikmannich wurkgroepen fan riedsleden en frijwillige meiwurkers. Foar in part strike de aktiviteiten fan de Ried mei it belied en de doelstellings fan de provinsje Fryslân; faak binne se dêr ek in oanfolling op.

Foar fragen en opmerkings kinne jo maile nei ynfo@fryskebeweging.frl. Of folje it formulier ûnder Kontakt yn. Wy besykje jo berjocht sa fluch as mooglik te beäntwurdzjen.

Stypje ús

Jo kinne ‘stiper wurde’ fan de Ried fan de Fryske Beweging. Dat binne jo al foar € 25,- it jier. Jo krije dan ús blêd ‘Swingel’ fergees tastjoerd. En jo kinne meiprate oer aksjes yn it belang fan Fryslân en it Frysk. Jou jo hjir op.

It lêste nijs út ItNijs.frl

 • Hackte ynstellings roppe oare ôfparste bedriuwen op om dat te dielen
  De Universiteit fan Maastricht en wittenskiplike ynstelling Wetsus yn Ljouwert roppe bedriuwen dy’t hackt en ôfparst wurde op om dat ...
  Publisearre op 25-05-2020
 • Frysk Sosjaal Planburo presintearret rapport oer enerzjytransysje
  Ferline wike presintearre it Frysk Sosjaal Planburo it rapport ‘Enerzjy yn draachflak’. De publikaasje makket diel út fan it FSP-projekt ...
  Publisearre op 25-05-2020
 • Enoarme fraach nei e-fytsen yn Italië
  It regear fan Italië hat as ûnderdiel fan in ekonomysk stimulearringsprlan in bonus oankundige foar e-fytsen. Sechtich persint fan de ...
  Publisearre op 24-05-2020
 • Filmseal De Lawei giet 2 juny koroanaproof wer iepen
  Op 13 maart lêstlyn moast skouboarch De Lawei de doarren slute, mar fan 2 juny oansteande ôf meie de doarren ...
  Publisearre op 24-05-2020

It lêste nijs fan De Moanne

 • Nûmer 2
  De Lêzende Mins Jan Hendrik AnnemaRedaksjoneel Amarins GevekeKollum Karen BiesKollum Ria KraaIt bêste fan deMoanne.nlYnterview Wendy Kennedy, Peter BoorsmaYnterview Tialda Hoogeveen, ...
  Publisearre op 25-05-2020
 • De berchrede fan Theunis Piersma
  Kommend wykein op Omrop Fryslân​ TV it ferfolch fan in seary Fryslân DOK’s ûnder de titel ‘De Berchrede fan it ...
  Publisearre op 22-05-2020
 • De berchrede fan Greet Andringa
  Kommend wykein op Omrop Fryslân​ TV it ferfolch fan in seary Fryslân DOK’s ûnder de titel ‘De Berchrede fan it ...
  Publisearre op 21-05-2020
 • Elke week een schilderij
  DIRK VAN GINKEL –  Friesland kent veel kunstenaars die in alle stilte en afzondering hun werk doen. Dat bleek wel ...
  Publisearre op 18-05-2020

It lêste nijs fan Ensfh

 • Fideodeiboek: “Het bracht bij sommige mensen achterdocht met zich mee, of vereenzaming”
  Ed Toeange fan de GGZ praat mei syn kollega's oer harren ûnderfining mei de coronamaatregels. Lês mear oer: Fideodeiboek: "Het ...
  Publisearre op 25-05-2020
 • Pontsje Vegelinsoard hat it drok: “Yn de 15 jier dat wy farre, ha wy net faak sa folle minsken hân”
  Sûnt woansdei fart it pontsje tusken Akkrum en Vegelinsoard wer ûnder lieding fan skipper Froukje van Keimpema. Lês mear oer: ...
  Publisearre op 25-05-2020
 • Kollum: “Poepgate”
  Set in 'e' achter poepgat en hast yn ienen in stjonkend saakje te pakken: poepgate. Of better sein: wyldskiterij yn ...
  Publisearre op 25-05-2020
 • Fytsefabrikant Accell Group: “Het coronafirus heeft de fiets wereldwijd op de agenda gezet”
  De fytsefabrikant op It Hearrenfean hat it smoardrok mei de oanfraach fan fytsewinkels. Dochs is de omset dit jier leger. ...
  Publisearre op 25-05-2020

It lêste nijs fan Omrop Fryslân

 • Showkorps Jong Pasveer oefenet wer, mar wol op feilige ôfstân
  Op it fjild bûten kin wer folop repetearre wurde, mar shows en optredens sitte der foarearst noch net yn. Lês ...
  Publisearre op 25-05-2020
 • LIVEBLOG: Measte ferpleechhûzen noch net klear foar besite
  Yn dit liveblog melde wy al it nijs oer it coronafirus. Lês mear oer: LIVEBLOG: Measte ferpleechhûzen noch net klear ...
  Publisearre op 25-05-2020
 • Toerismesaakkundige: “Nei de krisis lizze der folop kânsen foar Fryslân”
  Minsken soene har dit jier wolris rjochtsje kinne op de eigen regio. Dat betsjut mear boatsje- en campingfakânsjes. Lês mear ...
  Publisearre op 25-05-2020
 • Measte Fryske soarchynstellingen rêde weriepening op moandei net op
  Reden dat it noch efkes duorret is dat de soarchlokaasjes in tal maatregels ynfiere moatte. Lês mear oer: Measte Fryske ...
  Publisearre op 24-05-2020