De Ried fan de Fryske Beweging set him yn foar mear romte foar it Frysk en de Fryske kultuer.
Understeand in oersjoch fan saken dêr’t de Ried op it stuit mei dwaande is.

Rinnende saken

 • Skiednis mei Hilbert: Oer it ferbod op it Frysk by ING
  Hilbert Vinkenoog (1999) komt út Ingelân, mar hat Fryske woartels en is folop dwaande om dy werom te finen. Yn ...
  Publisearre op 22-02-2024
 • Hjoed is Ynternasjonale Dei fan de Memmetaal
  Alle jierren wurdt troch de UNESCO op 21 febrewaris de Ynternasjonale Dei fan de Memmetaal fierd. De dei stiet yn ...
  Publisearre op 21-02-2024
 • Skiednis mei Hilbert: Wêrom feroveren de Friezen Rome yn de 9e iuw?
  ...
  Publisearre op 21-02-2024
 • Jongfryske Mienskip hinget Fryske flaggen op by ING yn Amsterdam
  De Jongfryske Mienskip reizge tiisdeitejûn 13 febrewaris ôf nei it haadkantoar fan ING yn Amsterdam. Hja hongen dêr út protest ...
  Publisearre op 14-02-2024
 • RfdFB: Nije presidint rjochtbank moat noed stean foar it Frysk
  De Ried fan de Fryske Beweging freget yn in brief oan de Ried foar de Rjochtspraak yn De Haach om ...
  Publisearre op 13-02-2024
 • Mediastoarm om ferbod Fryskpraten by ING
  ItNijs.frl hat de ôfrûne wike in wiere mediastoarm bewurkmastere troch de publikaasje fan in telefoanysk kliïntpetear mei de ING-bank dat ...
  Publisearre op 11-02-2024
 • Ofskied Geeske Krol-Benedictus as adviseur fan de Ried
  Nei tal fan jierren aktive belutsenens by de Ried fan de Fryske Beweging set Geeske Krol-Benedictus no in punt achter ...
  Publisearre op 10-02-2024
 • Alde oer de ING
  Lês ek: www.itnijs.frl/2024/02/ing-bank-ferbiedt-fryskpraten www.itnijs.frl/2024/02/ried-fan-de-fryske-beweging-wol-yn-petear-mei-ing-oer-meiwurkers-dyt-gjin-frysk-prate-meie The post Alde oer de ING first appeared on It Nijs. ...
  Publisearre op 09-02-2024
 • Ried fan de Fryske Beweging wol yn petear mei ING oer meiwurkers dy’t gjin Frysk prate meie
  De Ried fan de Fryske Beweging is bot skrokken fan it berjocht dat meiwurkers fan de ING Bank gjin Frysk ...
  Publisearre op 07-02-2024
 • Lit sjen dat it Frysk in libbene taal is
  Der waait in Fryske wyn troch De Haach en Fryslân. De Fryske Twadde Keamerleden hâlde de finger goed oan ’e ...
  Publisearre op 06-02-2024
 • ING-bank ferbiedt Fryskpraten
  No’t der yn de neiste omkriten faak gjin bankkantoaren mear binne, moatte wy digitaal of telefoanysk oer banksaken kommunisearje. Troch ...
  Publisearre op 04-02-2024
 • Minister stelt goed trije ton beskikber foar Frysk op universiteit
  Demisjonêr minister fan Underwiis, Kultuer en Wittenskip (OCW) Robbert Dijkgraaf wol 340.000 euro beskikber stelle foar universitêr ûnderwiis yn it ...
  Publisearre op 03-02-2024
 • Tom Dykstra: tagonklik en belutsen
  Thomas Dijkstra fan Itens is 25 jannewaris ferstoarn. Tom wie jierrenlang warber foar it Frysk, it Frysk ûnderwiis yn it ...
  Publisearre op 27-01-2024
 • 91e Krystkongres Federaasje fan Fryske Studinteferienings
  Op 28 desimber 2023 waard it 91e Krystkongres fan de Federaasje fan Fryske Studinteferienings holden. It tema wie “Fan ’e ...
  Publisearre op 25-01-2024
 • Gerard de Jong foarsitter EBLT
  Gerard de Jong is unanym keazen as nije foarsitter fan it Europeesk Buro foar Lytse Talen (EBLT). Hy folget ynterim-foarsitter ...
  Publisearre op 25-01-2024

Oer de Ried

De Ried fan de Fryske Beweging is de belange-organisaasje foar minsken dy’t wiis binne mei Fryslân en har ynsette foar mear romte foar it Frysk en de Fryske kultuer. De Ried is in ûnôfhinklike frijwilligersorganisaasje. It is in stifting, dêr’t ferskate  organisaasjes by oansletten binne. In oersjoch fan dy organisaasjes stiet op Oer ús.

De Ried wurket mei in deistich bestjoer en in stikmannich wurkgroepen fan riedsleden en frijwillige meiwurkers. Foar in part strike de aktiviteiten fan de Ried mei it belied en de doelstellings fan de provinsje Fryslân; faak binne se dêr ek in oanfolling op.

Foar fragen en opmerkings kinne jo maile nei ynfo@fryskebeweging.frl. Of folje it formulier ûnder Kontakt yn. Wy besykje jo berjocht sa fluch as mooglik te beäntwurdzjen.

Stypje ús

Jo kinne ‘stiper wurde’ fan de Ried fan de Fryske Beweging. Dat binne jo al foar € 25,- it jier. Jo krije dan it blêd ‘De Nije’ fergees tastjoerd. En jo kinne meiprate oer aksjes yn it belang fan Fryslân en it Frysk. Jou jo hjir op.