De Ried fan de Fryske Beweging set har yn foar mear romte foar it Frysk en de Fryske kultuer.
Understeand in oersjoch fan saken der’t de Ried op’t stuit mei dwaande is.

Rinnende saken

 • Kneppelfreed: aktualiteit of Fryske folkloare?
  Folsleine rede fan Frysk dichter, essayist, literêr kritikus, sjoernalist, útjouwer, oersetter en fotograaf Abe de Vries, lykas juster útsprutsen yn ...
  Publisearre op 28-11-2021
 • Kneppelfreed, de striid is noch net wûn
  Der is yn santich jier in soad berikt foar it Frysk. Dat is lykwols gjin reden om de striid op ...
  Publisearre op 25-11-2021
 • Kneppelfreed, de striid is noch net wûn
  Der is yn santich jier in soad berikt foar it Frysk. Dat is lykwols gjin reden om de striid op ...
  Publisearre op 25-11-2021
 • ´Fear yn ´e Broek´ foar Fedde Dijkstra
  De Ried fan de Fryske Beweging hat besletten de saneamde Fear yn ´e Broek dit jier út te rikken oan ...
  Publisearre op 23-11-2021
 • Taalmienskippen sûnder eigen steat binne kwetsber
  Foar it behâld en befoarderjen fan de identiteit fan kulturele en taalmienskippen sûnder eigen steat is publike erkenning en stevige ...
  Publisearre op 18-11-2021
 • Nei 70 jier libbet Kneppelfreed o sa
  Ofrûne sneon wie der koroanarebûlje op it Saailân yn Ljouwert. Nimmen kin yn de takomst sjen, mar it liket oannimlik ...
  Publisearre op 16-11-2021
 • Kongres betinkt maatregels foar fuortsterkjen talen en kultueren fan lytse folken
  Mei fiifentritich oare saakkundigen út fyftjin Europeeske lannen, dy’t in tsiental kulturele en taalmienskippen sûnder eigen steat fertsjintwurdigje lykas de ...
  Publisearre op 11-11-2021
 • De Fryske Reklame Priis útrikt
  Fan ’e moarn is yn Harns de Fryske Radioreklamepriis útrikt oan Rederij Doeksen. Ut hannen fan foarsitter Pier Bergsma fan ...
  Publisearre op 08-11-2021
 • De Fryske Reklamepriis útrikt
  Fan ’e moarn is yn Harns de Fryske Radioreklamepriis útrikt oan Rederij Doeksen. Ut hannen fan foarsitter Pier Bergsma fan ...
  Publisearre op 08-11-2021
 • ‘Kom mei de bern nei Skylge’ fan Rederij Doeksen populêrste Fryske Radioreklame
  Utrikking Fryske Radioreklamepriis: 8 novimber 2021 om 11.00 oere by Rederij Doeksen De winner fan de Fryske Radioreklame Publykspriis is ...
  Publisearre op 04-11-2021
 • Arcadia, it Frysk de bosk ynstjoerd
  “Wat is dyn paradys? Dyn dreammaatskippij? Yn Arcadia sykje wy mei (ynternasjonale) keunstners om it antwurd. Hûndert dagen lang litte ...
  Publisearre op 04-11-2021
 • Jongfryske Mienskip freget Fryske Steaten om Rojova te erkennen
  Ferline wike (27 oktober) berjochten wy dat Kataloanië de noch nije Koerdyske steat Rojova erkend hat (Katalaansk parlemint erkent Koerdyske ...
  Publisearre op 02-11-2021
 • Ried praat mei deputearre Poepjes oer posysje Frysk
  Freed 28 oktober hiene foarsitter Pier Bergsma, ponghâlder Arjen Dijkstra en skriuwer Nynke Beetstra fan de Ried fan de Fryske ...
  Publisearre op 30-10-2021
 • Soargen oer takomst Ried fan de Fryske Beweging
  Ferslach Hoeveel toekomst heeft de Ried fan de Fryske Beweging nog? Dat is de kop boppe in artikeltsje yn de ...
  Publisearre op 29-10-2021
 • Stypje it Fryslân Fûns!
  It Fryslân Fûns wol organisaasjes dy’t mei it Frysk dwaande binne finansjeel stypje om it brûken fan dy taal yn ...
  Publisearre op 27-10-2021

Oer de Ried

De Ried fan de Fryske Beweging is de belange-organisaasje foar minsken dy’t wiis binne mei Fryslân en har ynsette foar mear romte foar it Frysk en de Fryske kultuer. De Ried is in ûnôfhinklike frijwilligersorganisaasje. It is in stifting, dêr’t ferskate  organisaasjes by oansletten binne. In oersjoch fan dy organisaasjes stiet op Oer ús.

De Ried wurket mei in deistich bestjoer en in stikmannich wurkgroepen fan riedsleden en frijwillige meiwurkers. Foar in part strike de aktiviteiten fan de Ried mei it belied en de doelstellings fan de provinsje Fryslân; faak binne se dêr ek in oanfolling op.

Foar fragen en opmerkings kinne jo maile nei ynfo@fryskebeweging.frl. Of folje it formulier ûnder Kontakt yn. Wy besykje jo berjocht sa fluch as mooglik te beäntwurdzjen.

Stypje ús

Jo kinne ‘stiper wurde’ fan de Ried fan de Fryske Beweging. Dat binne jo al foar € 25,- it jier. Jo krije dan it blêd ‘De Nije’ fergees tastjoerd. En jo kinne meiprate oer aksjes yn it belang fan Fryslân en it Frysk. Jou jo hjir op.