De Ried fan de Fryske Beweging set har yn foar mear romte foar it Frysk en de Fryske kultuer.
Understeand in oersjoch fan saken der’t de Ried op’t stuit mei dwaande is.

Rinnende saken

Jannewaris 2020 (ôfbylding Willy Sietsma, Pixabay) - Om’t de Ried yn 2020 75 jier bestiet is der…

Jannewaris 2020 (foto: Hindrik Sijens, Flickr) - Riedslid Jehannes Elzinga striidt foar Fryske plaknammen yn de Waadhoeke.…

Desimber 2019 - Hans Kort hat ôfskied naam as bestjoerslid fan de Ried. Hy hat sûnt 2015…

Novimber 2019 - De jierlikse Fedde Schurer lêzing hie as tema ‘Minder jarre, mear boeren, mear fûgels’. De…

Novimber 2019 - Op in ferfolch brief oan rjochtbankpresidint frou Maria van de Schepop oer it brûken fan…

Septimber 2019 - It Krystkongres fan Bernlef kriget € 250 stipe. De organisaasje moat fan de gearkomste…

19 april - Op 6 maart waard de earste gearkomste fan WUB (Wat ús bynt) holden mei sa’n…

2 oktober 2017 - It krewearjen oer it brûken fan it Frysk troch ANBI-ynstellingen by it ferantwurdzjen by…

7 april 2017 - De Ried wie mei de Provinsje útnûge troch de Beauftragte der Bundesregierung für Aussiedlerfragen…

15 febrewaris 2017 - De Ried hat te set west oer de programma’s fan de ferskate politike…

Oer de Ried

De Ried fan de Fryske Beweging is de belange-organisaasje foar minsken dy’t wiis binne mei Fryslân en har ynsette foar mear romte foar it Frysk en de Fryske kultuer. De Ried is in ûnôfhinklike frijwilligersorganisaasje. It is in stifting, dêr’t ferskate  organisaasjes by oansletten binne. In oersjoch fan dy organisaasjes stiet op Oer ús.

De Ried wurket mei in deistich bestjoer en in stikmannich wurkgroepen fan riedsleden en frijwillige meiwurkers. Foar in part strike de aktiviteiten fan de Ried mei it belied en de doelstellings fan de provinsje Fryslân; faak binne se dêr ek in oanfolling op.

Foar fragen en opmerkings kinne jo maile nei ynfo@fryskebeweging.frl. Of folje it formulier ûnder Kontakt yn. Wy besykje jo berjocht sa fluch as mooglik te beäntwurdzjen.

Stypje ús

Jo kinne ‘stiper wurde’ fan de Ried fan de Fryske Beweging. Dat binne jo al foar € 25,- it jier. Jo krije dan ús blêd ‘Swingel’ fergees tastjoerd. En jo kinne meiprate oer aksjes yn it belang fan Fryslân en it Frysk. Jou jo hjir op.

It lêste nijs út ItNijs.frl

 • Premier Boris Johnson op IC
  De Britske premier Johnson (55) waard moandeitejûn hookstrooks opnaam op de yntinsive soarch fan it sikehûs, nei’t syn sûnens as ...
  Publisearre op 07-04-2020
 • Omrin organisearret Nasjonale Bijetelling foar thús
  Op sneon 18 en snein 19 april wurdt de jierlikse Nasjonale Bijetelling holden. Omrin, sûnt febrewaris 2019 oansletten by it ...
  Publisearre op 07-04-2020
 • Frânsen folgje alle jûnen manmachtich balkonkwis
  Alle jûnen om 20.00 oere presintearret de Frânske akteur Noam Cartozo in kwis yn ’e strjitte yn Parys dêr’t er ...
  Publisearre op 06-04-2020
 • Grutte selskippen en teaters toane wykliks online teaterfoarstellingen
  Troch de koroanakrisis binne de teaters ticht, mar dat betsjut net dat de teatersektor ûnderwilens stil sit. Njonken in protte ...
  Publisearre op 06-04-2020

It lêste nijs fan De Moanne

 • Nu niet te zien (1)
  DIRK VAN GINKEL –  Musea en galeries hebben hun deuren tot nader order gesloten. Wat lopen allemaal we mis? In ...
  Publisearre op 03-04-2020
 • Corona
  HENK WOLF –  Op it stuit dat ik dit stikje skriuw, ein maart, giet it yn ‘e media amper oer ...
  Publisearre op 01-04-2020
 • De Ûnderlinge 
  BOUKE VAN DER HEM –  It berjochtsje wie freedtemiddeis op it yntranet delkwattele, der stie gjin namme ûnder, allinnich dat ...
  Publisearre op 30-03-2020
 • Huverje by de harkspulrige Bonkerak
  TSJOMME DIJKSTRA – “It is al in pear hûndert jier lyn dat der yn it doarp Drachten in timmerman wenne. ...
  Publisearre op 25-03-2020

It lêste nijs fan Ensfh

It lêste nijs fan Omrop Fryslân

 • Boskmaneezje Bakkefean yn finansjele problemen: “De takomst is ûnwis.”
  Troch it coronafirus bin der gjin ynkomsten mear foar de maneezje. Lês mear oer: Boskmaneezje Bakkefean yn finansjele problemen: "De ...
  Publisearre op 07-04-2020
 • Sittingsseal rjochtbank Ljouwert krijt pleksyglês tsjin coronafirus
  De skermen van pleksyglês komme tusken de rjochters, griffier en offisier fan justysje. Lês mear oer: Sittingsseal rjochtbank Ljouwert krijt ...
  Publisearre op 07-04-2020
 • Heidehipper komt nei 20 jier mooglik werom nei de Schaopedobbe
  It fûgeltsje krijt de kâns om te brieden op twa plakken dêr't de soart al jierren net mear sit; de ...
  Publisearre op 07-04-2020
 • Heidehipper komt nei 20 jier mooglik wer werom
  It fûgeltsje krijt de kâns om te brieden yn twa gebieten dêr't de soart al jierren net mear sit; de ...
  Publisearre op 07-04-2020