De Ried fan de Fryske Beweging set har yn foar mear romte foar it Frysk en de Fryske kultuer.
Understeand in oersjoch fan saken der’t de Ried op’t stuit mei dwaande is.

Rinnende saken

26 maart 2018 - De aksje om minderheidstalen yn Europa op de wurklist te krijen (Minority Safety…

30 maart 2018 - It bestjoer wol stipers en freonen regelmjittich byprate oer de rinnende saken. Nei't…

6 maart 2018 - It giet oan. De startgearkomste fan Wat ús bynt (WUB) sil plakhawwe op…

25 novimber 2017 - De Fedde Schurerlêzing is holden op 25 novimber oer in Universitêre festiging yn…

2 oktober 2017 - It krewearjen oer it brûken fan it Frysk troch ANBI-ynstellingen by it ferantwurdzjen by…

7 april 2017 - De Ried wie mei de Provinsje útnûge troch de Beauftragte der Bundesregierung für Aussiedlerfragen…

15 febrewaris 2017 - De Ried hat in WOB-fersyk dien by it ministearje fan Feiligens en Justysje…

15 febrewaris 2017 - De Ried hat te set west oer de programma’s fan de ferskate politike…

De Ried hat in lyts dofke jild jûn foar de organisaasje fan it Krystkongres yn Frjentsjer (jou…

Oer de Ried

De Ried fan de Fryske Beweging is de belange-organisaasje foar minsken dy’t wiis binne mei Fryslân en har ynsette foar mear romte foar it Frysk en de Fryske kultuer. De Ried is in ûnôfhinklike frijwilligersorganisaasje. It is in stifting, dêr’t ferskate  organisaasjes by oansletten binne. In oersjoch fan dy organisaasjes stiet op Oer ús.

De Ried wurket mei in deistich bestjoer en in stikmannich wurkgroepen fan riedsleden en frijwillige meiwurkers. Foar in part strike de aktiviteiten fan de Ried mei it belied en de doelstellings fan de provinsje Fryslân; faak binne se dêr ek in oanfolling op.

Foar fragen en opmerkings kinne jo maile nei ynfo@fryskebeweging.frl. Of folje it formulier ûnder Kontakt yn. Wy besykje jo berjocht sa fluch as mooglik te beäntwurdzjen.

Stypje ús

Jo kinne ‘stiper wurde’ fan de Ried fan de Fryske Beweging. Dat binne jo al foar € 25,- it jier. Jo krije dan ús blêd ‘Swingel’ fergees tastjoerd. En jo kinne meiprate oer aksjes yn it belang fan Fryslân en it Frysk. Jou jo hjir op.

It lêste nijs út ItNijs

 • Kate en William nei sikehûs foar befalling tredde bern
  Kate, de frou fan de Britske prins William, is yn it sikehûs opnaam foar de befalling fan harren tredde bern. ...
  Publisearre op 23-04-2018
 • Tsien jier of langer by deselde baas jildt foaral foar amtners
  Ien op de trije wurknimmers sit tsien jier of langer by deselde wurkjouwer, blykt út sifers fan it CBS. Foaral ...
  Publisearre op 23-04-2018
 • Alfde edysje fan de Nacht fan de Filosofy Fryslân grut súkses
  De alfde edysje fan de Nacht fan de Filosofy Fryslân sit der wer op. De organisaasje kin ek dit jier ...
  Publisearre op 23-04-2018
 • Undersyk: hoe goed fersteane jo it East-Fryske Platdútsk?
  De Ryksuniversiteit Grins ûndersiket hoe goed oft minsken yn Nederlân it Nedersaksyske dialekt fan East-Fryslân (yn Dútslân) begripe en yn ...
  Publisearre op 22-04-2018
billigste lån | forbrukslån for egenkapital billige forbrukslån