De Ried fan de Fryske Beweging set har yn foar mear romte foar it Frysk en de Fryske kultuer.
Understeand in oersjoch fan saken der’t de Ried op’t stuit mei dwaande is.

Rinnende saken

2 oktober 2017 - It krewearjen oer it brûken fan it Frysk troch ANBI-ynstellingen by it ferantwurdzjen by…

25 septimber 2017 - Pier Bergsma sil nei de Streektaalkonferinsje yn De Haach op 13 oktober. Net…

15 septimer 2017 - De Politike Kommisje hat gear west oer de tarieding op de lobby yn…

1  july - It fyftichste nûmer fan de Swingel is útkommen! Dizze útjefte fan de Ried stjoere wy fergees…

1  july - It fyftichste nûmer fan de Swingel is útkommen! Dizze útjefte fan de Ried stjoere wy fergees…

7 april 2017 - De Ried hat yn de mande mei oare organisaasjes yn it spier west…

7 april 2017 - De Ried wie mei de Provinsje útnûge troch de Beauftragte der Bundesregierung für Aussiedlerfragen…

15 febrewaris 2017 - De Ried hat in WOB-fersyk dien by it ministearje fan Feiligens en Justysje…

15 febrewaris 2017 - De Ried hat te set west oer de programma’s fan de ferskate politike…

De Ried hat in lyts dofke jild jûn foar de organisaasje fan it Krystkongres yn Frjentsjer (jou…

7 april 2017 - De Ried wie mei de Provinsje útnûge troch de Beauftragte der Bundesregierung für Aussiedlerfragen…

7 april 2017 - De Ried wie mei de Provinsje útnûge troch de Beauftragte der Bundesregierung für Aussiedlerfragen…

15 febrewaris 2017 - De Ried hat in WOB-fersyk dien by it ministearje fan Feiligens en Justysje…

Oer de Ried

De Ried fan de Fryske Beweging is de belange-organisaasje foar minsken dy’t wiis binne mei Fryslân en har ynsette foar mear romte foar it Frysk en de Fryske kultuer. De Ried is in ûnôfhinklike frijwilligersorganisaasje. It is in stifting, dêr’t ferskate  organisaasjes by oansletten binne. In oersjoch fan dy organisaasjes stiet op Oer ús.

De Ried wurket mei in deistich bestjoer en in stikmannich wurkgroepen fan riedsleden en frijwillige meiwurkers. Foar in part strike de aktiviteiten fan de Ried mei it belied en de doelstellings fan de provinsje Fryslân; faak binne se dêr ek in oanfolling op.

Foar fragen en opmerkings kinne jo maile nei ynfo@fryskebeweging.frl. Of folje it formulier ûnder Kontakt yn. Wy besykje jo berjocht sa fluch as mooglik te beäntwurdzjen.

Stypje ús

Jo kinne ‘stiper wurde’ fan de Ried fan de Fryske Beweging. Dat binne jo al foar € 20,- it jier. Jo krije dan ús blêd ‘Swingel’ fergees tastjoerd. En jo kinne meiprate oer aksjes yn it belang fan Fryslân en it Frysk. Jou jo hjir op.

It lêste nijs út ItNijs

 • Opnij jild beskikber foar kavelruil
  Grûneigeners kinne fan 29 novimber oant en mei 29 desimber 2017 wer opnij subsydzje oanfreegje foar kavelruil. Dat kin yn ...
  Publisearre op 29-11-2017
 • Stipe foar jonge boeren
  Fan 4 desimber 2017 oant 15 jannewaris 2018 kinne boeren ûnder de 41 jier oanspraak meitsje op in spesjale subsydzjeregeling. ...
  Publisearre op 29-11-2017
 • Yntinsjeferklearring greidefûgels Ljouwert
  Mei-inoar gean foar greidefûgels Mei it setten fan de hân ûnder de ‘yntinsjeferklearring Greidefûgels’ ferbine tsien organisaasjes* har oaninoar en ...
  Publisearre op 29-11-2017
 • Taal, keunst, lânskip en Fryske identiteit
    Op 10 desimber sil Hier ligt de zee, essays over taal, kunst, landschap en Friese identiteit fan Bert Looper ...
  Publisearre op 29-11-2017
forbruksln | forbrukslån til egenkapital forbrukslån vurdering