De Ried fan de Fryske Beweging set har yn foar mear romte foar it Frysk en de Fryske kultuer.
Understeand in oersjoch fan saken der’t de Ried op’t stuit mei dwaande is.

Rinnende saken

1  july - It fyftichste nûmer fan de Swingel is útkommen! Dizze útjefte fan de Ried stjoere wy fergees…

1  july - It fyftichste nûmer fan de Swingel is útkommen! Dizze útjefte fan de Ried stjoere wy fergees…

24 maaie - de jûn út it berjocht fan 10 maaie hat ûndertusken plak fûn. Sjoch foar…

18 maaie 2017 - Oprop foar entûsjaste nije besjoersleden en frijwilligers - de Ried hat in oprop…

7 april 2017 - De Ried hat yn de mande mei oare organisaasjes yn it spier west…

7 april 2017 - De Ried wie mei de Provinsje útnûge troch de Beauftragte der Bundesregierung für Aussiedlerfragen…

15 febrewaris 2017 - De Ried hat in WOB-fersyk dien by it ministearje fan Feiligens en Justysje…

3 april 2017 - De Ried hat de nije Politike Kommisje (POK) frege om ûnder oaren te set…

15 febrewaris 2017 - De Ried hat te set west oer de programma’s fan de ferskate politike…

De Ried hat in lyts dofke jild jûn foar de organisaasje fan it Krystkongres yn Frjentsjer (jou…

7 april 2017 - De Ried hat yn de mande mei oare organisaasjes yn it spier west…

7 april 2017 - De Ried hat yn de mande mei oare organisaasjes yn it spier west…

18 maaie 2017 - Oprop foar entûsjaste nije besjoersleden en frijwilligers - de Ried hat in oprop…

Oer de Ried

De Ried fan de Fryske Beweging is de belange-organisaasje foar minsken dy’t wiis binne mei Fryslân en har ynsette foar mear romte foar it Frysk en de Fryske kultuer. De Ried is in ûnôfhinklike frijwilligersorganisaasje. It is in stifting, dêr’t ferskate  organisaasjes by oansletten binne. In oersjoch fan dy organisaasjes stiet op Oer ús.

De Ried wurket mei in deistich bestjoer en in stikmannich wurkgroepen fan riedsleden en frijwillige meiwurkers. Foar in part strike de aktiviteiten fan de Ried mei it belied en de doelstellings fan de provinsje Fryslân; faak binne se dêr ek in oanfolling op.

Foar fragen en opmerkings kinne jo maile nei ynfo@fryskebeweging.frl. Of folje it formulier ûnder Kontakt yn. Wy besykje jo berjocht sa fluch as mooglik te beäntwurdzjen.

Stypje ús

Jo kinne ‘stiper wurde’ fan de Ried fan de Fryske Beweging. Dat binne jo al foar € 20,- it jier. Jo krije dan ús blêd ‘Swingel’ fergees tastjoerd. En jo kinne meiprate oer aksjes yn it belang fan Fryslân en it Frysk. Jou jo hjir op.

It lêste nijs út ItNijs

 • Cd-presintaasje ‘It sûzjen fan ’e stilte’ by Tresoar
  Op sneon 21 oktober komt in dream út. Dan hoopje Gerard Rinsma en gospelrockband Grace harren earste cd te presintearjen. ...
  Publisearre op 12-10-2017
 • Sprekwiis – bisten
  ...
  Publisearre op 12-10-2017
 • Harm van der Meer fertelt
  Op freed 20 oktober ferskynt by Bornmeer Harm van der Meer fertelt. It libben fan dirigint, muzykmaster en minskeman Harm van ...
  Publisearre op 12-10-2017
 • Iepening LF2018 mei alle basisskoallen fan Fryslân
  De kulturele- en ûnderwiisynstellingen fan Fryslân organisearje mei it Sjongfestival in mega kick-off foar de basisskoallen foar de iepening fan ...
  Publisearre op 12-10-2017
forbrukslån på mobil | depositum definisjon forbrukslån pris