It lêste nijs oer Kultuer

 • Alfde edysje fan de Nacht fan de Filosofy Fryslân grut súkses
  De alfde edysje fan de Nacht fan de Filosofy Fryslân sit der wer op. De organisaasje kin ek dit jier ...
  Publisearre op 23-04-2018
 • Pierre Bokma fertolket M.C. Escher yn audiotour Frysk Museum
  By de útstalling Escher op reis ferskynt in audiotour dy’t de besiker by de topstikken fan grafikus M.C. Escher lâns ...
  Publisearre op 22-04-2018
 • Feie Fonyk: My fair Lady
  Op 15 maart 1956 gie My fair Lady op Broadway yn premjêre. Fjouwer jier letter wie er foar it earst ...
  Publisearre op 22-04-2018
 • Lunsjlêzing Bob van Bijnen: De ‘love’ foar wetter
  ​​​Yn it kulturele jier 2018 pakt Tresoar út mei in soad lêzingen: net ien kear yn de moanne, sa ast ...
  Publisearre op 21-04-2018

Siden oer Fryske kultuer, media & skiednis

Dat wie doe sa

In side mei ynformaasje foar aktiviteitebegelieders yn soarchsintra, mantelsoargers en...
Fierder lêze

De kanon fan Fryslân

De kanon fan Fryslân yn 11&30 finsters is bedoeld foar...
Fierder lêze

De Moanne

Algemien-kultureel opinyblêd de Moanne is in tagonklik, eigentiids opinyblêd foar...
Fierder lêze

Ensafh

Frysk literêr tydskrift.
Fierder lêze

It Nijs

It Nijs bringt it wrâldwide nijs yn it Frysk.
Fierder lêze

Omrop Fryslân

De publieke radio en telefyzje fan Fryslân. Suderkrúswei 2 Postbus...
Fierder lêze

Poesyalbumferskes

Op Poesyalbum.nl fynst mear as 150 Fryske poesyalbumgedichtsjes, skens fan...
Fierder lêze

Skanomodu

Y-skrift Skanomodu biedt in poadium oan in nije generaasje Friezen...
Fierder lêze

STAF

Stichting amateurtoaniel Fryslân
Fierder lêze

Stichting Kulturele Haadstêd

Ljouwert is de Kulturele Haadstêd fan Europa yn 2018
Fierder lêze

Ek nijsgjirrich oer Fryske kultuer, media & skiednis

Fryslân oersjoch

Tsjintwurdich tinkt men by it wurd “ûleboerd” meastal oan in trijekantich boerd mei swannen en wat fersiersels.…
Fryslân oersjoch

Yn oktober 1951 moast de Lemster feedokter Sjirk Frânses fan der Burg foar it Kantongerjocht yn it…
Fryslân oersjoch

Oan de Harnzer Singel yn Ljouwert stiet in grut brûnzen byld fan in ko. It is makke…
Fryslân oersjoch

Fryske dichter, skriuwer en taalgelearde, ûnderwizer en foarsjonger, berne yn Boalsert 1603, ferstoarn yn septimber 1666.
Fryslân oersjoch

Doutzen Kroes (Eastermar, 23 jannewaris 1985 ) is in ynternasjonaal fotomodel. Se wennet ôfwikselend yn New York…
Fryslân oersjoch

De Upstalbeam is hjoed-de-dei in symboal fan de Fryske frijheid en fan Fryske ienheid. De Upstalbeam is…
Fryslân oersjoch

Understeand artikel oer de skiednis fan Fryslân beskriuwt de skiedkundige ûntjouwing fan sawol de provinsje Fryslân as dat fan…
forbrukslån pris | søk lån på dagen betalingsanmerkning forbrukslån