It bûsboekje as kadootsje

Yn it nije jier nea wer wat ferjitte?

Lit dit oanbod dan net sjitte.

Brûk it sels of jou it as kadootsje wei,

de jannewarismoanne komt ommers al wer tichteby.

En as wy jo jierlikse stipe ha meie,

dan kinne jo dit bûsboekje fergees krije.

Stjoer ûndersteand formulier fia ‘fersjoer’ nei ús ta,

Wy soargje dan dat jo it bûsboekje gau yn ‘e hûs ha.


Namme

Strjitte en nûmer

Postkoade

Wenplak

Jo email *


Ik wurd stiper fan de Ried fan de Fryske beweging foar 25 euro it jier en krij ien bûsboekje fergees tastjoerd.Ik bestel ien as mear eksimplaren fan it bûsboekje foar 10 euro it stik (ynklusyf ferstjoerkosten).

Jo kin ek beide opsjes kieze.
Hjirûnder oantal oanjaan! (allinne foar as jo opsje twa oanfynkt hawwe)

It bûsboekje is ek te krijen yn de boekhannel. Sjuch op busboekje.frl/ferkeapadressen foar de ferkeapadressen.

Jo krije in befêstiging fan de bestelling fia de email. Sjoch ek yn de folder 'net-winske' as 'spam' as jo net fuortendaliks in email ûntfange.