It lêste nijs oer Edukaasje

 • Undersyk: hoe goed fersteane jo it East-Fryske Platdútsk?
  De Ryksuniversiteit Grins ûndersiket hoe goed oft minsken yn Nederlân it Nedersaksyske dialekt fan East-Fryslân (yn Dútslân) begripe en yn ...
  Publisearre op 22-04-2018
 • Frysk op skoallen: súkses foar ‘Sis tsiis’
  Hjoed hawwe Deputearre Steaten fan Fryslân buorkundich makke dat de ûntheffings foar it Frysk op skoallen folslein ôfboud wurde sille. ...
  Publisearre op 17-04-2018
 • Bernedeiferbliuw Ringeling yn Dronryp behellet op ’e nij sertifikaat twatalich wurkjen
  Bernedeiferbliuw Ringeling yn Dronryp hat it sertifikaat ‘Bernedeiferbliuw foar meartalige ûntwikkeling’ op ‘e nij behelle. De lokaasje fan Stichting Kinderopvang ...
  Publisearre op 11-04-2018
 • Fryske famkes himmelje wetter en leare laskjen op Girlsday 2018
  Famkes fan tsien oant fyftjin jier sille tongersdei 12 april oan ’e slach yn ’e bèta, technyk en ICT. De ...
  Publisearre op 10-04-2018

Siden oer edukaasje

Afûk

De Afûk wol it Frysk tichtby de minsken bringe.
Fierder lêze

Afûk kursus Frysk

kursussen foar wa’t graach (better) Frysk skriuwen leare wol.
Fierder lêze

Auck Peanstra

Skriuwster (berne 2 oktober 1954 - stoarn 29 febrewaris 2016)...
Fierder lêze

Baldrs Draumar

Webside fan de fryske metalband Baldrs Draumar. De side is...
Fierder lêze

DINGtiid

DINGtiid advisearret de minister fan Ynlânske Saken en de deputearre...
Fierder lêze

eduFrysk

Natuerlik en yntuityf Frysk leare.
Fierder lêze

Fritskaart

Meitsje dyn eigen kaart mei Frits ús Praat mar Frysk-kikkert.
Fierder lêze

Fryske Akademy

De Fryske Akademy is in ûndernimmend ynstitút dat wittenskiplik ûndersyk...
Fierder lêze

Fryslân Fûns

It Fryslân Fûns is oprjochte om it behâld en fuortsterkjen...
Fierder lêze

FYK

t FYK is in brûzjende feriening fan entûsjaste jonge minsken...
Fierder lêze

Heit & Mem

HeitenMem.nl hat as doel oansteande en jonge âlders te ynformearjen...
Fierder lêze

It Fryske Berneboek

It Fryske Berneboek rjochtet har op stúdzje en promoasje fan...
Fierder lêze

Poesyalbumferskes

Op Poesyalbum.nl fynst mear as 150 Fryske poesyalbumgedichtsjes, skens fan...
Fierder lêze

Skanomodu

Y-skrift Skanomodu biedt in poadium oan in nije generaasje Friezen...
Fierder lêze

Skriuwersboun

Belangebehertigingsorganisaasje fan en foar Fryske Skriuwers.
Fierder lêze

Spultsjes.nl

Spultsjes yn it Frysk!
Fierder lêze

Stifting FOET

It doel fan de Stifting F.OE.T is om ienris yn...
Fierder lêze

Tomke

In ynteraktive webside foar bern fan twa jier ôf en...
Fierder lêze

Wikipedy

De frije ensyklopedy dêr't eltsenien syn witten op hokfoar mêd...
Fierder lêze

Ek nijsgjirrich op it mêd fan edukaasje

Edukaasje

Trijetalich ûnderwiis suksesfol Acht jier lang hawwe sân skoallen yn Fryslân meidien oan it projekt Trijetalige Skoalle.…
Edukaasje

Muoite mei Frysk skriuwen, mar gjin jild foar in kursus? Gjin probleem, want it Fryske kursusynstitút Afûk…
Edukaasje

Op sneon 16 novimber (de datum fan Kneppelfreed) 2013 is de tredde Schurerlêzing fersoarge troch Sybren Singelsma.…
Aktiviteiten

Nij projekt: Fan ûnderen op De Ried fan de Fryske Beweging start in nij projekt: Fan ûnderen…
refinansiere lån | effektiv rente forbrukslån betalingsanmerkning forbrukslån